Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Mikrobiyoloji (DR) Programı

Tanıtım

Farmasötik mikrobiyoloji ve gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolleri alanında akademik personel, kamu ve özel sektörlerde çalışabilecek bilimsel kriterlere göre yetiştirilmiş kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlayan, 2 yıl ders ve 2 yıl tez aşamasından oluşan dört yıllık bir eğitim programıdır.  

Programın Amacı

TemelMikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, immunoloji ve epidemiyoloji ile farmasötikürünler ve hammaddeler, gıda ve gıda destek ürünlerinin mikrobiyolojik analizve aktivite kontrollerini yapabilecek, farmasötik mikrobiyoloji dalında özgünbilgi ve teknolojiler üreten, evrensel bilime ve toplumsal refaha katkıdabulunan, etik değerlere sahip bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrencilerin, ilaç sanayinde üretilen farmasötik ürünler, dezenfektanlar, antiseptikler, prezervatifler ve diğer terapötik ajanlar hakkında genel bilgiler ve bunların mikrobiyolojik aktivite kontrolleri, farmasötik ürünlerin sterilizasyonu amacıyla kullanılan yöntemler, bu ürünlerin mikrobiyolojik kontrol metotları ile ilgili bilgi sahibi olması beklenir. Eczanelerde hastayı mikrobik hastalıklar yönünden aydınlatabilecek ve tedavinin uygulanmasına katkıda bulunabilecek doktora düzeyinde bilgiye ulaşmış olması beklenir. Öğrencilerin, mikrobiyolojik teknikleri uygulama becerisi, etken maddede ya da bitmiş üründe antimikrobiyal aktivite kontrolleri, farmasötik ürünlerde mikroorganizma sayımları, izole edilen mikroorganizmaların identifikasyonu, sterilite ve pirojenite testleri, prezervatif etkinlik testleri, endotoksinler, ekzotoksinler, aşı serum gibi immünolojik ürünler ile vitamin, enzim, antibiyotik, alkol, insülin gibi farmasötik ürünlerin mikrobiyal kalitesini değerlendirme becerisi kazanması gerekir. Mezunların kendilerini alanında sorumluluk alabilecek düzeye getirmeleri hedeflenir.
Alanındaki çalışmaları etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal ve klinik bilimleri temel alır.
Mikroorganizmalar, morfolojileri, kültürel ve biyokimyasal özelliklerini bilir.
Farmasötik ürünler, kozmetikler ve hammaddeler ile gıda ve gıda destek ürünlerinde bulunabilecek mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibidir.
Farmasötik ürünler, kozmetikler ve ham maddelerinin üretimden tüketime kadar her aşamasındaki analiz ve kalite kontrollerini bilir.
Mikroorganizmalar, oluşturdukları hastalıklar, klinik bulgular, teşhis, tedavi, kontrol ve korunma yöntemlerini bilir
Klinik materyal, farmasötik ürünler ve hammaddeleri, gıda ve gıda destek ürünlerdeki mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemlerini bilir.
Doğal ve sentetik etken maddelerin mikroorganizmalar üzerine olan biyolojik aktivite kontrollerini, mikroorganizmaların bunlarla ilgili standartlarını bilir.
Antimikrobiyaller ve dezenfektanların antimikrobiyal aktivite, direnç ve moleküler mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
Enfeksiyon etkenlerinde antimikrobiyal direnç ve moleküler epidemiyolojileri hakkında bilgi sahibidir.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerin ilaç ve ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması hakkında bilgi sahibidir.
Farmasötik ürünler, kozmetikler ve ham maddelerinin üretimden tüketime kadar her aşamasındaki mikrobiyolojik analiz ve kalite kontrollerini yapar.
Klinik materyal, farmasötik ürünler ve hammaddeleri, gıda ve gıda destek ürünlerindeki mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemlerini uygular.
Antibiyotik kombinasyonlarının mikroorganizmalar üzerindeki etkisini invitro şartlarda inceler.
Antimikrobiyal ve dezenfektanların antimikrobiyal aktivitelerini ve etkinliklerini saptar.
Alanındaki bilgi ve teknolojik gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır.
Farmasötik ürünlerin kullanımı sonucu gerek birey ve gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan mikrobiyal sorunları etik ilkeler çerçevesinde yorumlayabilme, analiz edebilme becerilerine sahiptir.
Farmasötik mikrobiyoloji ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı planlar, araştırmayı bağımsız ve/veya ekip çalışması olarak yürütür.
Toplumu sağlık alanında eğitme, yönlendirme, sağlıklı yaşama özendirme ve sağlık tarama çalışmalarında sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların ve stajyerlerin öğrenme gereksinimlerini belirler ve mesleki gelişimlerini destekler.
Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
Yaşam boyu becerilerini kullanarak farmasötik mikrobiyoloji alanında kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri topluma kazandırmak için etkili strateji geliştirme ve uygulayabilme yetkinliği
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilir.
Alanındaki hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla meslektaşları ile etik ilkeler çerçevesinde işbirliği yapar.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki veya dışındaki uzman gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir, özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
Alanının etkinliğini arttırmak amacıyla bilgi ve teknolojik gelişmeleri izler, farmasötik mikrobiyoloji gelişimine ait olay ve olguları değerlendirir ve çözümünde rol alır.
Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1.Çeşitli üniversitelerin Eczacılık Fakülteleri 2. Sağlık Bakanlığına ait hastaneler 3. İlaç Fabrikalari 4.Hıfzısıhha Enstitüleri 5.Gıda kontrol laboratuvarları  

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.