Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Mikrobiyoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nurten ALTANLAR

Tanıtım

Farmasötik mikrobiyoloji ve gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolleri alanında akademik personel, kamu ve özel sektörlerde çalışabilecek bilimsel kriterlere göre yetiştirilmiş kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlayan, 1 yıl ders ve 1 yıl tez aşamasından oluşan 2 yıllık bir eğitim programıdır.

Programın Amacı

Temel mikrobiyoloji, farmasötik mikrobiyoloji, immunoloji ile farmasötik ürünler, hammaddeler, gıda ve gıda destek ürünlerinin mikrobiyolojik kalite kontrolleri alanında bilimsel kriterlere göre çalışabilecek uzman yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İlaç sanayinde üretilen farmasötik ürünler, dezenfektanlar, antiseptikler, prezervatifler ve diğer terapötik ajanlar hakkında genel bilgiler ve bunların mikrobiyolojik aktivite kontrolleri, farmasötik ürünlerin sterilizasyonu amacıyla kullanılan yöntemler, bu ürünlerin mikrobiyolojik kontrol metodları ile ilgili bilgi sahibi olması beklenir. Ayrıca eczanelerde hastayı mikrobik hastalıklar yönünden aydınlatabşlecek ve tedavinin uygulanmasında katkıda bulunabilecek doktora düzeyinde bilgiye ulaşmış olması beklenir.
Alanındaki çalışmaları etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal ve klinik bilimleri temel alır.
Mikroorganizmalar, morfolojileri, kültürel ve biyokimyasal özelliklerini, tanı yöntemlerini bilir.
Farmasötik ürünler, kozmetikler ve ham maddelerin üretimden tüketime kadar her aşamasındaki analiz ve kalite kontrollerini bilir.
Farmasötik ürünler, kozmetikler ve hammaddeler ile gıda ve gıda destek ürünlerinde bulunabilecek mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibidir.
Fiziksel ve kimyasal etmenlerin mikroorganizmalar üzerine olan etkileri hakkında bilgi sahibidir.
Fiziksel, kimyasal ve radyasyonla sterilizasyon ve kontrol yöntemlerini bilir.
Antimikrobiyal ve dezenfektanların etki mekanizmalarını bilir.
Antimikrobiyal ve dezenfektanlara karşı mikroorganizmalarda oluşan dirençlilik hakkında bilgi sahibidir.
Klinik materyal, farmasötik ürünler ve hammaddeleri, gıda ve gıda destek ürünlerindeki mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemlerini bilir.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerin, ilaç ve ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim teknolojileri, üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması hakkında bilgi sahibidir.
Mikroorganizmaların genetiksel yapıları ve genetiksel madde aktarımları konusunda bilgi sahibidir.
İmmunoloji ve immun sistem hastalıkları ile immunolojik ve moleküler tanı yöntemlerini bilir.
Farmasötik ürünler, kozmetikler ve ham maddelerinin üretimden tüketime kadar her aşamasındaki mikrobiyolojik analiz ve kalite kontrollerini yapar.
Antimikrobiyal ve dezenfektanların antimikrobiyal aktivitelerini ve etkinliklerini saptar.
Doğal ve sentetik maddelerin mikroorganizmalar üzerine olan aktivite kontrollerini yapar.
Fiziksel ve kimyasal sterilizasyon yöntemlerini uygular.
İmmunolojik tanı yöntemlerini uygular.
Farmasötik mikrobiyoloji ile ilgili bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız ve ekip çalışması olarak yürütür.
Alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulayabilir, çözüm yolları geliştirebilir, çözebilir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
Yaşam boyu becerilerini kullanarak farmasötik mikrobiyoloji alanında kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel gözle değerlendirebilir.
Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir.
Alanındaki hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla meslektaşları ile etik ilkeler çerçevesinde işbirliği yapar.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki veya dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
Alanı ile ilgili bilgilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. Çeşitli üniversitelerin Eczacılık Fakülteleri 2. Sağlık Bakanlığına ait hastaneler 3. İlaç Fabrikalari 4. Hıfzısıhha Enstitüleri 5. Gıda kontrol laboratuarları  

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.