Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Teknoloji (DR) Programı

Tanıtım

Farmasötik Teknoloji; beşeri ve veteriner ilaç şekillerinin geliştirilmesi, kontrolü, denetlenmesi, kalite güvencesi; ilaç üretimi ve kontrolünde kullanılan girdiler (doğal ve sentetik kaynaklı etkin maddeler, farmasötik yardımcı maddeler ve ekipman); biyofarmasötik-farmakokinetik, biyoyararlılık/biyoeşdeğerlik, kozmetoloji, denetimli ve kontrollü salım yapan sistemler, farmasötik biyoteknoloji, ilaç ve etkin madde stabilitesi, validasyon ve ilaç ruhsatlandırılması konularında bilgi verir, teorik/pratik beceri kazandırır ve bu konularda yetkili bilim insanı yetiştirir.  

Programın Amacı

Farmasötik Teknoloji; beşeri ve veteriner ilaç şekillerinin üretimiyle, bu üretimde kalite güvencesini temin eden her türlü aşama ve girdinin denetlenmesi ve problemlerinin belirlenip çözümlenmesi, üretilmiş olan ilaç şekillerinin biyoyararlılığı ve stabilitesi ile özel etkin madde salım sistemleriyle, ilaç hedefleme ve ilaç şekillerinin özelliklerinin sürdürülebilirliğini sağlanması ve yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Farmasötik Teknoloji doktora eğitiminin amacı, yukarıda bahsedilen konularda bilimsel personel yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler;Farmasötik teknoloji, farmasötik biyoteknoloji, kozmetoloji,biyofarmasötik-farmakokinetik ve radyofarmasötikler ile ilgili her tür bilgi,beceri ve yetkinliğe sahip olur. 
Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimlerden faydalanır.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, kozmetik/kozmesötik ve diğer tıbbi ürünlerin üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgiye sahiptir.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, kozmetik/kozmesötik ve diğer tıbbi ürünlerin üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması ve standardizasyonu bilgilerine sahiptir.
İlaç formülasyonlarının tüm kimyasal, fiziksel, biyolojik ve biyofarmasötik / farmakokinetik özelliklerini değerlendirir.
İlaçların analitik/biyoanalitik validasyonları ile ilaç üretim işlem validasyonlarını ve uluslararası standartlarını tanımlar.
Farmasötik Teknoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
Lisansüstü yeterliliklerine dayalı olarak doktora düzeyinde güncel bilgilere sahip olur.
Farmasötik Teknoloji ile ilişkili diğer disiplinlerle ortak çalışma yapma bilgisine sahiptir.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, kozmetik/kozmesötik ve diğer tıbbi ürünlerin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri uygular.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, kozmetik/kozmesötik ve diğer tıbbi ürünlerin spesifikasyonlarını bilir ve bununla ilgili stabilite ve kalite kontrol işlemlerini uygular, yorumlar.
İlaç etkileşmeleri, ilaç ve diğer tıbbi ürünlerle ilgili sorunları çözmek üzere araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
Farmasötik ürünlerin terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözer.
Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara beşeri ve veteriner ilaçlar, gıda destek ürünleri ve farmasötik bakım ürünlerinin kullanılışları ile ilgili bilgileri ve objektif önerilerini aktarır. İlgili kurum ve kuruluşlarda danışman olarak görev alır. Bu kuruluşlarda sağlık alanında strateji ve politikalar geliştirilmesine katkıda bulunur.
Farmasötik Teknoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilir, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz eder, yenilik getiren uygulama ve yöntemler geliştirir.
Farmasötik Teknoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapabilme, problemleri ve sorunları çözümleyebilme becerisine sahiptir.
Farmasötik Teknoloji alanındaki ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler geliştirebilir, interdisipliner çalışmalarda etkin görevler alabilir.
Eczacılık Teknolojisi ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda karşılaşılan problemlere çözüm önerileri getirme, sorunları çözme, elde edilen sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.
Farmasötik Teknoloji ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme becerilerini uygular ve kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
Eczacılık Teknolojisi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
Konusunda uzman kişiler ile alanındaki konuların ulusal/uluslararası düzeyde, tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapabilir.
Bir yabancı dili en az genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
Eczacılık teknolojisi ile ilgili bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır, bu konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirebilir.
Beşeri ve veteriner ilaçta AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma, patent ve iyi imalat kurallarını (GMP) uygular.
Eczacılık teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme becerisine sahiptir.
Kendi konusunda yürürlükte bulunan uluslararası kılavuzları (GMP, GLP, GCP, NDA, ANDA, BA/BE, QA/QC gibi) yorumlar, ilgili kurumlara yol gösterici olarak bilgi ve önerilerini aktarır.
Tüm dozaj formlarının tasarımı ve endüstriyel üretim işlemleri ile dozaj formlarının kalite kontrol, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik değerlendirmelerini yapar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar;İlaç Endüstrisinde; üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, satış pazarlama bölümü, medikal bölüm, AR-GE bölümü, ilaç ruhsatlandırma bölümü, klinik araştırmalar bölümünde, İlaç danışmanlık ve ruhsatlandırma kuruluşlarında (CRO), hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarda araştırmacı, uzman, danışman, yönetici vb. pozisyonlarda çalışabileceği gibi üniversitelerde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.