Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Fizyolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK

Tanıtım

Fizyoloji yüksek lisans programı 2 yıllık bir programdır ve tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tezli yüksek lisans  programı 2 sömestr teorik dersler ve 1 yılı yüksek lisans tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans  programı 4 sömestr teorik derslerden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, fizyoloji alanındaki referans kaynakları tarayarak, fizyoloji alanındaki genel ve güncel bilgiler ışığında araştırma becerilerini edindirir. Çeşitli fizyolojik mekanizmaları anlamak için öğrenciye araştırma tasarlamayı ve yürütmeyi sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları verir.

Programın Amacı

Öğrenciye araştırmayı planlama, analizleri gerçekleştirebilme, ve sonuçları bilimsel düşünce temelleri çerçevesinde yorumlayabilme ve sunabilme becerisini kazandırmak

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Merkezi sinir sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi ve amilim fizyolojisi, kas fizyolojisi, hematoloji, duyu organları fizyolojisi, vücut sıvılarının düzenlenmesi, kan dolaşımı, üriner sistem fizyolojisi, solunum fizyolojisi, vücut ve çevre ısısının kontrolü, egzersiz fizyolojisi, hayvana davranışları ve kanatlı fizyolojisi konular ile ilgili araştırma planlama, yürütme va analiz etme becerisine sahip olur.
1. Veteriner hekimlik veya biyoloji lisans yeterliklerine dayalı olarak hücre fizyolojisi, sistemler fizyolojisi bilgisi, davranış fizyolojisi bilgisi, egzersiz fizyolojisi bilgisi ve entegratif mekanizmalar hakkındaki bilgisini hayvanlar arasında karşılaştırmalı olarak ileri düzeyde özgün düşünce ve araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2- Fizyolojinin ilişkili olduğu nöroloji, genetik biyofizik, biyokimya, farmakoloji, histoloji anatomi gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar. Yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3- Fizyoloji alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
4- Laboratuvar güvenliği bilgisine sahiptir.
5- Fizyoloji alanında yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir. Hücre, kan, kas, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, endokrin, sinir sistemi, davranış, egzersiz fizyolojisi ile ilgili deneyleri yapar.
6- Fizyolojik uygulamalarla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir.
7- Araştırma ve tanı laboratuarı yönetir.
8- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
9- Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda yönetici ve araştırmacı olabilir.
10- Çalışmalarını bağımsız ve bir ekibin üyesi olarak yürütebilir.
11- Çalışma prosedürleri hakkında bilgi sahibidir.
12- Fizyoloji ile ilişkili alanlarda meslki ve teknolojik gelişmeleri izler.
13- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
14- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
15- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliği sergileyebilir.
16- Ulusal, uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalarda iletişim kurabilir.
17- İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
18- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
19- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
20- Araştırma etiğine uygun davranır.
Veteriner hekimlik veya biyoloji lisans yeterliklerine dayalı olarak hücre fizyolojisi, sistemler fizyolojisi bilgisi, davranış fizyolojisi bilgisi, egzersiz fizyolojisi bilgisi ve entegratif mekanizmalar hakkındaki bilgisini hayvanlar arasında karşılaştırmalı olarak ileri düzeyde özgün düşünce ve araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1.Fakülteler 2.Kamu kurumları 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.