Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Genetiği (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Genetik Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuştur ve 2007 yılından bu yana doktora eğitimi verilmektedir. Program teorik genetik bilgilerinin yanı sıra, moleküler uygulamaları da içeren zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulamalar, anabilim dalı bünyesinde bulunan Moleküler Genetik Laboratuarı'nda sürdürülmektedir. Anabilim dalında, programın uygulanmasına yönelik olarak, hayvan genetiği ile ilgili olarak çeşitli konularda uzmanlaşmış üç öğretim üyesi ve bir öğretim elemanı görev almaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı, Veteriner genetik alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, hayvan sağlığı ve verimlerinde genetik tanı yöntemleri ile sağlıklı yetiştiriciliğe yardımcı olacak uzman personelin yetişmesine katkıda bulunmak, akademik kadronun sürekliliğini sağlamak. Hayvan genetiği alanında çalışacak olanlara konuları derin bir bakış acısı ile irdeleyerek yorumlayabilme, sorunları saptayıp bu alanlarda bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. Kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerin gereksinim duyduğu bilimsel bakış acısına sahip yorum ve sentezleme yeteneği olan araştırmacı bilim insanı yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunları; temel ve moleküler genetik kavramlar, temel moleküler laboratuar uygulamaları, bioinformatik analizler, hayvan genetiği ile ilgili veritabanları, veteriner genetiğin uygulama alanları, kalıtsal hastalıklar ve eliminasyonu, canlılarda kalıtımın mekanizmaları, çiftlik hayvanlarında belirteç yardımcılı seleksiyon, hayvanlarda bioçeşitliliğin ölçülmesi gibi konularda bilgi sahibi olur.
Genetiğin tarihsel gelişimini, hücre tanımı ve kavramlarını, kalıtımın temel prensiplerini, genetiğin moleküler işleyişini, genomik yapı ve organizasyonu, mutasyonun tipleri, sebepleri ve belirlenmelerini, karyotip uygulamalarını, hayvan gen kaynakları korunmasını, populasyon genetiği temel ilkelerini bilir ve ilişki kurar.
Kalıtsal hastalıkların moleküler temelini ve eleminasyonunu, evciltme mekanizmaları ve moleküler analizlerini, gelişim ve davranışın genetiği gibi fonksiyonel genetik konularını, epigenetik mekanizmaları bilir, rekombinant DNA teknolojisi ve transgenik hayvan üretimi bilgisine sahiptir.
Biyoinformatik veri tabanlarını ve temel biyoistatistik analizleri kullanmasını, değerlendirmesini bilir.
Genetik laboratuarı temel ve ileri teknolojik ekipmanların kullanım bilgisine sahiptir.
Laboratuar güvenliği bilgisine ve disiplinine sahiptir.
Genetik alanında yeni bilgileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir
Moleküler genetik alanında temel teknikleri ve ileri teknolojileri kullanabilir.
Karşılaştığı olgularda genetik ile temel bilimler ve klinik bilimler arasında ilişki kurabilir ve çözüme yönelik fikir yürütebilir.
Bilimsel gelişmeleri takip edebilir ve genetik alanında kullanabilir.
Çiftlik hayvanlarında zararlı genleri moleküler tekniklerle belirleyebilir ve eleminasyonu konusunda çözüm üretebilir
Hayvan genetiği konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda uzman ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilir.
Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilir.
Genetik alanında araştırma ve tanı amaçlı çalışmaları bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
Araştırma ve tanı laboratuarını bağımsız olarak yönetebilir
Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
Genetik ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir. Examines critically the social relations and the norms guiding these relations and if necessary, develop and manage these actions to change them
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini sunma ve savunma yetkinliğini gösterir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
İnsan, hasta ve hayvan haklarına, çevreye duyarlıdır.
Akademik bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel iletişim kurabilir.
Araştırma etiğine uygun davranır.
Alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar, hayvan genetiği alanında hizmet veren kamuya ait ve özel kuruluşlarda görev alabilecek, genetik ve biyoteknoloji konularında danışmanlık yapabilecek, sektöre hizmet götüren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman, danışman ve yönetici vb. kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilecektir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.