Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Halk Sağlığı Hemşireliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Meltem ÇÖL

Tanıtım

Program Yüksek hemşirelik bölümünü bitirmiş hemşirelerin halk sağlığı hemşireliği kavram ve uygulama alanları hakkında bilgi ve beceri kazanarak, bu alanda bilimsel araştırma planlama ve uygulama yeterliği kazanmalarını sağlayan bir yüksek lisans programıdır.İçeriğinde halk sağlığı hemşiresinin toplumda hemşirelik hizmetlerini yönetme, üreme sağlığı hizmet sunumunda halk sağlığı hemşiresinin rolü, topluma yönelik ve hizmet içi eğitim programları hazırlama ve uygulama , toplumda beslenme sorunları eğitimi ve uygulamaları ve topluma genel ve özel alanlarda epidemiyolojik yaklaşımda bulunma ve araştırma yapma yeterliğini elde etmeye zorunlu dersler ve toplumda sosyal hizmet uygulamaları, risk gruplarında halk sağlığı hemşiresinin işlevleri, bulaşıcı hastalıkların kontrolunda halk sağlığı hemşiresinin rolü gibi seçmeli dersler vardır.

Programın Amacı

Sağlık hizmet sunumunun her basamağında Halk sağlığı hemşireliği hizmetlerini yönetebilme ve bu alanda bilimsel araştırma yapma yeterliğini kazanmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programı tamamlayan yüksek hemşireler,Sağlık hizmet sunum alanlarında hemşirelik hizmetlerini planlayabilecek ve yürütebilecek,Üreme sağlığı hizmetlerini uygulayabilecek ve yönetebilecek,Toplumda beslenme sorunlarına tanı koyabilecek ve topluma beslenme eğitimi yapabilecekToplumun sağlık eğitim ihtiyacını belirleyerek sağlık eğitimi programı yapıp uygulayabilecek,Sağlık kurumlarında hizmet içi eğitim programlarını yürütüp yönetebilecek,Toplumda bulaşıcı hastalıkların kontrolu, sosyal hizmetler, risk gruplarının sağlık sorunlarının değerlendirilmesinde halk sağlığı hemşiresinin görevlerini uygulayabilecekHalk sağlığı hemşireliği alanında bilimsel bir araştıryı bağımsız olarak planlama ve yürütme becerisini kazanacaklardır.
1-Sağlık hizmet sunumunda halk sağlığı hemşiresinin görev ve işlevlerini tanımlama
2- Üreme sağlığı programlarının amaç, içeriğini kavrama
3- Kontraseptif yöntem bilgisi kazanma
4-Aile planlaması danışmanlığı sürecini ve danışmanın özelliklerini kavrama
5- Toplumda sağlık eğitim ihtiyacını belirleme
6- Toplumun sağlık ihtiyacına yönelik sağlık eğitim programı oluşturmanın adımlarını kavrama
7- Bir eğitim programı içinde yer alan eğitim yöntemlerini amaca yönelik kullanabilme
8- Eğitim değerlendirme yöntemlerini kavrama
9- Toplumda risk gruplarının sağlık sorunlarının önceliğini saptama
10- Risk gruplarına yönelik programları ve içeriğini tanımlama
11- Halk Sağlığı hemşiresinin hizmet alanında yönetim ilkelerini kavrama
12- Toplumda sosyal hizmet uygulamalarının amacı ve yöntemlerini kavrama
13- Toplumun sağlık düzey göstergelerini tanımlama
14- Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini tanımlama ve kavrama
15- Toplumda beslenme sorunlarını tanımlama
16- Toplumda bulaşıcı hastalık kontrol programlarını kavrama
17- Hemşirelik hizmetlerini yönetme becerisi elde etme
18- Aile planlaması danışmanlığı yapma
19- Sağlık eğitim programı oluşturma ve uygulama
20- Toplumda sağlık kontrol programlarını uygulama ve yönetme
21- Sağlık göstergelerini hesaplama
22- Araştırma proje önerisi yazma ve sunma
23- Çalışma alanında halk sağlığı hemşireliği hizmetlerini bağımsız olarak yönetebilme
24- Toplumun ve bireyin sağlık sorunlarına bütüncül yaklaşım sergiler.
25- Çalışma alanlarında değişen koşullara göre halk sağlığı hemşireliği hizmetlerini yürütme kendini geliştirme
26- Halk sağlığı hemşirelik hizmetlerinde toplumla ve hizmet içinde meslektaşları ve sağlık çalışanları etkili iletişim kurabilir, olumlu bir iletişim ortamı sağlayabilir
27- Halk sağlığı hemşireliği hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik farklı çalışma alanlarında rol alabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
3- Kontraseptif yöntem bilgisi kazanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sağlık ve eğitim hizmeti veren kurum ve kuruluşlar

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program Yüksek hemşirelik bölümünü bitirmiş hemşirelerin halk sağlığı hemşireliği kavram ve uygulama alanları hakkında bilgi ve beceri kazanarak, bu alanda bilimsel araştırma planlama ve uygulama yeterliği kazanmalarını sağlayan bir yüksek lisans programıdır.İçeriğinde halk sağlığı hemşiresinin toplumda hemşirelik hizmetlerini yönetme, üreme sağlığı hizmet sunumunda halk sağlığı hemşiresinin rolü, topluma yönelik ve hizmet içi eğitim programları hazırlama ve uygulama , toplumda beslenme sorunları eğitimi ve uygulamaları ve topluma genel ve özel alanlarda epidemiyolojik yaklaşımda bulunma ve araştırma yapma yeterliğini elde etmeye zorunlu dersler ve toplumda sosyal hizmet uygulamaları, risk gruplarında halk sağlığı hemşiresinin işlevleri, bulaşıcı hastalıkların kontrolunda halk sağlığı hemşiresinin rolü gibi seçmeli dersler vardır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.