Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (DR) Programı

Tanıtım

Hayvan besleme ve beslenmehastalıkları anabilim dalında şu anda 6 profesör görev yapmaktadır. Anabilimdalında verilen zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında yem maddelerinintanıtılması, değerlendirilmesi, hayvanların metabolizması ve buna ilişkin beslemestratejileri ile işletmelerde karşılaşılan beslenmeye bağlı metabolikhastalıkların kontrolü gibi konular bulunmaktadır. 

Programın Amacı

Bu programda yüksek lisans öğrencilerine şu yemlerde besin madde analizlerini gerçekleştirebilme, yorumlayabilme ve önerilerde bulunabilme bunun yanı sıra çiftlik hayvanlarının verim kalitesi üzerine beslemenin etkisi, söz konusu hayvanların enerji ve besin maddesi gereksinimleri ile bilimsel besleme ilkeleri hakkında bilgi sahibi olan beslenmeye ilişkin sorunlara bilimsel yaklaşabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programdan mezun olan öğrenci:- Yem maddelerinin özelliklerini ve besin madde bileşimini değerlendirir- Rasyon hazırlama ve yorumlama becerisine sahip olur- Çiftlik hayvanlarının beslenmesine ilişkin bilimsel gelişmeler ve sahadaki sorunlara doğru yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur - Hatalı besleme sonucu ortaya çıkabilecek beslenme hastalıklarının önlenmesi için gerekli kriterleri değerlendirir
Hayvan beslemede alanında mevcut ve güncelleşmiş bilimsel bilgileri gerek teorik ve gerekse uygulamalı olarak kullanma becerisine ulaşır. Hayvan besleme alanındaki bilgisini bilimsel platformada değerlendirebilmeyi uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Hayvan beslemenin başta fizyoloji ve biyokimya olmak üzere farmakoloji, zootekni, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji gıda hijyeni ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. Yem analizlerini bilir, yem ham maderinin hayvanlara verilme düzeylerini kullanarak onların dengeli ve kaliteli beslenmesi için gerekli kriterleri hazırlar ve uygular.
Hayvan besleme alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
Hayvan besleme biyoteknolojide yeni yaklaşımları değerlendirme ve hayvancılık sektöründe kullanılma bilgi ve becerisine sahiptir.
Hayvan besleme alanında yeni bilgilere ulaşıp ülke hayvancılığına katkı sağlayacak çalışmalar yapar ve bunu sektörle paylaşır
Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları konusunda birçok bilgiye ışık tutma amacıyla araştırma yapma becerisine sahiptir.
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir.
Araştırma ve tanı laboratuarı yönetir. Özellikte laboratuar sonuçlarını değerlendirerek birçok beslenme hastalığının önlenmesi için gerekli uygulamaları yapar.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilme, bir araştırmanın kurgulanmasında, değerlendirmesinde ve sonlardırmasında etkin rol oynar.
Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
Çalışma prosedürlerini bilir
Alana ve mesleği ilişkin yasal düzenlemelere ulaşır ve yorumlar.
Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları ile ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler, yorumlar ve ülke hayvancılığına katkı sağlayacak çıkarımlarda bulunur..
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir,
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda iletişim kurabilir.
İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
Çalışma arkadaşlarının haklarını gözetir.
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir
Araştırma etiğine uygun davranır.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir
Hayvanların dengeli ve yeterli düzeyde beslenmesi için gerekli olan kriterleri bilir ve uygulama için gerekli girişimleri yapma yetkinliğine sahiptir.
Hayvancılık sektöründe hayvanların beslenmesi, kaliteli verim vermesi v.b konularda katkı sağlayacak bilgiye yetkinliğe sahiptir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar yem sektöründe rasyon hazırlama, danışmanlık ve yönetim kademelerinde, sektöre hizmet veren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman, danışman ve yönetici pozisyonlarında istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.