Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (YL) Programı

Tanıtım

Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları anabilim dalında şu anda 6 profesör görev yapmaktadır. Anabilim dalında verilen zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında yem maddelerinin tanıtılması, değerlendirilmesi, hayvanların metabolizması ve buna ilişkin besleme stratejileri ile işletmelerde karşılaşılan beslenmeye bağlı metabolik hastalıkların kontrolü gibi konular bulunmaktadır. 121

Programın Amacı

Bu programda yüksek lisans öğrencilerine şu yemlerde besin madde analizlerini gerçekleştirebilme, yorumlayabilme ve önerilerde bulunabilme bunun yanı sıra çiftlik hayvanlarının verim kalitesi üzerine beslemenin etkisi, söz konusu hayvanların enerji ve besin maddesi gereksinimleri ile bilimsel besleme ilkeleri hakkında bilgi sahibi olan beslenmeye ilişkin sorunlara bilimsel yaklaşabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programdan mezun olan öğrenci:- Yem maddelerinin özelliklerini ve besin madde bileşimini değerlendirir- Rasyon hazırlama ve yorumlama becerisine sahip olur- Çiftlik hayvanlarının beslenmesine ilişkin bilimsel gelişmeler ve sahadaki sorunlara doğru yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur - Hatalı besleme sonucu ortaya çıkabilecek beslenme hastalıklarının önlenmesi için gerekli kriterleri değerlendirir
Yüksek Lisans yeterlilikleri çerçevesinde Hayvan besleme ve yem alanında mevcut ve güncelleşmiş bilimsel bilgileri gerek teorik ve gerekse uygulamalı olarak kullanma becerisine ulaşır.
Hayvan beslemenin başta fizyoloji ve biyokimya olmak üzere farmakoloji, zootekni, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji gıda hijyeni ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Hayvan besleme ve yem alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
Laboratuvar güvenliği bilgisine sahiptir. Yem konusunda laboratuardan çıkacak sonuçları değerlendirir ve yorum yapar.
Hayvan besleme ve yem alanında alanında yeni bilgilere ulaşıp ülke hayvancılığına katkı sağlayacak çalışmalar yapar.
Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları konusunda birçok bilgiye ışık tutma amacıyla araştırma yapma becerisine sahiptir.
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir.
Araştırma ve tanı laboratuarı yönetir. Özellikte laboratuar sonuçlarını değerlendirerek birçok beslenme hastalığının önlenmesi için gerekli uygulamaları yapar.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Çalışma prosedürlerini bilir.
Alana ve mesleği ilişkin yasal düzenlemelere ulaşır ve yorumlar.
Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları ile ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler, yorumlar ve ülke hayvancılığına katkı sağlayacak çıkarımlarda bulunur.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda iletişim kurabilir ve ortak çalışma yapabilme yetkinliğindedir.
Hatalı besleme sonucu ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi için elde bulunan bilgileri hayvancılık sektörü ile paylaşır ve çözüm önerilerinde bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir.
Hayvanların dengeli ve yeterli düzeyde beslenmesi için gerekli olan kriterleri bilir.
Hayvancılık sektöründe hayvanların beslenmesi, kaliteli verim vermesi v.b konularda katkı sağlayacak bilgiye yetkinliğe sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar yem sektöründe rasyon hazırlama, danışmanlık ve yönetim kademelerinde, sektöre hizmet veren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman, danışman ve yönetici pozisyonlarında istihdam edilebilmektedir.  

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.