Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Yavuz CEVGER

Tanıtım

Türkiye'de ilk defa Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde 29.05.1965 tarihinde Hayvancılık İşletme Ekonomisi adıyla kurulan ve 2006 yılında ismi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği olarak değişen Anabilim Dalında şu an 3 profesör, 1 doçent ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalında zorunlu (Hayvancılık Ekonomisi dersi) ve seçmeli (Hayvancılık İşletmelerinde İşletme Yönetimi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi) dersler kapsamında, hayvancılıkta temel ekonomik kavramlar, kırsal ekonomik kalkınmada istihdam, enflasyon ve milli gelir hesapları, arz-talep etkileşimi ve fiyat oluşumu, üretimde girdi-çıktı ilişkileri ve ekonomik optimizasyon ilkeleri, temel işletmecilik fonksiyonları, hayvancılık sektöründe örgütlenme ve hayvancılık işletmelerinde hastalık yönetimi ve prensipleri gibi konular bulunmaktadır.

Programın Amacı

Bu programda yüksek lisans yeterliliklerine bağlı olarak doktora öğrencilerince, ekonomik bir uğraş olan hayvancılık ile ilgili olarak temel ekonomi ve işletmecilik kavramlarının yanısıra hayvancılık işletmelerinde girdi tedariki, üretim, finansman, pazarlama gibi konuların kavranması, işletme sonuçlarını ekonomik ilkeler ışığında değerlendirilmesi, hayvancılık ekonomisi alanındaki konuların derin bir bakış açısı ile irdelenerek analiz edilmesi, problemlerin tespit edilmesi ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; genel ekonomi ve işletme ekonomisi, kırsal ekonomik kalkınma ve planlama, hayvancılık ekonomisi ve işletmeciliği, hayvan sağlığı ekonomisi, hayvancılık işletmelerinde proje hazırlama teknikleri ve analizleri, hayvancılık işletmelerinde finansman, örgütlenme, pazarlama ve yönetim bilimi konularında bilgi sahibi olur. Sektörle ilgili bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, üst düzey yönetim becerisi, hayvancılık sektöründe işletme seviyesinde ve makro düzeyde iktisadi planlama, proje hazırlama ve işletmecilik fonksiyonlarını uygulayabilme becerilerine sahip olur.
Yüksek Lisans yeterliklerine bağlı olarak Hayvancılık Ekonomisi alanında genel ekonomik ilke ve teorilerin yanı sıra hayvancılık işletmelerinde işletme yönetimi ve organizasyon, hayvancılık politikaları, üretim planlaması, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvan ve hayvansal ürünler pazarlaması, hayvan sağlığı ekonomisi, hastalıklara bağlı finansal ve ekonomik kayıplar konularında bilgi sahibidir.
Hayvancılık Ekonomisi alanında veri analiz yöntemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bilime yenilik getirecek veya bilinen yöntemleri bu alana uygulayacak sonuçlara ulaşır ve çıkarımlarda bulunur.
Hayvancılıkta ve veteriner hekimlikte ekonomi ile bağlantılı tüm bilim disiplinleri ve alt alanları arasında ilişki kurar, yeni ve karmaşık fikir ve problemleri analiz eder, irdeler, değerlendirmelerde bulunur ve uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Hayvancılık Ekonomisi alanında güncel teknik ve mesleki bilgileri, metot, uygulama ve teknolojileri yakından izler, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve çalışmalarına yansıtarak kullanabilir.
Hayvancılık sektörüne ilişkin ileri düzey araştırma ve projeleri planlayarak yürütebilir.
Araştırmalarında ekonomik analiz yöntemlerini başarıyla uygular. Teorik ve uygulamalı bilgiler ışığında mantıksal ve yaratıcı sonuçlara ulaşabilir.
Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda uzman ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilir. Klinik ve hayvancılık işletmelerini yönetir.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak veya kongre/sempozyumlarda bildiri sunarak çalışmalarını ilgili meslek ve toplum kesimlerine duyurabilir.
Hayvancılık Ekonomisi alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası araştırmalarda liderlik ve proje yürütücülüğü yapabilir. Saha çalışmaları, veri analiz ve değerlendirme gibi araştırma aşamalarında bir ekibin üyesi olarak sorumlu ve etkin şekilde çalışır.
Bilim alanı, sektör ve mesleğe ilişkin mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalarını yakından takip eder, değerlendirir ve yorumlar.
Hayvancılık Ekonomisi ve ilgili alanlarda mesleki, sektörel ve bilimsel yenilik ve gelişmeleri izler.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alana ilişkin yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirip uygulayabilir.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini sunma ve savunma yetkinliğini gösterir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
İnsan, hasta ve hayvan haklarına, çevreye duyarlıdır.
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir
Araştırmalarında etik ilkeleri gözetir ve buna uygun olarak davranır.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektörel ve bilimsel konulardaki sorunlara çözümler üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar, hayvancılık işletmelerinin kuruluş, planlama ve yönetim aşamalarında, hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinde proje hazırlama, danışmanlık ve üst yönetim kademelerinde, sektöre hizmet götüren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman, danışman ve yönetici vb. kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.