Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Yavuz CEVGER

Tanıtım

Türkiye'de ilk defa Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde29.05.1965 tarihinde Hayvancılık İşletme Ekonomisi adıyla kurulan ve2006 yılında ismi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği olarakdeğişen Anabilim Dalında şu an 3 profesör, 1 doçent ve 1 araştırmagörevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalında zorunlu (Hayvancılık Ekonomisi dersi) ve seçmeli(Hayvancılık İşletmelerinde İşletme Yönetimi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi)dersler kapsamında, hayvancılıkta temel ekonomik kavramlar, kırsalekonomik kalkınmada istihdam, enflasyon ve milli gelir hesapları,arz-talep etkileşimi ve fiyat oluşumu, üretimde girdi-çıktı ilişkilerive ekonomik optimizasyon ilkeleri, temel işletmecilik fonksiyonları,hayvancılık sektöründe örgütlenme ve hayvancılık işletmelerinde hastalıkyönetimi ve prensipleri gibi konular bulunmaktadır.

Programın Amacı

Bu program ile lisans düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Tezli Yüksek Lisans öğrencilerince, ekonomik bir uğraş olan hayvancılık ile ilgili olarak temel ekonomi ve işletmecilik kavramlarının yanısıra hayvancılık işletmelerinde girdi tedariki, üretim, finansman, pazarlama gibi konuların kavranması, işletme sonuçlarını ekonomik ilkeler ışığında değerlendirilmesi, hayvancılık ekonomisi alanındaki konuların derin bir bakış açısı ile irdelenerek analiz edilmesi, problemlerin tespit edilmesi ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; genel ekonomi ve işletme ekonomisi,kırsal ekonomik kalkınma ve planlama, hayvancılık ekonomisi veişletmeciliği, hayvan sağlığı ekonomisi, hayvancılık işletmelerindeproje hazırlama teknikleri ve analizleri, hayvancılık işletmelerindefinansman, örgütlenme, pazarlama ve yönetim bilimi konularında bilgisahibi olur. Sektörle ilgili bilimsel araştırma, planlama yapma vesonuçlarını yorumlayabilme, üst düzey yönetim becerisi, hayvancılıksektöründe işletme seviyesinde ve makro düzeyde iktisadi planlama, projehazırlama ve işletmecilik fonksiyonlarını uygulayabilme becerilerinesahip olur.
1. Lisans öğrenimindeki yeterliklere dayalı olarak Hayvancılık Ekonomisi alanında genel ekonomik ilke ve teorilerin yanı sıra hayvancılık işletmelerinde işletme yönetimi ve organizasyon, hayvancılık politikaları, üretim planlaması, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvan ve hayvansal ürünler pazarlaması, hayvan sağlığı ekonomisi, hastalıklara bağlı finansal ve ekonomik kayıplar konularında yeterli bilgiye sahiptir.
2. Hayvancılık sektörü, hayvansal üretim ve hayvan yetiştiriciliğine ilişkin teknik, mali ve ekonomik bilgilere hakimdir.
3. Hayvancılık Ekonomisi alanında veri analiz yöntemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir.
4. Temel ekonomik kavramlar ile faaliyetlere ilişkin bilgileri kavrayabilir ve hayvancılık sektörüyle ilişkilendirebilir.
5. Hayvancılık Ekonomisi alanında güncel teknik ve mesleki bilgileri, metot, uygulama ve teknolojileri yakından izler, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve çalışmalarına yansıtarak kullanabilir.
6. Hayvancılık sektörüne ilişkin araştırma ve projeleri planlayarak yürütebilir.
7. Araştırmalarında ekonomik analiz yöntemlerini başarıyla uygular. Teorik ve uygulamalı bilgiler ışığında mantıksal ve yaratıcı sonuçlara ulaşabilir.
8. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda uzman ve yönetici pozisyonlarında çalışabilir. Klinik ve hayvancılık işletmelerini yönetir.
9. Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak veya kongre/sempozyumlarda bildiri sunarak çalışmalarını ilgili meslek ve toplum kesimlerine duyurabilir.
10. Hayvancılık Ekonomisi alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası araştırmalarda yer alabilir. Saha çalışmaları, veri analiz ve değerlendirme gibi araştırma aşamalarında bir ekibin üyesi olarak sorumlu ve etkin şekilde çalışır.
11. Bilim alanı, sektör ve mesleğe ilişkin mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalarını yakından takip eder ve değerlendirir.
12. Alanla ilgili bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin şekilde kullanabilir.
13. Hayvancılık Ekonomisi ve ilgili alanlarda mesleki, sektörel ve bilimsel yenilik ve gelişmeleri izler.
14. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alana ilişkin yeni fikir ve uygulamalar geliştirebilir.
15. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
16. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini sunma ve savunma yetkinliğini gösterir.
17. Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
18. İnsan, hasta ve hayvan haklarına, çevreye duyarlıdır.
19. Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
20. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
21. Araştırmalarında etik ilkeleri gözetir ve buna uygun olarak davranır.
22. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektörel ve bilimsel konulardaki sorunlara çözümler üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tezli Yüksek Lisans programından mezun olanlar, hayvancılık işletmelerinin kuruluş, planlama ve yönetim aşamalarında, hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinde proje hazırlama, danışmanlık ve orta-üst yönetim kademelerinde, sektöre hizmet götüren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman, danışman ve yönetici vb. kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.