Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Histoloji-Embriyoloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Belgin CAN

Tanıtım

Tıbbi histoloji ve embriyoloji eğitimi insan vücudunu oluşturan tüm hücre, doku ve sistemleri embriyonik dönemden itibaren ince yapı ve işlev bilgisini öne çıkararak anlamak, ışık ve elektron mikroskop düzeyinde ayırt etmeyi amaçlamaktadır.Bu programdan mezun olanlar multidisipliner hücre ve doku konularını içeren laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde (tüp bebek ve kısırlık merkezleri, kök hücre merkezleri, androloji laboratuvarları vb.) doktora sonrası araştırma yapabilme ve laboratuvar yönetebilme bilgi ve becerilerini kazanırlar.  

Programın Amacı

Bu programın amacı tıbbi histoloji ve embriyoloji eğitimi kapsamında embriyolojik gelişimleriyle birlikte insan vücudunu oluşturan tüm hücre, doku ve sistemleri ince yapı düzeyinde yapı ve işlev bilgisini öne çıkararak anlamak, ışık ve elektron mikroskop düzeyinde ayırt etmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tıbbi histoloji ve embriyoloji doktora eğitimi yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak histoloji ve ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, bağımsız çalışabilmeyi ve bir laboratuvarı yönetebilmeyi becerir, istihdam alanında belirtilen laboratuvarları yönetir, alanındaki bilimsel gelişmeleri izler, alt akademik eğitimlerdeki öğrencilere bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanarak liderlik yapar.  
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak histoloji alanında sahip olduğu hücre yapı ve ince yapı, temel dokular ve sistemler temelinde özel histoloji bilgisi ile genel ve özel embriyoloji alanında sahip olduğu bilgileri güncel ve ileri düzeyde özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Histolojinin ilişkili olduğu anatomi, sitoloji, genetik, biyokimya, patoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Histoloji-Embriyoloji alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
Laboratuvar güvenliği bilgisine sahiptir.
İnsanda Üremeye Yardımcı in vitro Fertilizasyon ve Mikromanipülasyon Yöntemlerine ilişkin becerilere sahiptir.
Histoloji alanında yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir. Hücre, kan, iskelet, dolaşim, solunum, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin, sinir sisteminin histolojisine ilişkin ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir.
Araştırma sonuçlarını klinikle ilişkilendirebilir.
Bilime yenilik getiren özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirebilir, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir.
Araştırma laboratuarı yönetir.
Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Embriyoloji laboratuar sorumluluğunu yürütür.
Çalışma prosedürlerini uygular.
Alana ve mesleğine ilişkin yasal düzenlemelere ulaşır ve yorumlar.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
Histoloji-Embriyoloji ile ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda iletişim kurabilir.
İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
Çalışma arkadaşlarının haklarını gözetir.
Türkçe’yi doğru kullanma konusunda duyarlıdır.
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir
Araştırma etiğine uygun davranır.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar;1. Üniversitelerde akademik kadrolarda istihdam edilir.2. Tüp bebek ve kısırlık merkezlerinde laboratuvar sorumlusu olarak görev alabilir. 3. Androloji laboratuvarlarında sorumlu olarak görev alır.4. Kök hücre uygulama ve araştırma merkezlerinde görev alır.5. Kemik iliği nakliyle ilgili merkezlerde görev alır. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.