Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik İç Hastalıkları (DR) Programı

Tanıtım

Doktora yeterliliklerini kazananlara; At, sığır, koyun-keçi, kedi, köpek, kafes kuşları ve diğer egzotik hayvanların İç Hastalıkları (Sindirim, solunum, üriner, kardiovasküler, deri ve sinir sistemi, endokrin ve metabolizma, enfeksiyöz, kan ve kan yapan organlar, immun sistem, karaciğer ve pankreas, neonatal ve neoplazik hastalıklar, vitamin-mineral eksikliği, zehirlenmeler, acil müdahale ve yoğun bakım, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozuklukları ve zoonozlar hakkında güncel ve ileri düzeyde bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin uygulamaları acil klinik, poliklinik, gezici klinik, hayvan yetiştiricilikleri ve hayvan bakım evleri gibi alanlarda öğretilmektedir. Eğitim-öğretim dönemlerinde anabilim dalları bünyesinde seminerler vermeleri, diğer seminer ve sempozyumlara katılmaları sağlanarak alanlarında edindikleri yetkinlikleri toplum önünde sunmaları konusunda eğitilmektedirler. Bu dönemde çeşitli araştırıcılarca gerçekleştirilen çalışmalara araştırıcı veya yardımcı eleman olarak katılarak özgün konu tasarımı, projelendirilmesi, projelerin uygulanması ve sonuçlandırılması konularında teorik ve pratik olarak eğitilmektedirler. Böylece sorun çözme, karar verme, yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme, yaptıkları projelerle alanlarına yenilik getirme, yeni düşünce ve tasarımlarda bulunabilme ve ulaştığı özgün sonuçları savunabilme yetkinlikleri kazandırılmaktadır. 

Programın Amacı

İnsana, topluma, hayvanlara ve çevreye duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel bir bütünlük içinde veteriner iç hastalıklarıyla ilgili araştırmalar tasarlayan, uygulayan, sonuçlar çıkarabilen, bu sonuçları savunabilen, alanıyla ilgili sorunların bilimsel çözümüne katkıda bulunabilen, bağımsız karar verme yetkinliğine ulaşmış, bilimsel topluluklar ve toplumun geneli ile iletişim kurma yetkinliğini kazanmış, bilimsel toplantılarda alanıyla ilgili çalışmaları özgüvenle sunabilen, yeni düşünce ve tasarımlarda bulunabilen, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen etik sorumluluk kazanmış; veteriner iç hastalıkları doktorları yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program kapsamında verilecek teorik derslerle hastalıkların zoonotik özelliğini (hastalıkların insanlara bulaşması ve gıda güvenliği) göz önünde tutarak at, sığır, koyun, keçi, köpek, kedi, kafes kuşları ve diğer egzotik hayvanların iç hastalıklarının tanısı, sağaltılması ve hastalıklardan korunma ile ilgili bilgilere sahip olur.
1- Program kapsamında verilecek teorik derslerle hastalıkların zoonotik özelliğini (hastalıkların insanlara bulaşması ve gıda güvenliği) göz önünde tutarak at, sığır, koyun, keçi, köpek, kedi, kafes kuşları ve diğer egzotik hayvanların iç hastalıklarının tanısı, sağaltılması ve hastalıklardan korunma ile ilgili bilgilere sahip olur.
2- Program kapsamında yapacakları pratik uygulamalarla (poliklinik, acil klinik, gezci klinik çalışmaları ve çiftlik hayvanları hastalıklarının muayenesi) hayvan vücudunun organ ve sistem bazındaki normal yapı ve fonksiyonları ve bu yapı ve fonksiyonlardaki anormallikleri gözler, saptar ve bu şekilde bilgisini iç hastalıklar açısından bir bütünlük halinde değerlendirebilir.
3- Bilimsel etkinliklere, seminer ve sempozyumlara, çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılarak bilimsel konularda bilgi sahibi olur.
4- Çeşitli araştırıcılarla gerçekleştirilecek araştırmalara yardımcı araştırıcı olarak katılarak araştırma tasarımı, kurgulanması, projelendirilmesi, araştırmaların yürütülmesi ve sonuçlandırılması süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
5- Eğitim-öğretimin her aşamasında yabancı dilde yazılmış bilimsel eserler ve süreli yayınlardan yararlanır, bilimsel toplantılara katılır, bilimsel çalışmalarında yabancı dili kullanır, yurt dışı bilimsel aktivitelere katılım fırsatlarından yararlanarak yabancı dilini geliştirir.
6- Muayene ettiği hayvanların sahiplerinden alacağı bilgiler ve ilk fiziksel muayene bulgularını (organ ve sistemlerdeki yapısal ve fonksiyonel bozukluklar) dikkate alarak ilk aşamada yaşamı tehdit eden klinik bulguları olan hastalarda hayvan sahibini hastanın durumu ve yapılacak uygulamalar hakkında bilgilendirerek hayati fonksiyonları stabil hale getirecek acil müdahaleleri yapar. Daha sonra hasta organlar ve sistemleri dikkate alarak sıvı-elektrolit dengesizliği ve kan pH’ını normal sınırlarda tutacak sağaltım uygulamalarını başlatır.
7- yaşamsal fonksiyonlarını stabil hale getirdiği hasta hayvanlarda, fiziksel, laboratuar ve görüntüleme cihazlarıyla elde edeceği muayene sonuçlarını kullanarak organlardaki bozukluğun ne olduğunu, derecesini, bozukluğa yol açan esas nedeni, ortaya çıkan primer ve sekonder bozuklukları ve diğer organlarda ortaya çıkan sekonder bozuklukları da saptar. Bu şekilde organ ve sistemlerdeki yapısal ve fonksiyonel bozuklukların klinik bulgulara ne şekilde yansıdığını belirler.
8- Anamnez, fiziksel muayene, tanısal test sonuçları ve klinik akıl yürütme becerilerini kullanarak klinik tanı koyar.
9- Hastaların başarılı şekilde sağaltılması için klinik muayene uygulamaları aşamalarında etik kurallar çerçevesinde meslektaşları ve hayvan sahipleri ile iyi iletişim kurarak sağlayacağı güven ve pozitif enerjiyle hastalığın ortaya çıkışı ve gelişimiyle ilgili bilgileri alır ve önereceği uygulamalara hasta sahibinin uymasını sağlar.
10- Öncelikle yaşamı tehdit eden durumların düzeltilmesini ve hastaların stabil hale getirilmesini olmak üzere hastalıkların primer nedenlerini ve ortaya çıkan sekonder bozuklukların güncel yöntemlerle sağaltımı hakkında bilgi sahibi olur.
11- Hastalığın zoonoz özelliğini ve gıda güvenliği öncelikli olmak üzere diğer hayvanlara bulaşmasını dikkate alarak hayvan sağlığı zabıtası kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde yapılacak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. Hastalıkların bulaşmasını önlemek için gereken dezenfeksiyon uygulamalarını yapar. Hastalığın diğer hayvanlarda da görülmemesi için gerekli bakım-besleme, dezenfeksiyon ve aşı uygulamalarını yapar.
12- Klinik uygulamalarının her aşamasında; ilgili kişilerle ilişkilerin ve hasta hayvanlara yapılan uygulamaların adli veterinerlik konusu olarak gündeme gelebileceğini dikkate alarak davranır ve hastaların muayenesiyle ilgili bilgileri yönetmeliklere uygun şekilde kayıt eder ve gerektiği durumlarda yaptığı uygulamaları raporlar.
13- İnsana, topluma, hayvanlara ve çevreye duyarlıdır.
14- Bilimsel araştırmaları takip, bilimsel bir bütünlük içinde veteriner iç hastalıklarıyla ilgili araştırmalar tasarlama, uygulama, sonuçlar çıkarma, bu sonuçları savunabilme, bilimsel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme, bağımsız karar verme yetkinliğine ulaşma, bilimsel topluluklar ve toplumun geneli ile iletişim kurma, bilimsel toplantılarda alanıyla ilgili çalışmaları sunabilme, yeni düşünce ve tasarımlarda bulunabilme, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak benimzeme; kamu yararını gözetme, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme ve etik sorumluluğu kavrama becerileri edinir.
15- Program kapsamında geliştirdiği yabancı dilini kullanarak eğitim-öğretimin her aşamasında yabancı dilde yazılmış bilimsel eserler ve süreli yayınlardan yararlanma, yabancı dilin kullanıldığı bilimsel toplantılara katılarak alanında uluslararası iletişim sağlama becerisine sahip olur.
16- Hayvan iç hastalıklarının muayenesinin yapılması, tanısının konulması, sağaltımlarının yapılması, zoonoozlara ve hastalığın tekrarlamasına karşı koruyucu önlemlerin alınması konularında sorumluluk alabilir, bağımsız kararlar verebilir, davranış ve uygulamalarını mesleki kanun ve yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yapma yetkinliğini kazanır.
17- Veteriner İç hastalıklar alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri her an izleyerek ulusal ve uluslar arası güncel bilgileri çalıştığı yöredeki klinik olgulara bağımsız olarak uyarlama ve bilgilendirilmiş onam alarak, hayvan haklarını gözeterek sorumluluk alıp kontrollü uygulamalar yapma yetkinliğine sahip olur.
18- Yabancı dil ve bilimsel yönünü geliştirmesi ve proje gerçekleştirme deneyimi sayesinde ulusal ve uluslar arası bilimsel kurum, kuruluş ve bilim insanlarıyla bağımsız olarak iletişim kurabilme ve projeler gerçekleştirebilme yetkinliğini edinir.
19- Veteriner iç hastalıkları alanı ile ilgili klinik çalışmalardan elde ettiği verileri yorumlayarak ve çeşitli kaynaklardan elde edeceği veri tabanlarıyla karşılaştırarak elde ettiği sonuçları yorumlar ve kullanır.
20- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için olgulara bilimsel açıdan bakmayı bilir ve kendini sürekli geliştirmenin yollarını bulur.
21- Alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası kaynaklardan takip etme, kendi uygulamaları ile karşılaştırma sonucu güncel bilimsel verileri elde etme yetkinliğini edinir.
22- Yapacağı proje çalışmaları alanındaki konularda bilgi derinliğini artırıcı yetkinlik sağlar.
23- Klinik çalışmalarının sağladığı bire bir iletişim zorunluluğu nedeniyle değişik davranış modellerine karşı pozitif yaklaşımın önemini kavrar ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Hayvan iç hastalıklarının konu edildiği her ortamda bilgisini, görüş ve fikirlerini savunurken diğer kurum ve bireylerle iyi iletişim kurma fırsatını yakalar
24- Hayvan iç hastalıkları ve zoonozlarla ilgili olarak yazılı ve sözlü medyada bilgisini, görüş ve fikirlerini sunarak toplumla iletişim kurabilir.
25- Akademik ortamın kendisinde sağladığı eğitim becerilerini kullanarak yetkinliğini artırdığı konularda çeşitli toplantılarda sunumlar yaparak bilgi ve deneyimlerini paylaşır, yeni mezun meslektaşlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunur.
26- Klinik çalışmaları, ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum ve çeşitli toplantılara bildirili veya bildirisiz katılımı iletişim ve sosyal yetkinliği artırıcı aktivitelere katılır.
27- Veteriner iç hastalıkları alanında hastalarının sistematik muayenesini yaparken bilimsel ve mesleki etik çerçevesinde davranışı ile hasta sahibi ve diğer kurumlara karşı ve edindiği akademik nosyon ile çeşitli kurumlardaki aktivitelerinde mesleğini ve alanını en iyi şekilde temsil eder.
28- Veteriner hekim; hastasına gerekli uygulamaları yaparken mevcut yasal düzenlemelere uyar, sorumluluğunun bilincinde davranır, hasta ve hekim haklarını gözetir ve her türlü insani ve mesleki etik değerleri göz önünde tutarak topluma karşı sorumlu bir birey olma rolünü yerine getirir.
29- Hayvan ve insan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, mesleki değer ve uygulamaları geliştirmeye yönelik çalışmalarda etkin rol alır.
1- Program kapsamında verilecek teorik derslerle hastalıkların zoonotik özelliğini (hastalıkların insanlara bulaşması ve gıda güvenliği) göz önünde tutarak at, sığır, koyun, keçi, köpek, kedi, kafes kuşları ve diğer egzotik hayvanların iç hastalıklarının tanısı, sağaltılması ve hastalıklardan korunma ile ilgili bilgilere sahip olur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerin Veteriner Fakültelerinin İç Hastalıkları Anabilim Dalında akademik kariyer yapabilirler. Özel veteriner hastaneleri ve klinikleri kurabilir ve buralarda iç hastalıkları uzmanı olarak, Veteriner ilaç sanayinde uzman olarak, tarım işletmelerinde hayvan hastalıkları, sığır, koyun-keçi yetiştiricilik hastalıklarında uzman olarak, hipodromlar ve at hastanelerinde uzman olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.