Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik İç Hastalıkları (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Aslan KALINBACAK

Tanıtım

Yüksek lisans yeterliliklerini kazananlara; At, sığır, koyun-keçi, kedi,köpek, kafes kuşları ve diğer egzotik hayvanların İç Hastalıkları(Sindirim, solunum, üriner, kardiovasküler, deri ve sinir sistemi,endokrin ve metabolizma, enfeksiyöz, kan ve kan yapan organlar, immunsistem, karaciğer ve pankreas, neonatal ve neoplazik hastalıklar,vitamin-mineral eksikliği, zehirlenmeler, acil müdahale ve yoğun bakım,sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozuklukları ve zoonozlar hakkındagüncel ve ileri düzeyde bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerinuygulamaları acil klinik, poliklinik, gezici klinik, hayvanyetiştiricilikleri ve hayvan bakım evleri gibi alanlardaöğretilmektedir. Eğitim-öğretim dönemlerinde anabilim dalları bünyesindeseminerler vermeleri, diğer seminer ve sempozyumlara katılmalarısağlanarak alanlarında edindikleri yetkinlikleri toplum önünde sunmalarıkonusunda eğitilmektedirler. Bu dönemde çeşitli araştırıcılarcagerçekleştirilen çalışmalara araştırıcı veya yardımcı eleman olarakkatılarak özgün konu tasarımı, projelendirilmesi, projelerin uygulanmasıve sonuçlandırılması konularında teorik ve pratik olarakeğitilmektedirler. Böylece sorun çözme, karar verme, yeni düşünce veyöntemler geliştirebilme, yaptıkları projelerle alanlarına yenilikgetirme, yeni düşünce ve tasarımlarda bulunabilme ve ulaştığı özgünsonuçları savunabilme yetkinlikleri kazandırılmaktadır. 

Programın Amacı

İnsana, topluma, hayvanlara ve çevreye duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel bir bütünlük içinde veteriner iç hastalıklarıyla ilgili araştırmalar tasarlayan, uygulayan, sonuçlar çıkarabilen, bu sonuçları savunabilen, alanıyla ilgili sorunların bilimsel çözümüne katkıda bulunabilen, bağımsız karar verme yetkinliğine ulaşmış, bilimsel topluluklar ve toplumun geneli ile iletişim kurma yetkinliğini kazanmış, bilimsel toplantılarda alanıyla ilgili çalışmaları özgüvenle sunabilen, yeni düşünce ve tasarımlarda bulunabilen, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen etik sorumluluk kazanmış; veteriner iç hastalıkları doktorları yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Veteriner iç hastalıkları  alanındaki temel kuramları, araştırma yöntemlerini,güncel gelişmeleri analiz etme; alanında özgün araştırmalar yürütebilme;alanındaki sorunlara yönelik çözümler üretme ve disiplinlerarasıçalışmalara katkıda bulunma ve işbirliği yapma gibi bilgi, beceri veyetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.
1- Program kapsamında verilecek teorik derslerle hastalıkların zoonotik özelliğini (hastalıkların insanlara bulaşması ve gıda güvenliği) göz önünde tutarak at, sığır, koyun, keçi, köpek, kedi, kafes kuşları ve diğer egzotik hayvanların iç hastalıklarının tanısı, sağaltılması ve hastalıklardan korunma ile ilgili bilgilere sahip olur.
2- Program kapsamında yapacakları pratik uygulamalarla (poliklinik, acil klinik, gezci klinik çalışmaları ve çiftlik hayvanları hastalıklarının muayenesi) hayvan vücudunun organ ve sistem bazındaki normal yapı ve fonksiyonları ve bu yapı ve fonksiyonlardaki anormallikleri gözler, saptar ve bu şekilde bilgisini iç hastalıklar açısından bir bütünlük halinde değerlendirebilir.
3- Bilimsel etkinliklere, seminer ve sempozyumlara, çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılarak bilimsel konularda bilgi ve görgüsünü geliştirir.
4- Çeşitli araştırıcılarca gerçekleştirilecek araştırmalara yardımcı araştırıcı olarak katılarak araştırma tasarımı, kurgulanması, projelendirilmesi, araştırmaların yürütülmesi ve sonuçlandırılması süreçleri hakkında teorik ve pratik bilgi edinir.
5- Eğitim-öğretimin her aşamasında yabancı dilde yazılmış bilimsel eserler ve süreli yayınlardan yararlanması, bilimsel toplantılara katılması, bilimsel çalışmalarında yabancı dili kullanması sağlanarak ve yurt dışı bilimsel aktivitelere katılım fırsatlarından yararlandırılarak yabancı dilini geliştirme olanağı bulur.
6- Muayene ettiği hayvanların sahiplerinden alacağı bilgiler ve ilk fiziksel muayene bulgularını (organ ve sistemlerdeki yapısal ve fonksiyonel bozukluklar) dikkate alarak ilk aşamada yaşamı tehdit eden klinik bulguları olan hastalarda hayvan sahibini hastanın durumu ve yapılacak uygulamalar hakkında bilgilendirerek hayati fonksiyonları stabil hale getirecek acil müdahaleleri yapar. Daha sonra hasta organlar ve sistemleri dikkate alarak sıvı-elektrolit dengesizliği ve kan pH’ını normal sınırlarda tutacak sağaltım uygulamalarını başlatır.
7- Bu uygulamalarla yaşamsal fonksiyonlarını stabil hale getirdiği hasta hayvanlarda, fiziksel, laboratuar ve görüntüleme cihazlarıyla elde edeceği muayene sonuçlarını kullanarak organlardaki bozukluğun ne olduğunu, derecesini, bozukluğa yol açan esas nedeni, ortaya çıkan primer ve sekonder bozuklukları ve diğer organlarda ortaya çıkan sekonder bozuklukları da saptar. Bu şekilde organ ve sistemlerdeki yapısal ve fonksiyonel bozuklukların klinik bulgulara ne şekilde yansıdığını kavrar.
8- Anamnez, fiziksel muayene, tanısal test sonuçları ve klinik akıl yürütme becerilerini kullanarak klinik tanı koyar.
9- Hastaların başarılı şekilde sağaltılması için klinik muayene uygulamaları aşamalarında etik kurallar çerçevesinde meslektaşları ve hayvan sahipleri ile iyi iletişim kurarak sağlayacağı güven ve pozitif enerjiyle hastalığın ortaya çıkışı ve gelişimiyle ilgili bilgileri alır ve önereceği uygulamalara hasta sahibinin uymasını sağlar.
10- Öncelikle yaşamı tehdit eden durumların düzeltilmesini ve hastaların stabil hale getirilmesini olmak üzere hastalıkların primer nedenlerini ve ortaya çıkan sekonder bozuklukları güncel yöntemlerle sağaltımını bilir.
11- Hastalığın zoonoz özelliğini ve gıda güvenliği öncelikli olmak üzere diğer hayvanlara bulaşmasını dikkate alarak hayvan sağlık zabıtası kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde yapılacak uygulamaları bilir. Hastalıkların bulaşmasını önlemek için gereken dezenfeksiyon uygulanmalarını yapar. Hastalığın diğer hayvanlarda da görülmemesi için gerekli bakım-besleme, dezenfeksiyon ve aşı uygulamalarını yapar.
12- Klinik uygulamalarının her aşamasında; ilgili kişilerle ilişkilerin ve hasta hayvanlara yapılan uygulamaların adli veterinerlik konusu olarak gündeme gelebileceğini dikkate alarak davranır ve hastaların muayenesiyle ilgili bilgileri yönetmeliklere uygun şekilde kayıt eder ve gerektiği durumlarda yaptığı uygulamaları rapor şeklinde sunar.
13- İnsana, topluma, hayvanlara ve çevreye duyarlıdır. Kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramıştır.
14- Bilimsel araştırmaları takip, bilimsel bir bütünlük içinde veteriner iç hastalıklarıyla ilgili araştırmalar tasarlama, uygulama, sonuçlar çıkarma, bu sonuçları savunabilme, bilimsel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme, bağımsız karar verme yetkinliğine ulaşma, bilimsel topluluklar ve toplumun geneli ile iletişim kurma, bilimsel toplantılarda alanıyla ilgili çalışmaları özgüvenle sunabilme, yeni düşünce ve tasarımlarda bulunabilme, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayarak bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimseme; kamu yararını gözetme, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme ve etik sorumluluğu kavrama becerilerini edinir.
15- Program kapsamında geliştirdiği yabancı dilini kullanarak eğitim-öğretimin her aşamasında yabancı dilde yazılmış bilimsel eserler ve süreli yayınlardan yararlanma, yabancı dilin kullanıldığı bilimsel toplantılara katılma, bilimsel çalışmalarında yabancı dili kullanır ve yurt dışı bilimsel aktivitelere katılarak alanında uluslar arası iletişim sağlama becerisine sahip olur.
16- Hayvan iç hastalıklarının muayenesinin yapılması, tanısının konulması, sağaltımlarının yapılması, zoonoozlara ve hastalığın tekrarlamasına karşı koruyucu önlemlerin alınması konularında sorumluluk alabilir, bağımsız kararlar verebilir, davranış ve uygulamalarını mesleki kanun ve yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yapma yetkinliğini kazanır.
17- Veteriner İç hastalıklar alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri her an izleyerek ulusal ve uluslar arası güncel bilgileri çalıştığı yöredeki klinik olgulara bağımsız olarak uyarlama ve bilgilendirilmiş onam alarak, hayvan haklarını gözeterek sorumluluk alıp kontrollü uygulamalar yapma yetkinliğine sahip olur.
18- Yabancı dil ve bilimsel yönünü geliştirmesi ve proje gerçekleştirme deneyimi sayesinde ulusal ve uluslar arası bilimsel kurum, kuruluş ve bilim insanlarıyla bağımsız olarak iletişim kurabilme ve projeler gerçekleştirebilme yetkinliğini edinir.
19- Veteriner iç hastalıkları alanı ile ilgili klinik çalışmalardan elde ettiği verileri yorumlayarak ve çeşitli kaynaklardan elde edeceği veri tabanlarıyla karşılaştırarak elde ettiği sonuçları yorumlar ve kullanır.
20- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için olgulara bilimsel açıdan bakmayı bilir ve kendini sürekli geliştirmenin yollarını bulur.
21- Alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası kaynaklardan takip etme, kendi uygulamaları ile karşılaştırma sonucu güncel bilimsel verileri elde etme yetkinliğini edinir.
22- Yapacağı proje çalışmaları alanındaki konularda bilgi derinliğini artırıcı yetkinlik sağlar.
23- Klinik çalışmalarının sağladığı bire bir iletişim zorunluluğu nedeniyle değişik davranış modellerine karşı pozitif yaklaşımın önemini kavrar ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Hayvan iç hastalıklarının konu edildiği her ortamda bilgisini, görüş ve fikirlerini savunurken diğer kurum ve bireylerle iyi iletişim kurar.
24- Hayvan iç hastalıkları ve zoonozlarla ilgili olarak yazılı ve sözlü medyada bilgisini, görüş ve fikirlerini sunarak toplumla iletişim kurabilir.
25- Akademik ortamın kendisinde sağladığı eğitim becerilerini kullanarak yetkinliğini artırdığı konularda çeşitli toplantılarda sunumlar yaparak bilgi ve deneyimlerini paylaşır, yeni mezun meslektaşlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunur.
26- Klinik çalışmaları, ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum ve çeşitli toplantılara bildirili veya bildirisiz katılımı iletişim ve sosyal yetkinliği artırıcı aktivitelere katılır.
27- Veteriner iç hastalıkları alanında hastalarının sistematik muayenesini yaparken bilimsel ve mesleki etik çerçevesinde davranışı ile hasta sahibi ve diğer kurumlara karşı ve edindiği akademik nosyon ile çeşitli kurumlardaki aktivitelerinde mesleğini ve alanını en iyi şekilde temsil eder.
28- Veteriner hekim; hastasına gerekli uygulamaları yaparken mevcut yasal düzenlemelere uyar, sorumluluğunun bilincinde davranır, hasta ve hekim haklarını gözetir ve her türlü insani ve mesleki etik değerleri göz önünde tutarak topluma karşı sorumlu bir birey olma rolünü yerine getirir.
29- Hayvan ve insan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, mesleki değer ve uygulamaları geliştirmeye yönelik çalışmalarda etkin rol alır.
30- Program kapsamında geliştirdiği yabancı dilini kullanarak eğitim-öğretimin her aşamasında yabancı dilde yazılmış bilimsel eserler ve süreli yayınlardan yararlanır, yabancı dilin kullanıldığı bilimsel toplantılara katılır, bilimsel çalışmalarında yabancı dili kullanır ve yurt dışı bilimsel aktivitelere katılarak alanında uluslar arası iletişim sağlama yetkinliğini kazanır.
31- Bilimsel araştırmaları takip edebilme, bilimsel bir bütünlük içinde veteriner iç hastalıklarıyla ilgili araştırmalar tasarlama, uygulama, sonuçlar çıkarma, bu sonuçları savunabilme, bilimsel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme, bağımsız karar verme, bilimsel topluluklar ve toplumun geneli ile iletişim kurma, bilimsel toplantılarda alanıyla ilgili çalışmaları özgüvenle sunabilme, yeni düşünce ve tasarımlarda bulunabilme, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayarak bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimseme; kamu yararını gözetme, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme ve etik sorumluluğu kavrama ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda görüş belirtme ve rapor sunma yetkinliğini edinir.
32- Veteriner iç hastalıkları alanında hastalarının sistematik muayenesini yaparken bilimsel ve mesleki etik çerçevesinde davranışı ile hasta sahibi ve diğer kurumlara karşı ve edindiği akademik nosyon ile çeşitli kurumlardaki aktivitelerinde mesleğini ve alanını en iyi şekilde temsil eder.
33- Veteriner hekim; hastasına gerekli uygulamaları yaparken mevcut yasal düzenlemelere uyar, sorumluluğunun bilincinde davranır, hasta ve hekim haklarını gözetir ve her türlü insani ve mesleki etik değerleri göz önünde tutarak topluma karşı sorumlu bir birey olma rolünü yerine getirir.
34- Hayvan ve insan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, mesleki değer ve uygulamaları geliştirmeye yönelik çalışmalarda etkin rol alır.
35- Program kapsamında geliştirdiği yabancı dilini kullanarak eğitim-öğretimin her aşamasında yabancı dilde yazılmış bilimsel eserler ve süreli yayınlardan yararlanır, yabancı dilin kullanıldığı bilimsel toplantılara katılır, bilimsel çalışmalarında yabancı dili kullanır ve yurt dışı bilimsel aktivitelere katılarak alanında uluslar arası iletişim sağlama yetkinliğini kazanır.
36- Bilimsel araştırmaları takip edebilme, bilimsel bir bütünlük içinde veteriner iç hastalıklarıyla ilgili araştırmalar tasarlama, uygulama, sonuçlar çıkarma, bu sonuçları savunabilme, bilimsel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme, bağımsız karar verme, bilimsel topluluklar ve toplumun geneli ile iletişim kurma, bilimsel toplantılarda alanıyla ilgili çalışmaları özgüvenle sunabilme, yeni düşünce ve tasarımlarda bulunabilme, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayarak bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimseme; kamu yararını gözetme, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme ve etik sorumluluğu kavrama ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda görüş belirtme ve rapor sunma yetkinliğini edinir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerin Veteriner Fakültelerinin İç Hastalıkları Anabilim Dalında akademik kariyer yapabilirler. Özel veteriner hastaneleri ve klinikleri kurabilir ve buralarda iç hastalıkları uzmanı olarak, Veteriner ilaç sanayinde uzman olarak, tarım işletmelerinde hayvan hastalıkları, sığır, koyun-keçi yetiştiricilik hastalıklarında uzman olarak, hipodromlar ve at hastanelerinde uzman olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.