Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ortodonti (DR) Programı

Tanıtım

Anabilim dalında doğumsal, kalıtımsal ve edinsel olarak ortaya çıkan,dişlerin çeneler üzerindeki ve birbirlerine göre olan yerleşim düzensizlikleri, çenelerin gelişimindeki bozukluklar, çenelerin birbirine göre konum bozuklukları ve çene eklemi ile ilişkili bozuklukların teşhisi ve tedavisine yönelik eğitimler verilir. Ortodonti programı; sağlıklı, fonksiyonel ve estetik bir çiğneme sistemi kazandırmak amacı ile yapılan ortodontik ve ortopedik tedavileri kapsar. Eğitim süresi boyunca sadece ortodontik tedavi yöntemleri değil, koruyucu, durdurucu ve cerrahi ortodontik tedavi yöntemleri eğitimi de verilir.

Programın Amacı

Dentisyon, fasiyal yapılar ve fonksiyoneldurumlardaki anomalileri teşhis edebilen, büyüme ve gelişim esnasında meydanagelebilecek sapmaları tespit edebilen, bir ortodontik tedavi planı oluşturup,seyrini tahmin edebilen, malokluzyonun ve tedavisinin hasta üzerindekipsikolojik etkilerini değerlendirebilen, koruyucu, durdurucu ortodontikuygulamalar yapabilen, basit ve karmaşık ortodontik-ortopedik tedaviişlemlerini uygulayabilen, ortodonti ve ilgili konularda uzman görüşlerini dilegetirebilen, ortognatik cerrahi ya da damak-dudak yarığı gibi tedavilerdemultidisipliner tedavi ekipleriyle çalışabilen, ortodontik tedavi gerekliliğinibelirleyebilen, uyguladığı ortodontik tedavinin yüksek kalite ve etik değerleresahip olan, mesleki becerisini geliştirmek için var olan imkânlardan faydalanabilen,bilimsel metodolojinin temellerine sahip olan, ortodontik literatürü takip edipdeğerlendirebilen, araştırmalarda rol alabilen, yeni bilgi üretebilme vebilginin eleştirel değerlendirilebilme yeteneğini kazandırılabilen, klinik vearaştırma bulgularını yazılı ve sözlü şekilde sunabilen, ülke gereksinimlerini karşılayan,yetkin hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Kraniofasiyal büyüme ve gelişim, dental gelişim,ortodontikanomaliler,ortodontide tanı metodları, hareketli apareyler, koruyucu vedurdurucu ortodontik tedavi uygulamaları, sabit ortodontik tedavi teknikleri,diş hareketleri ve biyomekanik, sınıf I,II ve III anomalilerin tedavileri ,vertikal ve transversal yöndeki anomalilerin tedavileri, gömülü dişlerdeortodontik tedavi yaklaşımları, periodontal problemlede ortodontik uygulamalar,ortodontik tedavinin komplikasyonları, geçici ankraj uygulamaları, meslekisorumluluklar ve etik, araştırma metodolojisi, güncel ve tamamlayıcı tedaviyaklaşımları, erişkin ortodontisi, ortognatik cerrahi ve distraksiyonosteogeneziuygulamaları, dudak-damak yarıklarında (DDY) ortodontik tedavi uygulamaları,relaps ve pekiştirme tedavisi uygulamaları, mesleki mevzuat ilk yardım ve acilgibi konularda yapılandırılmış, uygulamalı, bağımsız ve keşfederek öğrenme etkinliklerinikullanarak nihai yetkinliklere sahip olunur.
Vücudun, karaniofasial yapıların ve çenelerin normal gelişimi, dişlerin gelişimini ve normal okluzyonun oluşumu tanımlar.
Ortodontik tanı metodları konusunda bilgi sahibidir.
Anomalilerin teşhis, tanı ve tedavisinde edinilen bilgileri geliştirerek sonuca ulaşır.
Diğer branşlarla ilişki kurup problemleri analiz ederek çıkarımlarda bulunur.
Her yaş döneminin normal gelişim olaylarını bilerek ortodontik anomalilere tanı koyar ve tedavi eder.
Fizyolojik yapılarını tanır teorik ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda geleceği tahmin eder.
Ortodontik tedavi gerektiren anomalileri gerektiğinde tek başına gerektiğinde ise ilgili diğer alanlara beraber tedavi eder.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak veya kongre/sempozyumlarda bildiri sunarak çalışmalarını ilgili meslek ve toplum kesimlerine duyurabilir.
Ortodonti alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası araştırmalarda liderlik ve proje yürütücülüğü yapabilir.
Bilim alanı, sektör ve mesleğe ilişkin mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalarını yakından takip eder, değerlendirir ve yorumlar.
Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için diğer branşları takip eder.
Yaratıcı fikirlerle yeni yöntem geliştirebilir.
Alanı ile ilgili diğer bilim dalları ve diğer ortodontisler ile sürekli iletişim halinde olur.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
Pedogojik formasyon konusundaki yetkinliği ile hastalarıyla etkin iletişime geçebilir.
İnsan ve çocuk haklarına duyarlıdır.
Ortodontik anomalilerin oluş nedenlerini bilir önleyici, koruyucu ve meydana gelmiş anomaliyi düzeltecek tedavileri yapar.
Akademik ve profesyonel bağlamda bilim, teknoloji,sağlık alanında ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Sağlık alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Araştırmalarında etik ilkeleri gözetir ve buna uygun davranır.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektörel ve bilimsel konulardaki sorunlara çözümler üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar,ülkemizde kamu kurum vekuruluşlarında, özel sektörde ve diplomamızın eş değer bulunduğu diğer ülkelerdeçalışabilir, akademik kariyer yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.