Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıbbi Parazitoloji (DR) Programı

Tanıtım

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı altında, Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı‘nda görev yapmakta olan 1 profesör ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda profesör olan 10 ve doçent olan 1 öğretim üyesinin destek verdiği bir programdır. Zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında, genel ve özel parazitoloji konuları bulunmaktadır. Medikal önemi olan parazitlerin biyolojisi, epidemiyolojileri, paraziter hastalıkların tanısında preanalitik, analitik ve postanalitik süreçler, paraziter hastalıklardan korunma yolları, araştırma yöntemleri gibi konulara yer verilmektedir. 

Programın Amacı

Yüksek lisans yeterliliklerine bağlı olarak parazitoloji alanında bilgi ve beceri sahibi olunması; bu alandaki konuları derin bir bakış açısı ile irdeleyerek analiz edebilme, problemleri tespit edebilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Doktora öğrencilerinin, ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmesi, derinleştirmesi ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;Paraziter hastalıklara neden olan etkenleri ve bunların hastalık oluşturma mekanizmaları, uygun klinik örneğin alınması ve laboratuvara ulaştırılması, uygun  ve yeni laboratuvar yöntemleri, raporlama, araştırma yöntemlerini bilir.Tıbbi parazitoloji alanında yayınlanmış bilimsel verilere ulaşabilir, anlar, çözümler ve yorumlar.Parazitoloji laboratuarına gelen örneklerde tam bir inceleme yapabilme, uygun yöntemi seçebilme ve uygulayabilme, laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilme ve klinisyen ile işbirliği yapabilme, parazitoloji araştırmalarında kullanılan yöntemleri doğru şekilde uygulama becerilerine sahibidir. Etik kurallara uyma ve kendini bilimsel olarak geliştirme yeterliklerine sahip olur. Yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir. 
Tıbbi Parazitoloji konularında bilgi sahibidir.
Tıbbi Parazitoloji alanında veri analiz yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bilime yenilik getirecek veya bilinen yöntemleri bu alana uygulayacak sonuçlara ulaşır ve çıkarımlarda bulunur.
Tıbbi Parazitoloji ile bağlantılı tüm bilim disiplinleri ve alt alanları arasında ilişki kurar, yeni ve karmaşık fikir ve problemleri analiz eder, irdeler, değerlendirmelerde bulunur ve uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Pre, analitik ve post analitik süreçlerin farkına varır.
Laboratuvar güvenliği bilgisine sahiptir.
Tıbbi Parazitoloji alanında güncel bilgileri, teknolojileri ve metodları yakından izler, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve çalışmalarına yansıtarak kullanabilir.
Tıbbi Parazitoloji ile ilgili ileri düzey araştırma ve projeleri planlayarak yürütebilir.
Araştırmalarında teorik ve uygulamalı bilgiler ışığında mantıksal ve yaratıcı sonuçlara ulaşabilir.
Tıbbi Parazitoloji konusunda preanalitik, analitik ve postanalitik süreçleri idare edebilir.
Tıbbi Parazitoloji rutin tanı ve araştırma laboratuvarlarını yönetir.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak veya kongre/sempozyumlarda bildiri sunarak çalışmalarını ilgili meslek ve toplum kesimlerine duyurabilir.
Tıbbi Parazitoloji ile ilgili özgün ve disiplinler arası araştırmalarda liderlik ve proje yürütücülüğü yapabilir. Saha çalışmaları, veri analiz ve değerlendirme gibi araştırma aşamalarında bir ekibin üyesi olarak sorumlu ve etkin şekilde çalışır.
Bilim alanı ve mesleğe ilişkin mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalarını yakından takip eder, değerlendirir ve yorumlar.
Tıbbi Parazitoloji ile ilgili mesleki ve bilimsel yenilik ve gelişmeleri izler.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alana ilişkin yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazanmak ve uygulamak için etkili eğitim stratejileri geliştirip katılabilir.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini sunma ve savunma yetkinliğini gösterir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
İnsan, hasta ve hayvan haklarına, çevreye duyarlıdır.
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Tıbbi Parazitoloji ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Araştırmalarında etik ilkeleri gözetir ve buna uygun olarak davranır.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal ve bilimsel konulardaki sorunlara çözümler üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tıbbi Parazitoloji Doktorası sahibi olarak fakültelerin ilgili anabilim ve bilim dallarında, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili bölümlerinde, özel laboratuvarlar ve konuyla ilgili devlet veya özel sektörde bilimsel araştırma-geliştirme merkezlerinde kariyer imkanı bulabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.