Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Parazitolojisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Semih ÖGE

Tanıtım

Parazitoloji Anabilim Dalı doktora programında Parazitoloji, Helmintoloji, Entomoloji ve Protozooloji alanında konular işlenmektedir. Bu derslerin kapsamında parazitlerin morfolojik, biyolojik ve epidemiyolojik özellikleri, paraziter hastalıkların teşhisi, tedavisi, kimyasal ve biyolojik kontrolü, paraziter enfeksiyonların dünyada ve ülkemizdeki yaygınlığı, önemi, neden olduğu verim ve maddi kayıplar, hayvan sağlığı ile paralel olarak halk sağlığını tehdit eden zoonoz paraziter enfeksiyonlar gibi konular bulunmaktadır. Öğrenci doktora eğitimi süresince bu konular hakkında ayrıntılı uygulama ve teorik bilgi donanımına, edindiği bilgiyi kullanma ve geliştirme yetisine sahip olacaktır.Lisansüstü eğitime kayıt olan öğrencilerin bu programda başarılı olmaları için ders dönemi içerisinde zorunlu olan ders kredisini tamamlamış olmaları, ders döneminde doktora programı için en az 2 seminer hazırlamaları gereklidir. Öğrencinin doktora programını tamamlaması için bir konuda tez çalışması yapması zorunludur. Başarılı olunduğu takdirde öğrenci lisansüstü eğitimini tamamlayarak “ doktor parazitolog” ünvanı almaktadır.

Programın Amacı

Enfeksiyon etkenlerinin arasında parazitlerin yerinin belirlenmesi, canlılar arasındaki beraberlikler ve parazitizme geçiş, parazitlerin sistematiği, parazit-ara konak-konak ilişkisi, parazitlerin doğaya yayılışı ve adaptasyonu, parazitlerde bağışıklık ve direnç, helmintlerden, protozoon ve  artropodlardan ileri gelen enfeksiyonlarda temel teşhis yöntemleri, enfeksiyonun kliniği, patojenitesi, tedavi ve kontrolü hakkında ayrıntılı bilgi vermek hedeflenmiştir. Bu bilgiler ışığında parazitoloji alanında karşılaşılan sorunların irdelenmesi, bu sorunlara çözüm geliştirme amacıyla bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programdan mezun olan öğrenci;Parazitler ve parazitoloji ile ilgili temel bilgileri alır. Parazitolojinin ilgili olduğu çeşitli disiplin ve alt alanlardan bilgi sağlar. Bunları analiz ve sentez eder. Parazitoloji ile ilgili yeni bilimsel gelişmeleri takip eder, konu ile ilgili literatür tarama, değerlendirme becerisi kazanır. Bir parazitoloji laboratuvarının donanımı, alet ve ekipmanları, bu cihazların çalışma düzeni hakkında bilgi sahibi olur. Paraziter etkenlerin morfolojik ve biyolojik özellikleri hakkında özgün ve güncel araştırma yapabilecek seviyede detaylı bilgi edinir. Parazitlerin identifikasyonu ve parazitlerden ileri gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi, kontrolü ve medikal önemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur. Alanı  ile ilgili deney, proje, araştırma yapma, sürdürme ve sonuçları değerlendirme bilgisine  sahip olur. Eğitimi süresince aldığı bilgiler ve edindiği tecrübeler ile yeni gelişmelere açık aynı zamanda sorgulayan bir bakış açısı kazanır.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde veteriner parazitoloji ve parazitoloji uygulama bilgisine ulaşır
Parazitlerden ileri gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi ve kontrolü hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur
Parazitolojinin ilişkili olduğu çeşitli disiplin ve alt alanlardan bilgi sağlar, bunları analiz, sentez ve adapte eder, değerlendirme yapar, kısaca bilgiyi bütünleştirir.
Parazitoloji laboratuar donanımı hakkında tam bilgilidir. Alet ve ekipmanları bilir. Laboratuar güvenliği ve hijyeni bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilgili deney, deneme,proje, araştırma yapma, sürdürme ve sonuçları değerlendirme bilgisine sahiptir
Yeni bilgilere eleştirisel yaklaşır, değerlendirir.
Alet ve ekipmanları kumanda eder, yeni teknolojileri takip etme değerlendirme ve uygulamaya koyma becerisindedir.
Parazitoloji ile ilgili deney, deneme, proje, araştırma yapar, bölgesel/ ülkesel sorunlara çözüm önerileri getirir.
Bilime yenilik getiren bir yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi kendi alanına uygular.
Araştırma ve tanı laboratuarında bağımsız görev alır veya yöneticilik yapar.
Alanı ile ilgili ulusal/ uluslararası projelerde görev alır, yöneticilik yapar.
Parazitoloji ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izler, eksiklikleri, yenilikleri değerlendirir.
Alanı ile ilgili etkili eğitim stratejileri geliştirir, uygular.
Araştırma, proje deneme sonuçlarını yayına dönüştürür ve alanı ile ilgili yayın yapar.
Parazitoloji alanındaki toplantıların katılımcısı veya düzenleyicisi olur.
Ulusal veya uluslar arası parazitoloji ve yakın disiplinler ile ilgili konularda görüş bildirir, iletişimde söz sahibi olur
Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma yansıtır.
Alana mesleğe ilgili konularda; kişi ve kuruluşlara bilgi aktarmada söz sahibi ve yetkilidir.
Çevreye duyarlıdır. İnsan ve hayvan haklarını, hasta ve hasta sahibinin haklarını bilir. Etik kurallara uyar.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde veteriner parazitoloji ve parazitoloji uygulama bilgisine ulaşır
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde veteriner parazitoloji ve parazitoloji uygulama bilgisine ulaşır
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Parazitoloji doktora programından mezun olanlar;Parazitoloji alanında enstitü ya da üniversitelerde akademik alanda ilerleyebilirler. İşletmelerde ya da kliniklerde parazitoloji doktoralı olarak veteriner hekimlik yapabilirler. Araştırma ve tanı laboratuvarında görev alabilir veya yöneticilik yapabilirler. Alanı ile ilgili kamu kurum / kuruluşlarında ya da özel sektör kuruluşlarında, ulusal/uluslararası projelerde görev alır, yönetici kadrosunda çalışabilirler. İşletmelere danışmanlık yaparak bu sektöre hizmet verebilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.