Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Parazitolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Semih ÖGE

Tanıtım

Parazitoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programında Parazitoloji, Helmintoloji, Entomoloji ve Protozooloji alanında konular işlenmektedir. Bu dersler kapsamında parazitlerin morfolojik, biyolojik ve epidemiyolojik özellikleri, paraziter hastalıkların teşhisi, tedavisi, kimyasal ve biyolojik kontrolü, paraziter enfeksiyonların dünyada ve ülkemizdeki yaygınlığı, önemi, neden olduğu verim ve maddi kayıplar, hayvan sağlığı ile paralel olarak halk sağlığını tehdit eden zoonoz paraziter enfeksiyonlar gibi konular bulunmaktadır. Öğrencilere bu konular hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir. Tezli yüksek lisans programına dahil olan öğrenci, bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek yeterliliğe sahip olacaktır.Tezli yüksek lisans eğitiminde öğrencilerin başarılı olmaları için ders dönemi içerisinde zorunlu olan ders kredisini tamamlamış olmaları ve  ders döneminde en az 1 seminer hazırlamaları gereklidir. Tezli yüksek lisans programlarında ders döneminden sonra bir tez konusu üzerinde çalışılmalıdır. Başarılı olunduğu takdirde öğrenci lisansüstü eğitimini tamamlayarak “uzman parazitolog” ünvanı almaktadır.

Programın Amacı

Enfeksiyon etkenlerinin arasında parazitlerin yerinin belirlenmesi, canlılar arasındaki beraberlikler ve parazitizme geçiş, parazitlerin sistematiği, parazit-ara konak-konak ilişkisi, parazitlerin doğaya yayılışı ve adaptasyonu, parazitlerde bağışıklık ve direnç, helmintlerden, protozoon ve  artropodlardan ileri gelen enfeksiyonlarda temel teşhis yöntemleri, enfeksiyonun kliniği, patojenitesi, tedavi ve kontrolü hakkında ayrıntılı bilgi vermek hedeflenmiştir. Bu bilgiler ışığında parazitoloji alanında karşılaşılan sorunların irdelenmesi, bu sorunlara çözüm geliştirme amacıyla bağımsız araştırmalara katkı sağlama yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programdan mezun olan öğrenci;Parazitler ve parazitoloji ile ilgili temel bilgileri alır. Parazitolojinin ilgili olduğu çeşitli disiplin ve alt alanlardan bilgi sağlar. Bunları analiz ve sentez eder. Parazitoloji ile ilgili yeni bilimsel gelişmeleri takip eder, konu ile ilgili literatür tarama, değerlendirme becerisi kazanır. Bir parazitoloji laboratuvarının donanımı, alet ve ekipmanları, bu cihazların çalışma düzeni hakkında bilgi sahibi olur. Paraziter etkenlerin morfolojik ve biyolojik özellikleri hakkında özgün ve güncel araştırma yapabilecek seviyede detaylı bilgi edinir. Parazitlerin identifikasyonu ve parazitlerden ileri gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi, kontrolü ve medikal önemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 
Genel olarak veteriner parazitoloji ve parazitoloji uygulama bilgisine ulaşır.
Parazitolojinin ilişkili olduğu bazı disiplin ve alt dallardan alınan bazı bilgilere sahiptir.
Parazitoloji laboratuar donanımı hakkında bilgilidir. Alet ve ekipmanları bilir. Laboratuar güvenliği ve hijyeni bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilgili araştırma yapma bilgisine sahiptir.
Edindiği temel parazitoloji bilgisi ile yeni bilgileri takip eder, değerlendirir.
Yeni teknolojileri, alet ve ekipmanları takip eder, kullanma becerisindedir.
Alanı ile ilgili araştırma yapar, bölgesel veya ülkesel sorunlara çözüm önerileri getirir.
Bilime yenilik getiren bir yöntem geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi kendi alanına uygular.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Parazitoloji tezli yüksek lisans programından mezun olanlar;İşletmelerde ya da kliniklerde parazitoloji uzmanı olarak veteriner hekimlik yapabilirler. Araştırma ve tanı laboratuvarında görev alabilirler. Alanı ile ilgili kamu kurum / kuruluşlarında ya da özel sektör kuruluşlarında, ulusal/uluslararası projelerde görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.