Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Patolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Osman KUTSAL

Tanıtım

PROGRAM HAKKINDAAÇIKLAMA:  Yüksek lisans programı, 15 kredizorunlu ve “9 kredi seçmeli olmak üzere 24 kredi ders, 1 seminer, nekropsi,laboratuvar (sitopatoloji, histopatoloji) çalışmaları, tez çalışmalarındanoluşan en az 2 yıllık bir programdır (1 yıl ek süre tanınabilir). Program, 5 yıllık veteriner hekimliği lisans programınıtamamlayan veteriner hekimlere  açıktır.Tez konuları, evcil hayvan hastalıklarında ve tümörlerinde patomorfolojik bulgularayöneliktir. Programı başarı ile tamamlayanlar, “Bilim Uzmanı” ünvanı alırlar.Yüksek lisans programı tezli program olarak yürütülür.

Programın Amacı

PROGRAMIN AMACI:  a) Veteriner patoloji alanındaderinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmak ve alanındaki gelişmeleri takipedebilmek;b) Bilimsel araştırma yaparakbilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasınısağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

PROGRAM YETERLİKLERİÖZETİ:  - Alanında, derinlemesine ve güncel bilgilere sahiptir- Yeni fikirler üretme kapasitesini geliştirmeye yönelikbilgi ve anlama düzeyine sahiptir. - Bir araştırma sürecini, bilimsel bir bütünlük içinde, planlama,tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahip olur. - Çalışma alanına veya sektöre yönelik mesleki - teknik becerileri uzmanlıkdüzeyinde uygular- Yeni ve karmaşık fikirleri eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyeteneğine sahip olur ve edinmiş olduğu bilgi ve becerileri yeni veya tanıdık olmayan durumlarauyarlar.- Uzmanlık alanları ile ilgili kendi emsalleri, bilimsel topluluklar vehalk ile iletişim kurabilir ve bilgi aktarır.- Mesleki etiğe uygun bilimsel düşünce ve görüşler doğrultusundadavranışlar sergiler.
1- Doktora yeterliliklerine dayalı olarak güncel, ileri düzeyde ve pek çok alana uygulanabilir düzeyde sistemlere göre hastalıkların patogenezi, sistemler patolojisi (makroskobik-mikroskobik) ve nekropsi bilgisine özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve veteriner patoloji adına yenilik getirecek özgün bilgilere ulaşır.
2- Patolojinin ilişkili olduğu klinik (doğum ve jinekoloji,iç hastalıkları, cerrahi) preklinik (farmakoloji, biyokimya, parazitoloji, viroloji, mikrobiyoloji) ve temel bilimler (anatomi, fizyoloji) gibi çeşitli disiplinlerle ilişkiler kurar.Ayrıca yeni ve açıklaması zor fikirlerin değerlendirilmesi, analizi ve yorumlanmasında uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3- Veteriner patoloji alanında kullanılan her türlü laboratuvar ve uygulama araç ve gereçlerin kullanımı bilgisine sahiptir.
4- Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
5- Zoonoz hastalıklardan korunma, laboratuvar ve biyogüvenlik bilgilerine sahiptir.
6- Veteriner patoloji alanında yer alan yeni bilimsel verileri ve uygulamaları hem eleştirel hem de çözümsel anlamda değerlendirebilir ve yapabilir.
7- Tüm sistemlerin patolojisine ilgili nekropsi uygulamasını ve laboratuvar (sitoloji, histopatoloji, immunhistoloji) değerlendirmelerini yapabilir.
8- Veteriner patolojinin uygulama alanlarına yönelik proje yapma, yürütme ve sonuçlandırma gibi araştırma faaliyetleirini yapabilir.
9- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirir.
10- Çalışma alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanma ve geliştirme becerisine sahiptir. Bu becerilerini, TEYDEB, SANTEZ gibi üniversite-sanayi işbirliği projeleri ile pekiştirir.
11- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü sunu ve poster bildirileri sunabilir.
12- Alanı ile ilgili özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda yapabilir.
13- Veteriner patoloji alanında araştırma ve tanı amaçlı çalışmaları bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
14- Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
15- Veteriner patoloji ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
16- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
17- Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
18- Konusu ile ilgili özgün görüşlerini savunma yetkinliğini gösterebilir.
19- Konusu ile ilgili ulusal, uluslararası ve disiplinlerarası yazılı ve sözlü etkili iletişimlerde bulunabilir.
20- Hayvanlara , hayvan haklarına ve çevreye duyarlılığı doğrultusunda davranır.
21- Konusu ile ilgili olarak kazanmış olduğu bilgi ve becerileri ilgili birimlere anlatarak bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
22- Alanı ile ilgili olan sorunların çözümünde ilgili kişi ve kurumlarla iletişim kurabilir.
23- Araştırma etiğine uygun davranır.
24- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası sahalarda savunabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

MEZUN OLANLARINİSTİHDAM ALANI:  Yüksek lisans programlarındanmezun olan adaylar; doktora eğitimine yönlenmelerinin yanı sıra; ilaç sektörü,pet hayvanları, küçük ve büyük ruminant işletmelerinde istihdam edilmeolanaklarına sahip olurlar.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.