Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Pedodonti (DR) Programı

Tanıtım

Pedodonti Anabilim dalı Doktora programı Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Doktora süresi 8-10 yarıyıldır. İlk 4 sömestre doktora dersleri ve klinik çalışmalara ayrılmıştır. 4. sömestrenin sonunda yeterlik sınavını veren öğrenci tez çalışmalarına başlar. Bunların yanısıra doktora öğrencileri poliklinik hizmetlerine ve öğrenci eğitimine de katılmaktadırlar.

Programın Amacı

Çocuk Diş Hekimliğinin her alanında kendine güvenen ve yetkinolan,   sağlıklı ve özel tedavi gereksinimiolan bebek, çocuk ve adölesanların ağız ve diş sağlığı gereksinimlerini karşılayanve kendini bu konularda daima geliştiren, multidisipliner çalışmalara katılabilenve sağlığı geliştirmek konusunda proje üretebilen ve katkı sağlayan uzmanlar yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çocuklardakraniofasiyal büyüme ve gelişim, diş gelişimi, psikolojik gelişim, davranış yönlendirmesiteknikleri, ağız içi muayene yöntemleri, teşhis ve tedavi planlamaları, çürük, restoratifmateryaller, çocuklarda TME sorunları, süt ve sürekli dişlerde travma ve tedavileri,süt ve genç sürekli dişlerde endodontic tedaviler, özel bakım gerektiren çocuklardakoruyucu uygulamalar ve tedavi uygulamaları, minor ortodontik tedavi uygulamaları,çocuklarda periodontal hastalıklar ve tedavileri, çocuklarda ağız-diş sağlığınıkoruyucu uygulamalar konularında güncel ve ileri düzeyde bilgiye sahip olur.
PY1- Çocuklarda kraniofasiyal büyüme ve gelişim, diş gelişimi psikolojik gelişim ,davranış yönlendirmesi teknikleri ,ağıziçi muayene yöntemleri, teşhis ve tedavi planlamaları,çürük , restoratif materyaller, Çocuklarda TME sorunları , süt ve sürekli dişlerde travma ve tedavileri,süt ve genç sürekli dişlerde endodontik tedaviler özel bakım gerektirençocuklarda koruyucu uygulamalar ve tedavi uygulamaları, minör ortodontik tedavi uygulamaları,çocuklarda periodontal hastalıklar ve tedavileri,çocuklarda ağız diş sağlığını koruyucu uygulamalar konularında güncel ve ileri düzeyde bilgiye sahip olur.
PY2- Pedodonti alanında gerekli araç ve ekipman ile material bilgisine sahiptir.
PY3- Alanında bilim ve teknolojiye yenilik getirme koşuluyla araştırma yetisi kazanır.
PY4- Pedodonti alanında yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanılabilir.
PY5- Bebek, çocuk, genç yetişkinler ve özel bakım gerektiren çocuk hastalarda tüm oral sağlık gereksinimlerini yerine getirebilir. ( Tedavi ve koruyucu uygulamalar )
PY6- Klinik ve temel bilimlerle ilgili bilimsel araştırmalar yürütebilir.
PY7- Çocukların sağlığı açısından multidisipliner çalışmalarda katılabilir.
PY8- Çocuklarda tüm davranış yönlendirme tekniklerini uygulayabilir.
PY9- 0-18 yaş gurubunda restoratif, endodontik, protetik ve basit ortodontik tedavileri yapabilir.
PY10- Dental travmalar da tedavi yapabilir.
PY11- Çocuklarda TME problemlerini tanıyıp hastayı yönlendirebilir.
PY12- Sağlık Bakanlığı /Kamu veya özel kuruluşlardaki Pedodonti Kliniği bağımsız yönetebilir.
PY13- Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilir.
PY14- Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalara katılabilir.
PY15- Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri işler ve yorumlar.
PY16- Pedodonti ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
PY17- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
PY18- Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
PY19-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
PY20-Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
PY21-İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
PY22- Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve hasta tedavisini en üst seviyede tamamlar.
PY23- Genel etik kurallara uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar, diş hekimliği sektöründekihastaneler, Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri, özel klinik ve muayenehanelerde, öğretimüyesi açığı bulunan üniversitelerde uzman, danışman ve yönetici vb. kadro ve pozisyonlardaistihdam edebilmektedir.  

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.