Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Yönetimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Yasemin AKBULUT

Tanıtım

Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim dalı dünyadaki sağlık yönetimigelişim ve değişim sürecine paralel olarak kurulmuştur. Anabilim dalı, eğitim,öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimineilişkin bilgi birikimini geliştirmektedir. Programın hedefi, sektöre katkı sağlayacak düzeydekuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsızaraştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen, multi-disipliner çalışmaiçinde yer alabilen bireyler yetiştirmektir.

Programın Amacı

Çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek,sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanındagelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğindebağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilensorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlıkkurumları yönetimi mezunları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sağlık Kurumları Yönetimi yüksek lisans programı mezunları sağlık kurumları yönetimi alanının kuramsal ve uygulamaya dair bilgilerine sahip olur, alana ilişkin bilinen bir yöntemi kullanarak bağımsız bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir, sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çözer.
PY1. Sağlık kurumları yönetimi alanının kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
PY2. Sağlık kurumları yönetimi alanına ilişkin temel yeterliklere dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
PY3. Sağlık kurumları yönetimi alanının disiplinlerarası etkileşimini kavrar.Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanır.
PY4. Alana ilişkin bilinen bir yöntemi kullanarak bağımsız bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir.Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanır.
PY5. Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler.Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.Etik kurallara uyma.İletişim becerilerini etkili kullanma.
PY6. Örgütsel amaçları planlar, uygular, izler, ölçer ve değerlendirir.
PY7. Sağlık kurumlarında liderlik özellikleri sergiler.
PY8. Sağlık kurumlarında yönetsel uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştir.
PY9. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayımlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PY10. Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisi ile alana ilişkin konuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendir.
PY11. Alana ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmeyi yönlendir.
PY12. Alanı ile ilgili ilerlemeleri iş ve sosyal çevresine tanıtır.
PY13. Sağlık kurumlarındaki yönetsel uygulamalarda kurumsal katılım ve desteği sağlamak için etkili stratejiler geliştirir.
PY14. Alandaki kurumsal ve sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bakış açısı ile inceler, geliştirr ve gerektiğinde değiştirir.
PY15. Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyindeki yabancı dil bilgisini kullanarak alandaki gelişmeleri izleyebilir, yazılı ve sözlü iletişimde bulunur.
PY16. Alanı ile ilgili strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendir.
PY17. Yönetsel uygulamalarda yönetim fonksiyonlarını yönetim felsefesi ile birlikte kullanır.
PY18. Bilimsel yayın üretmede araştırma etiğine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar, genel sağlık yönetimi yanında çok geniş bir hizmetalanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yöneticiolarak istihdam edilmektedir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                   A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                          3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                          1,5049 ve aşağısı         F2                          0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.