Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Hizmet (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 30.11.2011 tarihinde  Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Doktora Programı açılmıştır. Anabilim Dalında şuan 5 profesör, 3 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere 9 öğretim üyesi görev yapmaktadır.Programda zorunlu (Sosyal Hizmette Nitel Araştırma, Sosyal Hizmette Nicel Araştırma, Sosyal Hizmette İleri İstatistik I-II, Sosyal Hizmet Uygulaması I-II, Sosyal Hizmette Süpervizyon,Klinik Sosyal Hizmet, Makro Sosyal Hizmet) ve seçmeli (Sosyal İlişki Ağı Analizi, Sosyal Hizmette Etik İkilemler ve Karar Verme, ​Karşılaştırmalı Aile Politikaları, Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Adli Sistem ve Sosyal Hizmet, Kalkınma Modelleri ve Sosyal Hizmet, İnsani Hizmet Örgütlerinde Kalite Yönetimi, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar İçin Spesifik Müdahale, Sosyal Hizmet Epistemolojisi, vb) dersler kapsamında sosyal hizmette temel kavramlar, sosyal hizmet alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma, sosyal hizmet alanında yeni ve karmaşık görüşleri analiz, sentez ve değerlendirme, araştırma yöntem ve teknikleri, sosyal hizmet uygulamaları, sosyal hizmette ekiple çalışma gibi konular bulunmaktadır.

Programın Amacı

Sosyal Hizmet doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu kapsamda doktora öğrencilerine ilgi duydukları spesifik alanlarda araştırma sürecinde danışmanlık yapmayı; doktora seviyesi ile sosyal hizmet bölümünün araştırma ve yayın yapabilme kapasitesinin geliştirilmesini; insani hizmet politika ve programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde yetkin sosyal  araştırmacılar hazırlamayı hedefler.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyal hizmet literatürüne özgün kavramlar katar, sosyal hizmet alanı ile ilgili orjinal düşünceler geliştirir ve uzmanlık düzeyinde araştırma becerisi edinir. Dezavantajlı gruplardan biri üzerinde (çocuk, engelli, yaşlı, göçmen, vb.) veya bir sosyal sorun üzerinde (yoksulluk, engellilik, işsizlik, yaşlılık, vb.) disiplinlerarası uzmanlaşma kazanır. Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak özel bilgiyi kullanarak yeni sonuçlara ulaşır. İleri düzeyde farklı araştırma yöntem ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. Bakış açısı ve disiplinlerarası vizyonu sayesinde, sosyal refahı daha üst düzeylere taşır. Sosyal hizmet uzmanı birey, aile, grup, örgüt ve toplulukla uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. Kuramları, uygulamaları, politikaları ve araştırmaları eleştirel bir biçimde analiz eder.  Sosyal hizmet eğitimi, araştırması ve uygulaması arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Sosyal hizmet etik ilke ve değerlerini hesaba katarak nicel ve nitel araştırma tasarımlarını kullanır. Sosyal hizmet bilgisiyle sosyal adaletin geliştirilmesi ve eşitsizliğin azaltılması arasında ilişki kurar.
PY1. Sosyal Hizmet kuramları bilgisi
PY2. Sosyal hizmet uygulama alanları bilgisi
PY3. Sosyal politika ve sosyal hizmet politikası bilgisi
PY4. Sosyal hizmet alanında yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi
PY5. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi
PY6. Sosyal hizmet mevzuatı ve mesleki etik ilke ve değerler bilgisi
PY7. Farklı müracaatçı grupları ile sosyal hizmet uygulaması bilgisi
PY8. Baskı ve ayrımcılığın biçim ve mekanizmalarını ve değişim stratejilerini anlama becerisi
PY9. İleri genelci sosyal hizmet perspektifine ilişkin bilgiyi farklı müracaatçı gruplara müdahalede kullanır.
PY10. Konuyla ilgili araştırmaları değerlendirme, bulguları pratikte uygulayabilme, niteliksel ve niceliksel araştırma ile veri analizi yapar.
PY11. Sosyal hizmet müdahale planlarını ampirik olarak değerlendirir.
PY12. Nüfusun değişik kesimleri, meslektaşlar ve toplumun diğer üyeleri arasında değişik iletişim tekniklerini kullanır.
PY13. Kurumsal yapılar ve sosyal refah sistemleri içinde çalışabilme ve süpervizyon altında gerekli kurumsal değişimi belirler.
PY14. Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin etiği ile değerleri doğrultusunda, farklılığı pozitif bir değer kabul ederek uygulama yapar.
PY15. Eleştirel düşünebilme, sentezleme, kuram ve müdahale deneyimi bilgilerini ve becerilerini profesyonel bağlamda uygular.
PY16. Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı; toplumsal, bilimsel, kültürel, mesleki değerler, etik, norm ve standartlar çerçevesinde sosyal hizmet mesleğinin görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirir.
PY17.İleri düzey sosyal hizmet teknik ve bilgisi gerektiren çalışma alanlarında uygulama yapar.
PY18. Bireyin gelişimini ve davranışlarını etkileyen bio-psiko-sosyal değişkenlerin bilgilerini eleştirel olarak analiz edebilme ve bu bilgileri uygulamada kullanır.
PY19. Hem bireylerarasındaki hem de birey ve sosyal sistemler arasındaki ilişkiye ve etkileşime yönelik kuramsal bilgiyi eleştirel olarak kullanır.
PY20. Sosyal politikaların müracaatçı sistemleri, sosyal hizmet uzmanları ve kurumlara olan etkilerini analiz edebilme ve politika oluşturma ve değiştirme becerilerini sergiler.
PY21. Süpervizyon ve danışmanlığı gerekli çalışma alanında ileri düzeyde kullanır.
PY22. Sosyal hizmet bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olma ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser.
PY23. Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyindeki yabancı dil bilgisini kullanarak alandaki gelişmeleri izleme, yazılı ve sözlü iletişimde bulunur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

      Sosyal Hizmet Doktora Programı'ndan mezun olanlar kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kurum/ kuruluşlarda birçok istihdam olanaklarına sahiptirler. Bu kurumlarda, toplum lideri, proje koordinatörü, politika yapıcısı, insan hakları savunucusu ve birim yöneticisi gibi farklı konumlarda bulunurlar. İlgili kurum ve kuruluşlar:• Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetler (Sevgi Evleri, Çocuk Yuvaları, ÇocukEvleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Huzurevleri, Kadın Sığınma Evleri, SosyalHizmet Merkezleri, Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Bakım ve SosyalRehabilitasyon Merkezi, vb.)•  Gençlik ve Spor Bakanlığı (Gençlik Spor GenelMüdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu)•  Kalkınma Bakanlığı•  İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları•  Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar (hastaneler,sağlık ocakları, toplum ve ruh sağlığı merkezleri, Aile Planlaması ve Ana-ÇocukSağlığı Merkezleri, vb.)•  Milli Eğitim Bakanlığı (Okul, Rehberlik ve AraştırmaMerkezi, vb.)•  Mesleki Eğitim Merkezleri•  Adalet Bakanlığına bağlı kuruluşlar (ceza infazkurumları, çocuk mahkemeleri, çocuk eğitim evi, aile mahkemeleri, Adli TıpKurumu, vb.)•  Üniversiteler (Sağlık, Kültür ve Spor DaireBaşkanlıkları)•  Maliye Bakanlığı•  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı•  Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimler•  İç İşleri Bakanlığı ve bağlı birimler•  Yerel yönetimler ve bağlı birimler•  Kriz Merkezleri•  Sivil Toplum Örgütleri ve Vakıflar (Dernekler,Sendikalar, vb.)•  Özel Sektör (Özel Eğitim ve RehabilitasyonMerkezleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, vb.)   

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.