Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Hizmet (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayşe Sezen SERPEN

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 01.07.2009 tarihinde  Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı, 23.09. 2010 tarihinde Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 01.03.2013 tarihinde Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı açılmıştır. Anabilim Dalında şuan 5 profesör, 3 doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere 9 öğretim üyesi görev yapmaktadır.Anabilim dalında zorunlu (Sosyal Hizmet Kuramı, Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika, Sosyal Hizmet için Araştırma Yöntemleri, Sosyal Hizmet ve Meslek Etiği, Sosyal Sorumluluk Projeleri vb.) ve seçmeli dersler (Bireylerle, Ailelerle, Gruplarla, Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması, Aile İçi Şiddet, Kadın Refahına Eleştirel Bakış, Sosyal Hizmet ve Engellilik vb.) kapsamında sosyal hizmet kuramları, sosyal politika ve sosyal refah, etik ilkeler, insan hakları ve sosyal adalet, hak savunuculuğu, dezavantajlı ve marjinal gruplarla sosyal hizmet gibi konular bulunmaktadır.

Programın Amacı

Sosyal Hizmet Programının amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışacak, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlayacak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyacak meslek elemanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;  sosyal hizmetin; bilimsel ilke, yöntem ve teknikler aracılığıyla birey, grup, aile ve topluma hizmet etmeyi, amaçlayan bilgi, beceri ve değer temellerine sahip olur. 
PY1. Sosyal hizmet kuramları bilgisine sahip olur.
PY2. Sosyal hizmet uygulama alanları bilgisine sahip olur.
PY3. Sosyal politika ve sosyal hizmet politikası bilgisine sahip olur.
PY4. Sosyal hizmet alanında yönetim ve yönetim süreçleri bilgisine sahip olur.
PY5. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisine sahip olur.
PY6. Sosyal hizmet mevzuatı ve mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahip olur.
PY7. Farklı müracaatçı grupları ile sosyal hizmet uygulaması bilgisine sahip olur.
PY8. Baskı ve ayrımcılığın biçim ve mekanizmalarını ve değişim stratejilerini anlama becerisine sahip olur.
PY9. İleri genelci sosyal hizmet perspektifine ilişkin bilgiyi farklı müracaatçı gruplara müdahalede kullanır.
PY10. Konuyla ilgili araştırmaları değerlendirme, bulguları pratikte uygulayabilme, niteliksel ve niceliksel araştırma ile veri analizi yapar.
PY11. Sosyal hizmet müdahale planlarını ampirik olarak değerlendirir.
PY12. Nüfusun değişik kesimleri, meslektaşlar ve toplumun diğer üyeleri arasında değişik iletişim tekniklerini kullanır.
PY13. Kurumsal yapılar ve sosyal refah sistemleri içinde çalışabilme ve süpervizyon altında gerekli kurumsal değişimi belirler.
PY14. Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin etiği ile değerleri doğrultusunda, farklılığı pozitif bir değer kabul ederek uygulama yapar.
PY15. Eleştirel düşünebilme, sentezleme, kuram ve müdahale deneyimi bilgilerini ve becerilerini profesyonel bağlamda uygular.
PY16. Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı; toplumsal, bilimsel, kültürel, mesleki değerler, etik, norm ve standartlar çerçevesinde sosyal hizmet mesleğinin görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirir.
PY17.İleri düzey sosyal hizmet teknik ve bilgisi gerektiren çalışma alanlarında uygulama yapar.
PY18. Bireyin gelişimini ve davranışlarını etkileyen bio-psiko-sosyal değişkenlerin bilgilerini eleştirel olarak analiz edebilme ve bu bilgileri uygulamada kullanır.
PY19. Hem bireylerarasındaki hem de birey ve sosyal sistemler arasındaki ilişkiye ve etkileşime yönelik kuramsal bilgiyi eleştirel olarak kullanır.
PY20. Sosyal politikaların müracaatçı sistemleri, sosyal hizmet uzmanları ve kurumlara olan etkilerini analiz edebilme ve politika oluşturma ve değiştirme becerilerini sergiler.
PY21. Süpervizyon ve danışmanlığı gerekli çalışma alanında ileri düzeyde kullanır.
PY22. Sosyal hizmet bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olma ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser.
PY23. Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyindeki yabancı dil bilgisini kullanarak alandaki gelişmeleri izleme, yazılı ve sözlü iletişimde bulunur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kurum/ kuruluşlarda birçok istihdam olanaklarına sahiptirler. Bu kurumlarda, toplum lideri, proje koordinatörü, politika yapıcısı, insan hakları savunucusu ve birim yöneticisi gibi farklı konumlarda bulunurlar. İlgili kurum ve kuruluşlar: •          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Sevgi Evleri, Çocuk Yuvaları, Çocuk Evleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Huzurevleri, Kadın Sığınma Evleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, vb.)•          Gençlik ve Spor Bakanlığı (Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu)•          Kalkınma Bakanlığı•          İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları•          Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar (hastaneler, sağlık ocakları, toplum ve ruh sağlığı merkezleri, Aile Planlaması ve Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, vb.)•          Milli Eğitim Bakanlığı (Okul, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, vb.)•          Mesleki Eğitim Merkezleri•          Adalet Bakanlığına bağlı kuruluşlar (ceza infaz kurumları, çocuk mahkemeleri, çocuk eğitim evi, aile mahkemeleri, Adli Tıp Kurumu, vb.)•          Üniversiteler (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları)•          Maliye Bakanlığı•          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı•          Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimler•          İç İşleri Bakanlığı ve bağlı birimler•          Yerel yönetimler ve bağlı birimler•          Kriz Merkezleri•          Sivil Toplum Örgütleri ve Vakıflar (Dernekler, Sendikalar, vb.)•          Özel Sektör (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, vb.)

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                          3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                          1,5049 ve aşağısı       F2                            0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.