Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Pediatri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

PROGRAM HAKKINDA AÇIKLAMA:Sosyal Pediatri, çocuğun sağlıklı yaşamını destekleyen, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştiren ve sağlık politikalarında koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerinin önceliğini vurgulayan bir bilim dalıdır. Sosyal Pediatri eğitimi, temel olarak çocuk sağlığını korumak ve iyileştirmek amacına hizmet veren ve bütüncül bir yaklaşımla çocuk ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan bir eğitim alanıdır. Ankara Üniversitesinde Sosyal Pediatri Bilim Dalı 1992 yılında kurulmuş, 1994 yılında YÖK tarafından onaylanmıştır.. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim programları içinde yer alan Sosyal Pediatri Tezli Yüksek Lisans Programı ise 2003 yılında açılmıştır. Bu Program kapsamında; Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çocuk sağlığı programları, çocuk sağlığının izlemi, tarama programları, çocukluk çağında büyüme ve psikososyal gelişimin izlenmesi, bebek ve çocuk bakımı, bağışıklama, beslenme, çocukluk çağında görülen kazalar, çocuk ihmali ve istismarı, sık görülen enfeksiyon hastalıkları, sık görülen ruh sağlığı sorunları, okul sağlığı, çocuk sağlığı ve çevre ilişkisi  ile yeni medyada çocuk sağlığı  alanlarında  dersler yer almaktadır. 

Programın Amacı

PROGRAMIN AMACI: Sosyal Pediatri Yüksek Lisans Programı, tıbbi açıdan bilgi, beceri ve tutum olarak sosyal hekimlik anlayışını benimsemiş ve Sosyal Pediatri eğitimi almış çocuk hekimlerinin yetişmesini, eğitim ve hizmetin planlandığı alanlarda görevlendirilecek Sosyal Pediatri uzmanlarının ve Üniversitelerde Sosyal Pediatri Bilim Dallarının temellerini atacak hekimlerin yetiştirilmesini ve dolayısıyla çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

PROGRAM YETERLİKLERİ ÖZETİ: Programdan mezun olan öğrenci;Çocukların sağlığını etkileyebilecek fiziksel, bilişsel ve psikososyal faktörler, büyüme, beslenme, bağışıklama, çocuk bakımı, Türkiye’de ve dünyada çocuk sağlığını iyileştirme ve geliştirme çabaları, Türkiye’de çocukluk çağında mortalitesi ve morbiditesi yüksek olan hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü çocuk sağlığı alanındaki program ve projeler, çocuk ihmali ve istismarı ve okul sağlığı hizmetleri  gibi alanlarda bilgi sahibi olur. Çocukların biyopsikososyal, beslenme, eğitim, sosyal korunma, mesleki danışmanlık alanındaki gereksinimlerinin tanınması, saptanan sorunlara erken müdahale edilmesi, çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik aile eğitiminin verilmesi, çocuk, aile ve çocuklarla ilgilenen diğer bireylerle ve kurumlarla uygun iletişim sağlanması, halkın sağlık ve sosyal eğitiminin gerçekleştirilmesi , çocuk istismarı ve ihmaline etkili yaklaşımın yapılması ve  bu hizmetleri n aile temelli  yürütülmesi konusunda beceri sahibi olur. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinin hastalığın tedavisinden daha öncelikli olduğu ve sağlık  bilincinin kazandırılmasındaki etkin rolü konusunda tutum sahibi olur. Bu bağlamda sağlık hizmetinde organizasyon ve bu konu ile ilgili sosyal kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliği  ile çalışmayı temel alır.
Çocukların sağlığını etkileyebilecek fiziksel, bilişsel ve psikososyal faktörler konularında bilgi sahibidir.
Türkiye’de ve dünyada çocuk sağlığını iyileştirme ve geliştirme çabaları hakkında bilgi sahibidir.
Çocuk sağlığının izlemi, tarama uygulamaları, çocukluk çağında büyümenin ve gelişimin izlenmesi, beslenme ve bağışıklama uygulamaları, çocuk bakımı ve kazalardan korunma gibi alanla ilgili konularda bilgi sahibidir
. Türkiye’de çocukluk çağında mortalitesi ve morbiditesi yüksek olan hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi konusunda bilgi sahibidir
Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü çocuk sağlığı alanındaki program ve projeler konusunda bilgi sahibidir.
Okul sağlığı ve çevre sağlığı konusunda bilgi sahibidir.
. Çocuk istismarı ve ihmaline yaklaşım, tanı, tedavi, bildirim ve rehabilitasyon konusunda bilgi sahibidir.
8. Çocukların biyopsikososyal çevre, beslenme, eğitim, sosyal korunma, mesleki danışmanlık alanındaki gereksinimlerini tanır.
9.Çocuk ve çevresi ile ilgili olarak saptanan sorunlara erken müdahaleyi yapar
10. Çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik aile eğitimini planlar ve eğitimi verir.
11. Alanı ile ilgili olarak, halkın eğitimini sağlar.
12.Çocuk, aile ve çocuklarla ilgilenen diğer bireylerle ve kurumlarla olan ilişkilerinde etkili iletişim becerilerini kullanır.
13.Çocuk istismarı ve ihmalinin tanısı, tedavisi, bildirimi ve izlemini yapar.
14.Sosyal pediatri alanında uygulamalar ve bilimsel araştırmalar yapar.
15. Üniversitelerde ve diğer Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları konularında eğitim veren kurumlarda Sosyal Pediatri alanında eğitici kadrolarında etkin olarak çalışır.
16. Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniklerinde hizmet verir.
17. Sağlık Bakanlığı ile birlikte çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik toplumsal temelli çocuk sağlığı programlarının düzenlenmesinde ve yürütülmesinde sorumluluk alır ve etkin olarak çalışır.
18.Çocuk Koruma Birimlerinde ve Çocuk İzlem Merkezlerinde, istismar ve ihmale uğramış çocukların muayenesi, adli birimlere rapor edilmesi ve rehabilitasyonu alanlarında diğer disiplinler ile birlikte eşgüdüm içinde etkin şekilde çalışır.
19. Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak veya kongre/sempozyumlarda bildiri sunarak çalışmalarını ilgili meslek ve toplum kesimlerine duyurur.
20.Saha çalışmaları, veri analiz ve değerlendirme gibi araştırma aşamalarında bir ekibin üyesi olarak sorumlu ve etkin şekilde çalışır.
21.Sosyal Pediatri alanında bilimsel ve uluslararası yenilik ve gelişmeleri izler.
22. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alana ilişkin yeni fikir ve projeler geliştirir.
23.Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri ve projeler geliştirip uygular
24. Sosyal Pediatri alanında yapılan ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alır.
25.Çocuk, aile ve çocuklarla ilgilenen diğer bireylerle ve kurumlarla iletişimi en üst düzeyde sağlar.
26.Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini sunma ve savunma yetkinliğini gösterir
27.Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar
28. Çocuk haklarına ve insan haklarına duyarlıdır.
29.Tıbbi açıdan bilgi, beceri ve tutum olarak sosyal hekimlik anlayışını benimseyen ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan yetkinlikte olur.
30.Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ve uluslararası yenilik ve gelişmeleri izleyerek ve toplumu bilgilendirerek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
31.Araştırmalarında etik ilkeleri gözetir ve buna uygun olarak davranır
32.Alanında ve akademik yaşamda karşılaşılan bireysel ve toplumsal sorunların farkına varır ve çözüm üretme aşamasında etkin şekilde çalışır
33.Sağlık hizmetinde organizasyon ve bu konu ile ilgili sosyal kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması alanlarında etkin şekilde çalışır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrenci; Üniversitelerde ve diğer Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitimi veren kurumlarda Sosyal Pediatri alanında eğitici  olarak; Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniklerinde hizmet alanında; Çocuk Koruma Birimlerinde,ve Sağlık Bakanlığına bağlı Çocuk İzlem Merkezlerinde eğitim ve hizmet alanında; okul sağlığı uygulamalarında eğitim ve hizmet alanında; Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen toplumsal temelli çocuk sağlığı programlarının düzenlenmesinde ve yürütülmesinde; Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedefiyle yapılan projelerde ve araştırmalarda araştırma ekibinin üyesi olarak istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.