Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Spor Sağlık Bilimleri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Fırat AKÇA

Tanıtım

Günümüzde gerek performans gerekse rekreatif yönü ile incelendiğinde spor bilimlerinin sağlık ve de sağlık bilimleri temel alanı ile çok yakın ilişkili olduğu görülmektedir. Özellikle sağlık bilimlerindeki gelişmeler spor bilimlerinin çalışma alanlarına ışık tutmuş, spor ve sağlık bilimleri arasında iki yönlü simbiyotik bir ilişki doğmuştur. Tüm dünyada çok güzel örneklerini gördüğümüz bu ilişki, bilimsel platformlarda ülkemizde henüz daha kişisel çabalara dayalı kalmış, iki alan arasında kurumsal anlamda istenilen noktaya gelinememiştir. Ülkemizde önceleri beden eğitimi ve spor, günümüzde ise spor bilimleri olarak isimlendirilen alan ile ilgili çalışmalar sosyal bilimler alanında değerlendirilmiştir. Spor bilimlerinin multidisipliner bir alan olması, eğitim, yönetim ve hatta mühendislik bilimleri ile de ilişkilendirilmesi nedeniyle bu uygulama çok yadırganmamakla birlikte günümüzde artık spor ve sağlık bilimlerinin bir arada değerlendirildiği, derinlemesine bilimsel çalışmaların yapıldığı, tezlerin üretildiği çok özel bir kurumsal yapı ve çalışma şekline ihtiyaç vardır. Bahsedilen kurumsal yapı ve çalışma düzeni Uluslarası arenada çok önceleri kurulmuş olduğundan tüm dünyada bilinen, kabul edilen ve talep gören bir sistemdir. Bu program ile de  ülkemizde bu alanda yeniliklere imza atılması hedeflenmektedir.

Programın Amacı

Bu program ile sportif hareketlerin fizyolojik, anatomik, biyolojik ve biyomekanik temellerinden yola çıkarak egzersiz fizyolojisi, sporcu sağlığı, spor sakatlıkları, sporda rehabilitasyon alanlarında sahip olduğu bilgilerle sportif olaylardaki insan sağlığını tehdit eden faktörleri ve bunlardan korunma yollarını bilen ve gerektiğinde uygulayan; her yaş, cins ve sağlık düzeyindeki bireylere sağlık için egzersiz uygulamalarını planlayıp, uygulayabilen; bu konularda derinlemesine araştırmalar yapabilen, üretken ve araştırmacı spor sağlık uzmanları yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan uzmanları yetiştirmek amaçtır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu program ile sportif hareketlerin fizyolojik, anatomik, biyolojik ve biyomekanik temellerinden yola çıkarak egzersiz fizyolojisi, sporcu sağlığı, spor sakatlıkları, sporda rehabilitasyon alanlarında sahip olduğu bilgilerle sportif olaylardaki insan sağlığını tehdit eden faktörleri ve bunlardan korunma yollarını bilen ve gerektiğinde uygulayan; her yaş, cins ve sağlık düzeyindeki bireylere sağlık için egzersiz uygulamalarını planlayıp, uygulayabilen; bu konularda derinlemesine araştırmalar yapabilen, üretken ve araştırmacı spor sağlık uzmanları yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan uzmanları yetiştirmek amaçtır.
Antrenman yöntemlerini ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
Performans ve yetenek ölçüm yöntemlerini açıklar.
Sporcu beslenmesi ile ilgili bilgi sahibidir.
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile sporcularının mevcut performanslarını gözlemler.
Sporcuların teknik ve taktik becerilerinin gelişimi için gerekli uygulamaları yapar.
Antrenman bilimi ile ilgili kavramları bilir ve bunları farklı disiplinlerle ilişkilendirir.
Psikolojinin spor performansına etkisiyle ilgili bilgi sahibidir.
İnsan organizmasının yapısı, görevleri, gelişimi hakkında bilgi sahibidir
Sportif faaliyet ve müsabaka organize etme bilgi ve becerisine sahiptir.
Spor alanı ile ilgili (uzmanlık spor branşı) tesis, araç-gereç ve eğitim teknolojilerini bilir,kullanır ve geliştirir.
Spor bilimleri alanındaki yenilikleri takip ederek bunların uygulamada kullanılmasını sağlar.
Spor organizasyonlarının yapı ve işleyişini açıklar.
Ulusal ve uluslar arası spor kuruluşlarını tanır ve onların çalışma özelliklerini bilir.
Sporcu ve öğrencileri ilgi istek ve yeteneklerini doğrultusunda spora yönlendirme,geliştirme bilgi ve becerisine sahiptir.
Yönetim, sporcu ve aile üçgeninde ilişkileri yürütecek yüksek iletişim becerilerine sahiptir.
Spor sakatlıklarının önlenmesi ve rehabilitasyonu ile ilgili bilgi sahibidir.
Toplum sağlığını geliştirici fiziksel aktivite ve egzersiz yöntemleri ve uygulamaları ile ilgili bilgi sahibidir.
Herhangi bir spor branşında takım oluşturma, yarışmalara hazırlama ve katılımı konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yurt içi ve yurt dışı amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör, kondisyoner, beslenme uzmanı vs., olarak, milli takımlarda , üniversitelerde araştırmacı olarak, fitness merkezlerinde, tıp ve fizyoterapi programlarına yardımcı eleman olarak istihdam etme olanaklarına sahiptirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.