Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıbbi Farmakoloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hakan GÜRDAL

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'nca açılacak Farmakoloji Doktora Programı 4 yıllık bir eğitimdir. Başvuracak adaylarda Tıp Fakültesi mezunu olmak ve görmeye ilişkin fiziksel engeli bulunmamak koşulları aranmaktadır.

Programın Amacı

1) Temel ve Klinik araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunacak; 2) İlaçlar ve klinik kullanımlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunup hizmet verecek; 3) Ülkenin ilaç ve sağlık politikalarına etkin biçimde katılacak bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış uzman hekimler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı başarıyla bitiren öğrenci: İlaç etki mekanizmalarını ve ilaçların organizmadaki farmakokinetik aşamalarını, hücrede ilaç hedefi olan moleküllerin sinyal iletimindeki, organ fonksiyonlarındaki ve metabolik olaylardaki rollerini, hücreler arası iletişimi sağlayan moleküllerin hücre ve organizma düzeyindeki etkilerini ve etki mekanizmalarını, temel ve klinik farmakolojik araştırmalarda kullanılan deneysel yöntemlerin teorik temellerini, veri ölçme ve değerlendirme yöntemlerini, klinik farmakolojik kavramları ve bilimde temel etik ilkeleri kavramış olmalıdır. Temel farmakoloji araştırmalarında kullanılan deneysel yöntemleri yetkinlikle uygulama, bilimsel bir araştırmayı planlama ve yürütme, klinik farmakoloji araştırmalarını planlama ve yürütme, bilimsel verileri etkin bir şekilde sunma ve yazma, becerilerini kazanmış olmalıdır. Temel ve Klinik Farmakolojideki problemlerin çözümünde, bilimsel yöntemlerin gücünü anlama ve benimsemiş, bilimsel/teknolojik gelişmeleri ve mesleki uygulamalardaki değişimleri izleme ve gerektiğinde kullanma alışkanlığını edinmiş, etik değerleri benimsemiş, "İyi Laboratuvar uygulamaları" ve "iyi klinik uygulamaları" kurallarına uygun şekilde çalışma ve ekip çalışması anlayışını kazanmış olmalıdır.
PY1. İlaç etki mekanizmalarını ve ilaçların organizma-daki farmakokinetik aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Hücrede ilaç hedefi olan moleküllerin sinyal ileti-mindeki, organ fonksiyon-larındaki ve metabolik olaylardaki rolleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Hücreler arası iletişimi sağlayan moleküllerin hücre ve organizma düzeyindeki etkilerini ve etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur.
PY4. Temel ve klinik farmakolojik araştırmalarda kullanılan deneysel yöntemlerin teorik temelleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Veri ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY6. Klinik farmakolojik yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
PY7. Temel farmakoloji araştırmalarında kullanılan deneysel yöntemleri yetkinlikle uygulayabilir.
PY8. Temel farmakolojik bilimsel bir araştırmayı planlayabilir ve yürütebilir.
PY9. Klinik farmakoloji araştırmalarını planlayabilir ve yürütebilir.
PY10. Bilimsel verileri etkin bir şekilde sunabilir ve yazabilir.
PY11. Araştırma laboratuarlarını yönetebilir.
PY12. Alanı ile ilgili özgün bilimsel projeler tasarlayabilir, yürütür ve sonuçlandırır.
PY13. Temel ve Klinik Farmakolojideki problemlerin çözümünde, bilimsel yöntemlerin gücünü anlamış ve benimsemiştir.
PY14. Bilimsel/teknolojik gelişmeleri ve mesleki uygulamalardaki değişimleri izleme ve gerektiğinde kullanma alışkanlığı edinmiştir.
PY15. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası etkileşim-lerde bulunabilir, işbirlikleri kurabilir.
PY16. Ekip çalışması anlayışını kazanmış ve benimsemiştir.
PY17. Etik değerleri benimsemiş, "iyi laboratuvar uygulamaları" ve "iyi klinik uygulamaları" kurallarına uygun şekilde çalışma alışkanlığını kazanmıştır.
PY18. İlaç politikalarını doğru değerlendirebilir ve gerektiğinde uygun müdahalelerde bulunabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. Akademik alan (Üniversite ve diğer araştırma laboratuarları2.İlaç şirketleri3. Sağlık Bakanlığı

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.