Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıbbi Mikrobiyoloji (DR) Programı

Tanıtım

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı, dört sömestrdenoluşmakta ve klinik örneklerin alınması ve laboratuvarda incelemeyöntemlerinden başlayarak, genel ve özel bakteriyoloji, parazitoloji, viroloji,mikoloji, immünoloji konularına ait yedi adet zorunlu ders ve ileri laboratuvartanı teknikleri ve özel hasta gruplarına ait enfeksiyonlar ya da epidemiyolojikkonular gibi farklı alanlara ait 14 adet seçmeli ders içermektedir. DerslerTıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında şu anda profesör olan 10 ve doçent olan 1öğretim üyesi ile, Parazitoloji Bilim Dalında Profesör olan 1 öğretim üyesitarafından verilmektedir. 

Programın Amacı

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak mikrobiyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme, derinleştirme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci, mikrobiyolojinin ilişkili olduğu immünoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi çeşitli disiplinler ve bakteriyoloji, mikoloji, viroloji, parazitoloji, temel immünoloji ve moleküler mikrobiyoloji alt alanlar arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak mikrobiyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme, derinleştirme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
Mikrobiyolojinin ilişkili olduğu immünoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi çeşitli disiplinler ve bakteriyoloji, mikoloji, viroloji, parazitoloji, temel immünoloji ve moleküler mikrobiyoloji alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Mikrobiyoloji alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
Laboratuvar güvenliği bilgisine sahiptir.
Mikrobiyoloji alanında yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, kullanabilir ve mikrobiyoloji ile ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir.
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirebilir.
Mikrobiyoloji ve alt alanları ile ilgili rutin tanı yöntemlerini kullanabilir ve ileri düzeydeki araştırmaları yürütebilir.
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
Rutin tanı ve araştırma laboratuvarını bağımsız olarak yönetebilir.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde mikrobiyoloji ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilgisini genişletebilir.
Mikrobiyoloji ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
Mikrobiyoloji alanında tanı ve araştırma amaçlı çalışmaları bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
Mikrobiyoloji ile ilgili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak mikrobiyoloji ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Mikrobiyoloji ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
Akademik ve profesyonel olarak bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Mikrobiyoloji ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Mikrobiyoloji alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilir.
Araştırma etiğine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Ulusal ve uluslar arası akademik araştırmalarda, üniversitelerin araştırma merkezlerinde ve endüstrinin araştırma ve geliştirme departmanlarında kariyer imkânlarına sahip olabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yükseklisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTSkredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğeröğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çokisimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan birmakale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yükseklisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTSkredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğeröğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çokisimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan birmakale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.