Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (YL) Programı

Tanıtım

Ankara ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 1950yılında kurulmuştur. Bölümde 1954 yılında ilk doktora çalışması tamamlanmış;1957 yılında da ilk öğretim üyesi yetişmiştir. >Anabilim Dalında veteriner hekimliği tarihi, meslek etiği ve mevzuatıana başlıklarına ilişkin bütün konularda eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleriulusal ve uluslar arası düzeyde yürütülmektedir.

Programın Amacı

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Yüksek Lisans Programının amacı, veteriner hekimliği tarihi, meslek mevzuatı ve meslek etiği alanlarında akademik kariyer yapmayı planlayan veteriner hekimleri, alanın özgün bilgisi ile tanıştırmak; onların, alanla ilgili konuları temel düzeyde kavramalarını, değerlendirmelerini ve bu konular üzerinde bağımsız araştırma yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;  genel veteriner hekimliği tarihi, temel felsefe – etik ve veteriner hekimliği mevzuatı konularında bilgi sahibi olur.  Doktora eğitimi için öngörü kazanır. 
1- Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı konularına hâkim olur.
2- Veteriner hekimliği tarihi öncelikli olarak, tıp-eczacılık tarihi gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; özgün sonuçlara ulaşır.
3- Bilimsel etkinlik yöntembilimi konusunda bilgi sahibidir.
4- Tarih araştırmaları yöntembilimi konusunda bilgi sahibi olur, arşiv çalışması yapabilir.
5- Mesleki felsefe ve mesleki etik alanında yeni düşünceler ortaya koyabilir.
6-Veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı alanlarında ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir.
7- Osmanlıca okuyup yazabilir.
8- Araştırma ve proje çalışmalarını tek başına yapabilir.
9- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
10- Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
11- Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
12-Alanı ile ilişkili alanlarda gelişmeleri izler.
13-Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
14-Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
15- Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
16- Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
17- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
18- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
19- Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı sözlü etkili iletişim kurabilir.
20-İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
21-Çalışma arkadaşlarının haklarını gözetir.
22- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
23- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
24-Araştırma etiğine uygun davranır.
25- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerde araştırıcı ve akademisyen; kamu kurum ve kuruluşlarında bürokrat olarak  çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.