Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Viroloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Aykut ÖZKUL

Tanıtım

Türkiye’de Veteriner Hekimliği alanında 1968 yılında kurulan ilk Viroloji Bilim Dalı olma özelliğini taşıyan Anabilim Dalımızda evcil hayvanların viral enfeksiyonlarının tanısı, epidemiyolojisi ve patogenezi üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvarlarımız günün koşullarına uygun donanıma sahip olup, yeni yapılanmakta olan yüksek güvenlik seviyesi (BSL-3) sayesinde zoonotik hastalıkların araştırılabilmesini de mümkün kılacaktır. Ayrıca mevcut bulunan geniş hücre kültürü koleksiyonu ile Anabilim Dalımız, memeli viruslarının izolasyon çalışmalarına da olanak sağlayan donanımı sayesinde; hayvanlarda enfeksiyon meydana getiren birçok farklı familyadan yerel viral suşları da bünyesinde barındırmaktadır. Tüm serolojik tekniklerin uygulanabildiği laboratuvarlarımızda, virusların genetik ve antijenik özelliklerinin araştırıldığı moleküler viroloji laboratuvarı da bulunmaktadır. Alt yapısı ile Türkiye’de bu konuda öncü konumda olan Anabilim Dalımız, araştırma faaliyetlerini çoğunlukla uluslararası ve ulusal araştırma projelerinden sağlanan kaynaklarla yürütmektedir. Araştırmacı, bilimsel yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden yapısının doğrultusunda; hem sahadaki veteriner hekimlerin hem de işletme sahiplerinin viral hastalıklarla ilgili problemlerine çözüm getirmeyi hedefleyen Anabilim Dalımız; veteriner hekimliği branşı dışındaki öğrencilerin (örneğin tıp, diş hekimliği, eczacılık, biyoloji vb.) doktora ve master programlarındaki çalışmalarına da yardımcı olmayı ilke edinmiştir. Anabilim Dalımızda şu an itibariyle 6 Profesör öğretim üyesi görev yapmaktadır. 

Programın Amacı

- Veteriner Viroloji alanında teşhiste kullanılan metotların teorik ve uygulamalı bilgilerinin öğrenilmesi.  Veteriner Viroloji alanında bilimsel çalışma yapmak, bilimsel verileri deneyerek yorum yapma ve önerilere ulaşma yeteneğinin kazandırılması. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

      Virusların tanısı için kullanılan tüm temel konvansiyonel ve yeni nesil (moleküler) tekniklerin prensibini bilir ve gerektiğinde uygular. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir. Bağışıklık, epidemiyoloji, gıda ve çevre virolojisi konularında temel kavramları bilir, bu alanlarda araştırma planlar ya da planlanmış araştırmalarda aktif olarak çalışır. Viroloji alanında çalışmak için gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir. Araştırma ve/veya tanı amaçlı laboratuar tasarımını yapabilir, bağımsız olarak yönetebilir. Viroloji alanında araştırma ve tanı amaçlı çalışmaları bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak gerçekleştirebilir, alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir. Hayvan kullanılarak yapılan bilimsel araştırmalarda bilinmesi ve uygulanması zorunlu etik ilkeler hakkında bilgi sahibidir.
Yüksek Lisans yeterliklerine bağlı olarak Veteriner Viroloji alanında genel teknik, teorik ve uygulamalı bilgilerin kazanılmasına bağlı olarak bu bilgileri gereken alanlarda kullanmak yetisine sahiptir.
2. Özellikle hayvancılık işletmelerinde verimlilik esasına dayalı olarak; viral hastalıklardan ari sürülerin elde edilmesinde gereken bilgi ve becerilerini yönetim ve organizasyon aşamalarında kullanma becerisine sahiptir. 3. Veteriner Viroloji alanında güncel teknik ve mesleki bilgileri, metot, uygulama ve teknolojileri yakından izler, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve çalışmalarına yansıtarak kullanabilir.
. Veteriner Viroloji alanında özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda uzman ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilir. Uzmanlık alanı doğrultusunda laboratuvar yöneticiliği yapabilir.
Veteriner Viroloji alanında mesleki, sektörel ve bilimsel yenilik ve gelişmeleri izler.
Veteriner Viroloji alanında etik ilkeler doğrultusunda ve hayvan sağlığı ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler gereğince viral hastalıklar konusunda ilgili mercilerle iletişim kurmak, hayvan sahipleri veya hayvancılık işletmesi sahiplerini bilgilendirmek amacıyla çeşitli toplantılarda konuşmacı olarak bulunmak ve konu ile ilgili bilgilerini aktarmak üzere sosyal sorumluluklarını yerine getirebilir.
Viroloji alanında akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar, Veteriner Viroloji alanındaki tanı laboratuvarlarının kuruluş, planlama ve yönetim aşamalarında, alan ile ilgili proje hazırlama, danışmanlık ve üst yönetim kademelerinde, sektöre hizmet götüren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman, danışman ve yönetici vb. kadro ve pozisyonlarda, üniversitelerde akademik görevlerde istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.