Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Viroloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Aykut ÖZKUL

Tanıtım

Türkiye’de Veteriner Hekimliği alanında 1968 yılında kurulan ilk Viroloji Bilim Dalı olma özelliğini taşıyan Anabilim Dalımızda evcil hayvanların viral enfeksiyonlarının tanısı, epidemiyolojisi ve patogenezi üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvarlarımız günün koşullarına uygun donanıma sahip olup, yeni yapılanmakta olan yüksek güvenlik seviyesi (BSL-3) sayesinde zoonotik hastalıkların araştırılabilmesini de mümkün kılacaktır. Ayrıca mevcut bulunan geniş hücre kültürü koleksiyonu ile Anabilim Dalımız, memeli viruslarının izolasyon çalışmalarına da olanak sağlayan donanımı sayesinde; hayvanlarda enfeksiyon meydana getiren birçok farklı familyadan yerel viral suşları da bünyesinde barındırmaktadır. Tüm serolojik tekniklerin uygulanabildiği laboratuvarlarımızda, virusların genetik ve antijenik özelliklerinin araştırıldığı moleküler viroloji laboratuvarı da bulunmaktadır. Alt yapısı ile Türkiye’de bu konuda öncü konumda olan Anabilim Dalımız, araştırma faaliyetlerini çoğunlukla uluslararası ve ulusal araştırma projelerinden sağlanan kaynaklarla yürütmektedir. Araştırmacı, bilimsel yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden yapısının doğrultusunda; hem sahadaki veteriner hekimlerin hem de işletme sahiplerinin viral hastalıklarla ilgili problemlerine çözüm getirmeyi hedefleyen Anabilim Dalımız; veteriner hekimliği branşı dışındaki öğrencilerin (örneğin tıp, diş hekimliği, eczacılık, biyoloji vb.) doktora ve master programlarındaki çalışmalarına da yardımcı olmayı ilke edinmiştir. Anabilim Dalımızda şu an itibariyle 6 Profesör öğretim üyesi görev yapmaktadır. 

Programın Amacı

Veteriner Viroloji alanında teşhiste kullanılan metotların teorik ve uygulamalı bilgilerinin öğrenilmesi.  Veteriner Viroloji alanında bilimsel çalışma yapmak, bilimsel verileri deneyerek yorum yapma ve önerilere ulaşma yeteneğinin kazandırılması. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Virusların tanısı için kullanılan tüm temel konvansiyonel ve yeni nesil (moleküler) tekniklerin prensibini bilir ve gerektiğinde uygular. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir. Bağışıklık, epidemiyoloji, gıda ve çevre virolojisi konularında temel kavramları bilir, bu alanlarda araştırma planlar ya da planlanmış araştırmalarda aktif olarak çalışır. Viroloji alanında çalışmak için gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir. Araştırma ve/veya tanı amaçlı laboratuar tasarımını yapabilir, bağımsız olarak yönetebilir. Viroloji alanında araştırma ve tanı amaçlı çalışmaları bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak gerçekleştirebilir, alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir. Hayvan kullanılarak yapılan bilimsel araştırmalarda bilinmesi ve uygulanması zorunlu etik ilkeler hakkında bilgi sahibidir.
1. Yüksek Lisans yeterliklerine bağlı olarak Veteriner Viroloji alanında genel teknik, teorik ve uygulamalı bilgilerin kazanılmasına bağlı olarak bu bilgileri gereken alanlarda kullanmak yetisine sahiptir.
2. Özellikle hayvancılık işletmelerinde verimlilik esasına dayalı olarak; viral hastalıklardan ari sürülerin elde edilmesinde gereken bilgi ve becerilerini yönetim ve organizasyon aşamalarında kullanma becerisine sahiptir. 3. Veteriner Viroloji alanında güncel teknik ve mesleki bilgileri, metot, uygulama ve teknolojileri yakından izler, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve çalışmalarına yansıtarak kullanabilir.
Veteriner Viroloji alanında özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda uzman ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilir. Uzmanlık alanı doğrultusunda laboratuvar yöneticiliği yapabilir.
Veteriner Viroloji alanında mesleki, sektörel ve bilimsel yenilik ve gelişmeleri izler.
Veteriner Viroloji alanında etik ilkeler doğrultusunda ve hayvan sağlığı ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler gereğince viral hastalıklar konusunda ilgili mercilerle iletişim kurmak, hayvan sahipleri veya hayvancılık işletmesi sahiplerini bilgilendirmek amacıyla çeşitli toplantılarda konuşmacı olarak bulunmak ve konu ile ilgili bilgilerini aktarmak üzere sosyal sorumluluklarını yerine getirebilir.
. Viroloji alanında akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar, Veteriner Viroloji alanındaki tanı laboratuvarlarının kuruluş, planlama ve yönetim aşamalarında, alan ile ilgili proje hazırlama, danışmanlık ve üst yönetim kademelerinde, sektöre hizmet götüren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman, danışman ve yönetici vb. kadro ve pozisyonlarda, üniversitelerde akademik görevlerde istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.