Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Aile Danışmanlığı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Veli DUYAN

Tanıtım

Aile Danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle ilişkileri, yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığı hizmetinin kapsamını; öncelikli olarak eşler arasında ya da yakın ve geniş aile çevresindeki diğer bireylerle yaşanan ilişkilere dayalı sorunlar, ailenin yaşam dönemlerine uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı gibi konuların yanı sıra ailenin, sağlık, ekonomik, beslenme gibi yaşam kalitesinin etkileyen diğer tüm yaşamsal konular oluşturmaktadır.  

Programın Amacı

Aile danışmanlığı, ilişkilerin temelini oluşturan, duygu yönetimi ve kontrolü ile iletişime dayalı sorunlarla ilgilenerek çözüm için yol göstermeyi hedeflemektedir. Aile danışmanlığının odağında, aile bireylerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisinin aileyi bir bütün olarak kapsaması ve çözüm sürecinde ailenin bir bütün olarak belirleyici olması yer almaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı bitiren öğrenciler, aile danışmanlığı kuramları bilgisine sahip olur ve aile danışmanlığı uygulaması becerisi kazanır. Ailelere yönelik değerlendirme planları hazırlayabilir ve aile konusunda araştırma yöntem ve teknikleri bilgisine sahip olur. Ailelere yönelik etik değer ve ilkeleri kavra ve bunu uygulamaya aktarabilir.
PY1. Aile danışmanlığı kuramları bilgisine sahip olma
PY2. Aile danışmanlığı uygulama alanları bilgisine sahip olma
PY3. Sosyal politikaların aileler üzerindeki etkilerini analiz edebilme ve politika oluşturma ve değiştirme becerilerini sergileyebilme
PY4. Aile danışmanlığı alanında yönetim ve yönetim süreçleri bilgisine sahip olma
PY5. Aile danışmanlığında araştırma yöntem ve teknikleri bilgisine sahip olma
PY6. Aile danışmanlığı mevzuatı ve mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahip olma
PY7. Farklı ailelerle ile aile danışmanlığı uygulaması bilgisine sahip olma
PY8. Aile danışmanlığı kuram, yaklaşım ve modellerine ilişkin bilgiyi farklı ailelere yönelik müdahalede kullanabilme
PY9. Konuyla ilgili araştırmaları değerlendirme, bulguları pratikte uygulayabilme, niteliksel ve niceliksel araştırma ile veri analizi yapabilme
PY10. Ailelere yönelik müdahale planlarını ampirik olarak değerlendirebilme
PY11. Aile danışmanlığı etiği ile değerleri doğrultusunda, farklılığı pozitif bir değer kabul ederek uygulama yapabilme
PY12. Eleştirel düşünebilme, sentezleme, kuram ve müdahale deneyimi bilgilerini ve becerilerini profesyonel bağlamda uygulayabilme
PY13. Ailenin gelişimini ve davranışlarını etkileyen bio-psiko-sosyal değişkenlerin bilgilerini eleştirel olarak analiz edebilme ve bu bilgileri uygulamada kullanabilme
PY14. Süpervizyon ve danışmanlığı gerekli çalışma alanında ileri düzeyde kullanabilme
PY15. Toplumsal, bilimsel, kültürel, mesleki değerler, etik, norm ve standartlar çerçevesinde aile danışmanlığının görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Aile Danışma Merkezleri, özel Aile Danışmanlığı Merkezleri, hastaneler, yerel yönetimlerin ilgili birimleri.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.