Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıp Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. İpek GÖNÜLLÜ

Tanıtım

TIP EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

Bu programın amacı sağlık profesyoneli ya da sağlık bilimlerinde eğitim almış kişilere bu özel biligi ve becerilerini tıp eğitimi konusunda ilerlememelerine şans vermektir. Tıp fakültelerinin bünyelerinde kurulmuş olan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalları'nda akademik çalışmalar ve araştırmalar yapacak ve bilimsel alanda tıp eğitiminin gelişimine katkı getirecek, insan gücünün yetiştirilmesine gereksinim vardır. Bu program tıp eğitiminde sağlam temeller vermek, öğretme becerilerini ve öğrenme bilimini sunmak amacıyla açılmış ve yürütülmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tıp Eğitimi Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişim alanlarında bilgi sahibi olacak, öğrenme ve öğretme ile ilgili kuram ve yaklaşımlar, tıp eğitiminde eğitim programları modelleri ve özellikleri, tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme, tıp ve sağlık bilimleri alanına özel öğretim yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacak, tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda eğitim programı geliştirebilme, tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda öğrencilere yönelik temel ölçme araçlarını geliştirebilme, tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda araştırma yapabilme, tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda güncel eğitim teknolojilerini kullanabilme, üst düzey düşünsel süreçleri kullanarak tıp eğitimi alanında karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirebilme, tıp eğitimcisi olarak görev ve sorumluluklarını mesleksel değerler ve etik ilkeler doğrultusunda yerine getirebilme, kişisel ve mesleksel gelişimi için yetkinliklerini yaşam boyu öğrenme ilkelerine dayalı olarak güncel tutabilme becerilerine sahip olabileceklerdir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişim alanlarında bilgi sahibi olma
Öğrenme ve öğretme ile ilgili kuram ve yaklaşımlar ile ilgili bilgi sahibi olma
Tıp eğitiminde eğitim programları modelleri ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olma
Tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda bilgi sahibi olma
Tıp ve sağlık bilimleri alanına özel öğretim yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olma
Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda eğitim programı geliştirebilme
Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda öğrencilere yönelik temel ölçme araçlarını geliştirebilme
Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda güncel eğitim teknolojilerini kullanabilme
Tıp eğitimi alanında karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirebilme
Kişisel ve mesleksel gelişimi için yetkinliklerini yaşam boyu öğrenme ilkelerine dayalı olarak güncel tutabilme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler Türkiye'de ve Dünya'da bulunan tıp eğitimi doktora programlarına devam edebilir. Tıp fakültelerinin içerisinde yapılandırılmış olan tıp eğitimi anabilim dallarında ya da tıp eğitimi destek birimlerinde uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca birçok ülkede tıp eğitimine yönelik eğitim ve ölçme hizmeti sunan simülasyon, ölçme ve değerlendirme merkezlerinde eğitim, araştırma ve değerlendirmeye yönelik olarak uzman olarak çalışabilirler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.