Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tümör Biyolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hakan AKBULUT

Tanıtım

Yüksek lisans programımız için lisans eğitimini tamamlamış ve ileride kanser konusunda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerin karsinogenez mekanizmaları, temel immünoloji, tümör biyolojisi ve immünolojisi konularında yeterli bilgi düzeyine ulaşmalarını ve deneysel beceri kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kanser konusunda akademik çalışmalarda ve araştırma projelerinde görev alabilecek ve katkı sağlayabilecek düzeyde temel bilgilerle donanması ve temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. 

Programın Amacı

Programın amacı, ileride kanser konusunda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerin karsinogenez mekanizmaları, tümör biyolojisi, kanser biyokimyası, temel immünoloji, tümör immünolojisi, biyoistatistik, klinik kanser araştırma yöntemleri ve temel kanser araştırma teknikleri ve yöntemleri konularında yeterli bilgi düzeyine ulaşmalarını ve deneysel beceri kazanmalarını sağlamaktır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kanser konusunda akademik çalışmalarda ve araştırma projelerinde görev alabilecek ve katkı sağlayabilecek  düzeyde temel bilgilerle donanması ve temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Kanser biyolojisi konusunda, karsinogenez, metastaz biyolojisi, tumor immünolojisi, kanser biyokimysı ve farmakolojisi temel bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile geliştirmiş; temel kanser konuları ile klinik kanser bilgsini entegre edebilen ve ilişkilendirebilen, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilen, kanser araştırma laboratuarında ekibin bir üyesi olarak çalışmalarını yürütebilen, alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelere ulaşabilen ve yorumlayan, alanıyla ilgili bilgi ve becerileri geliştirme kapasitesinde olan, araştırma ve yayın etiği ilkelerine bağlı ve çevreye duyarlı, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilen, alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilen ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilen bilim insanı yetiştirmek.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mevcut programdan mezun olan öğrenciler, eczacılık, fen ve tıp fakültelerindeki bilim programlarının herhangi birinde araştırmacı olarak pozisyon bulabilir. Türkiye Ulusal Kanser Enstitüsü ve NCI ile afiliye laboratuarlarda görev alabilirler. Mezunlarımız istedikleri zaman, özellikle genetik tanı laboratuarlarında özel sektörde iş bulabilirler. Programdan mezun olan öğrenciler, yurtiçi ve yurt dışı doktora programlarına devam edebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.