Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (YL) Programı

Tanıtım

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na bağlı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayan mezunlar, hastayı tüm yönleri ile değerlendirme, gerekli objektif ve subjektif testleri yapabilme, tanılama ve gerektiğinde amplifikasyon açısından yönlendirme becerilerine sahip olmalıdır. Odyolojik ve vestibüler tüm test sonuçlarını birlikte değerlendirilebilmeli, gerektiğinde re(habilitasyon) konusunda hastayı yönlendirebilmelidir. Odyoloji bilgisinin yanısıra dil/konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapi tekniklerinin uygulanması konusunda donanımlı bir bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Akademik düzeyde çalışma planlayabilen ve yürüten bilim uzmanları olarak yetiştirilmektedirler. İşitme, dil/konuşma, ses ve denge problemleri ile ilgili klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık alanını geliştirebilir, bu doğrultuda edindiği yeterlilikleri kullanabilir, ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. 

Programın Amacı

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, alanında ileri ve derin bilgisi olan, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçları yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, alan ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde Odyolog ve Dil/konuşma terapistleri yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanına özgü temel ölçme, değerlendirme ve (re)habilitasyon tekniklerine yönelik bilimsel gelişmeleri izler ve uygular. Alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile birleştirerek çözüm üretir. Proje tasarlama, proje yürütme, veri toplama ve analiz etmeyi değerlendirir, sonuçları yorumlar, rapor yazar, bilimsel toplantılarda sunar ve/veya yayınlar.İşitme, denge, konuşma ve ses problemlerinin çözümünde, bir ekip elemanı olarak multidisipliner çalışır, yaklaşım yöntemlerini değerlendirir ve uygular.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde işitme, denge ve konuşma bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Odyoloji ve Konuşma bozukluklarının ilişkili olduğu Kulak Burun Boğaz, Fizyoloji, Nöroloji, Genetik, Dil Bilim, Biyofizik gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişki kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede kullanır, uzmanlık bilgileri ile birleştirerek özgün sonuçlara ulaşır.
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü cihaz bilgisine sahiptir.
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir; işitme ve re(habilitasyon), denge ve re(habilitasyon), dil-konuşma ve ses ile ilgili olarak alana özgü cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri çözer.
Odyoloji ve konuşma bozuklukları ile ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, deneysel araştırmayı planlar ve yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana ugulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir
Alanıyla ilgili öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Alanı ile ilgili ulusal/uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayabilir ya da bilimsel bir toplantıda sunum yapar.
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda görev alabilir.
Çalışmalarını bağımsız olarak ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
Çalışma prosedürlerini bilir.
Sağlık alanına ve mesleğine ilişkin yasal düzenlemelerde bilgi sahibidir.
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Çalışmalarında, alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini uygular.
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir, kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalarla ilgili araştırmalar yapar.
Sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Alanındaki bilgileri, güncel gelişmeleri ve çalışmalarını alan içindeki ve dışındaki gruplarla sözlü, yazılı ve görsel olarak sistemli bir şekilde tartışır ve paylaşır.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini ve yetkinliğini sergileyebilir.
Ulusal/uluslararası ve disiplinler arası iletişim kurabilir.
Araştırma etiğine uygun davranır.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde, stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları; Üniversitelerde öğretim elemanı olarak, devlet, üniversite ve özel hastaneleride uzman odyolog ve konuşma terapisti olarak istihdam edilebilmektedir. Yenidoğan üniteleri, özel hastane kliniklerinde, özel odyoloji ve konuşma bozuklukları merkezleri, işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri, endüstriyel kurumlar ve özel eğitim merkezleri olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.