Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (DR) Programı

Tanıtım

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları doktora programını tamamlayan mezunlar; özelleşmiş alanlarında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları analitik bir bakış açısıyla inceleyerek yorumlayıp sonuçlandırabilir; yeni yöntem ve uygulamalarda yaratıcı ve rasyonel hedefler koyarak gereken adımları belirleyebilir. Eğitim, araştırma, uygulama ve projelerle edindiği becerilerini ulusal ve uluslararası platformlara taşıyabilir.  

Programın Amacı

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında kazandığı ileri bilgi ve becerilerini bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, bu alandaki eğitim programlarına katkı verebilen bireyler yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanı ile ilgili bilgilerini günceller, yeni bilgilere ulaşır. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanı ile ilgili ulusal/uluslararası düzeyde ekip çalışması gerçekleştirir, alanı ile ilgili özgün araştırmalar planlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır, alanındaki uzman kişilerle etkileşime geçerek görüşlerini disiplinler arası ortamlarda paylaşır ve savunur. Çalışmalarından elde ettiği sonuçları, ulusal değerler doğrultusunda birey ve toplum yararına kullanır.
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak işitme, denge ve konuşma bozuklukları konularında güncel ve ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Odyoloji ve Konuşma bozukluklarının ilişkili olduğu Kulak Burun Boğaz, Fizyoloji, Nöroloji, Genetik, Dil Bilim, Biyofizik gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişki kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede kullanır, uzmanlık bilgileri ile birleştirerek özgün sonuçlara ulaşır.
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanın gerektirdiği diğer teknolojik cihazlar ve alana özgü cihazlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Etik ilkelerin ve kuralların birey ve toplum için önemini bilir.
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan istatistiksel yöntemler konusunda bilgi sahibidir.
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
Bilime yenilik getirecek bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana ugulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
Alanı ile ilgili çalışmalarda; araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar gibi teknolojik araçları ve alana özgü cihazları, ileri düzeyde kullanarak, gerekli incelemeyi yapar ve problemlere yeni ve yaratıcı çözümler geliştirir.
Alanıyla ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili ulusal/uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak bilimin sınırlarını genişletir ya da bilimsel bir toplantıda sunum yapar.
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanı ile ilgili ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir.
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini uygular.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Kanıta dayalı ugulamaları takip eder ve mesleki uygulamalarla ilgili araştırmalar yapar.
Alanı ile ilgili bilgi ve yeterliklerin kazandırılması için etkili öğrenme stratejileri geliştirir ve uygular.
Sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Alanındaki bilgileri, güncel gelişmeleri ve çalışmaşlarını alan içindeki ve dışındaki gruplarla sözlü, yazılı ve görsel olarak tartışır ve paylaşır. ulusal/uluslararası ve disiplinler arası etkili iletişim kurabilir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini ve yetkinliğini sergileyebilir.
Bir yabancı dil kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü, görsel iletişim kurar ve tartışır.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır, ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde; toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Alanındaki güncel bilgi ve gelişmeleri; ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları üniversitelerde akademisyen, araştırma ekibinde araştırmacı, kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında yönetici olarak görev yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.>Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile>f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programına kabul için özel koşullar istenebilir.