Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hüban ATİLLA

Tanıtım

Program, görme araştırmaları, yapay görme veaz görenlerin rehabilitasyonu konusunda çalışacak göz hekimlerinin bilgi vebeceri ile donanımını sağlayan teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır

Programın Amacı

Rehabilitasyon  ve yapay görme alanında çalışan göz hekimleri için , yapay görme yöntemleri , retinal implant uygulanan bireylerin  rehabilite edilmesi ve az gören kişilerin rehabilitasyonunda gerekli az görme yardım cihazlarının kişinin mevcut durum ve ihtiyaçlarına göre seçilmesi, uygulanması, eğitimi ve kullanımının sosyal olarak etkin hale getirilmesini amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir yüksek lisans programıdır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Rehabilitasyon  ve yapay görme alanında çalışan göz hekimleri için , yapay görme yöntemleri , retinal implant uygulanan bireylerin  rehabilite edilmesi ve az gören kişilerin rehabilitasyonunda gerekli az görme yardım cihazlarının kişinin mevcut durum ve ihtiyaçlarına göre seçilmesi, uygulanması, eğitimi ve kullanımının sosyal olarak etkin hale getirilmesini amaçlayan 41 program yeterliğini gerçekleştirmeye dayalı bir programdır.
PY 1. Az görme ve körlükle ilgili tanım ve sınıflandırmaları açıklar,görme fizyolojisi, yapay görme ve rehabilitasyon ile ilgili tanımları açıklar
PY 2. Dünyada ve Türkiyede görsel yeti yitiminin boyutlarını bilir, nedenlerini kavrar, yapay görme prensiplerini kavrar, yöntemlerini sıralar, toplumlararası epidemiyolojik kavramları ve araştırma yöntemlerini kavrar,
PY 3. Görsel yeti yitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası programları açıklar, böyle bir programı değerlendirir, bu alandaki epidemiyolojik kavramları ve araştırma yöntemlerini kavrar,
PY 4. Bireysel ve toplumsal iletişimin kural ve yöntemlerini bilir, tekniklerini sıralar, özel eğitim alanındaki temel kavramları bilir, özel eğitim gereksinimi durumlarını ve bu durumlarda planlanacak eğitim programlarını açıklar,
PY 5. Görsel yeti yitiminde primer, sekonder, tersiyer korunma yöntemlerini açıklar Rehabilitasyonun temel ilkelerini bilir, yaşam kalitesi ile ilişkilendirir, Görsel yeti yitimine sebep olan retina ve göz hastalıklarını açıklar.
PY 6.Yapay görme ve görsel rehabilitasyonun amaç ve hedeflerini açıklar, bir görsel rehabilitasyon programının aşamalarını sıralar,
PY 7. Bir görme rehabilitasyon merkezinin ve yapay görme yöntemlerini uygulayan bir kliniğin yönetim ve finasman ilkelerini açıklar, etik ilkeleri sıralar,
PY 8. Göz, yardımcı organlar, görme yolları ve görme ile ilgili kortikal merkezlerin anatomi ve fizyolojilerini açıklar,
PY 9. Optik ve az görme optiğinin temel kurallarını bilir, bu alanda kullanılan optik sistemleri açıklar, Yapay görme ile ilgili temel yöntem ve cihazları kavrar
PY 10. Bir toplumun sosyo-demografik, coğrafik ve ekonomik özelliklerinden yola çıkarak görsel yeti yitimi durumunu, göz hastalıkları modellerinin olasılıklarını hesaplayabilir ve çözüm yolları üretir,
PY 11. Görme, az görme ve yapay görme ile ilgili araştırma planlar, yürütür ve verileri değerlendirir,
PY 12.Görsel yeti yitim ve yapay görme ile ilgili ulusal veya uluslararası araştırma veya proje hazırlayabilir ve yürütebilir,
PY 13. Bir bireysel görsel rehabilitasyon programınn ev ve klinik uygulamalarını planlar, değerlendirir ve uygular,
PY 14. Az görenlerde ve yapay görme yöntemleri uygulanacak bireylerde yaşam kalitesi ölçeği doldurur, kişinin amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde, yönlendirme yapar,
PY 15. Bir az görme muayenesinin tüm aşamalarını yapabilir, yönetir, etik ilkeleri uygular,
PY 16. Görsel işlevlerin ve işlevsel görmenin değerlendirmesi ile ilgili yöntem ve tekniklerini uygular ve değerlendirir,
PY 17. Az görme ile ilgili optik hesaplama ve değerlendirmeleri yapar,
PY 18. Az görme yardım cihazlarını, hastanın gereksinimine göre seçer ve uygular, Yapay görme ile ilgili yöntemler hakkında hasta ve yakınlarına yönelik bilgilendirme yapabilir.
PY 19. Az görme yardım cihazlarını monte edip uygulayabilir
PY 20. Az görenlerin ve yapay görme yöntemleri uygulanan kişilerin rehabilitasyonunda bireysel, toplumsal ve profesyonellere yönelik eğitim programlarını hazırlar, uygular ve değerlendirir,
PY 21. Bir az görme ve yapay görme rehabilitasyon ve araştırma merkezini ve bu alanda çalışan ekipleri yönetebilir,
PY. 22Görsel rehabilitasyon uygulamalarında sorumluluk alır, meslekdaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar, rehabilitasyon ekibini yönetir, ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır,
PY. 23. Konu ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar yapıp yürütebilir
PY. 24 Alana ilişkin konularda danışmanlık yapabilir, konu ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir, izler ve yorumlar
PY 25. Bilimsel ve teknolojik gelişimlere, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak kendini geliştirir, farklı kaynaklardan ve veri tabanlarından bilgiye ulaşır, yorumlar ve kullanır,
PY 26.Bu alanda yeni yöntem ve uygulamalar geliştirebilir
PY 27. Birey ve toplum düzeyinde görsel yeti yitimini önlemek, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için diğer sağlık personeli ve sağlık kurumları ile işbirliği yapar,sorunun çözümünde ekip anlayışı ve medikososyal model yaklaşımını benimser
PY 28. Eğitim ve iletişim becerilerini kullanarak, görsel yeti yitimliler, yakınları, toplum ve hekim dışı sağlık personeli ve medya ile etkili sözlü ve yazılı iletişim kurar, eğitim ve danışmanlık verir,
PY 29. Multidisipliner bir yaklaşımla az görmenin önlenmesi, erken tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu için gerekli girişimleri planlama, yürütme ve değerlendirme yetisine ulaşır Tüm tedavilere rağmen görme yetisini kaybedenlerde yapay görme seçeneklerine karar veriri ve onaylanmış merkezlere yönlendirir.
PY. 30.Rehabilitasyon uygulamalarında, etik ilkeler doğrultusunda hareket eder, mevcut yasal düzenlemelere uygun, hekim sorumluluğunu bilerek, hasta ve hekim haklarını gözeterek mesleğini uygular,
PY 31. Özelde göz sağlığını, genelde sağlığı koruma ve geliştirmede liderlik üstlenir, mesleki değerleri ve uygulamaları geliştirmeye yönelik çalışmalara aktif olarak katılır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. Üniversiteler, tıp fakülteleri, eğitim fakülteleri,2.Rehabilitasyon merkezleri ve kuruluşları3. Az görenler merkezi ve klinikleri4. Okullar, görme engelliler okulları5. Özel eğitim kuruluşları

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.