Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Adli Antropoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU

Tanıtım

Kolluk kuvvetleri, adli tabip ve savcılara yardımcı olabilecek, felaket kurbanlarını kimliklendirme timlerinde yer alabilecek, herhangi bir nedenle öldürülmüş ve üzerinden iskeletleşebilecek kadar uzun bir süre geçmiş insan ve omurgalı hayvan kemik buluntularını inceleyerek kayıp şahısların kimliklendirilmesine yardımcı olabilecek uzmanlar yetiştirmek amacıyla lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Programın Amacı

Adli Antropoloji Yüksek Lisans programı;  Toplu gömülerden çıkarılacak iskelet kalıntılarının tanımlanması (insan hayvan ayırımı), insan iskeletlerinden biyolojik profil belirleme,  kimliği belirsiz iskeletlerde ölüm nedeni, ölüm zamanı, hastalıların ve varyasyonların belirlenmesinde, doğal felaket ve terör olayları sonrasında geriye kalan insan iskeletlerinin kimliklendirilmesinde bilimsel ve teknik desteğin sağlanmasını üstlenecek eğitimli kadroların oluşturulmasını amaçlamaktadır.  Programın eğitim kadrosu, profesyonel olarak halen akademik kariyerlerini sürdüren, farklı disiplinlerden seçilmiş, adli bilimler alanında görev almış ve deneyimli bilim insanlarından oluşmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Adli Antropoloji konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip, diğer bilim dalları ile olan ilişki ve etkileşimini analiz edebilen, gerek bireysel ve gerekse ekip olarak uyum halinde çalışabilen, araştırmalarında elde edilen bilimsel kazanımları toplumla paylaşan, teorik bilgiler ve pratik uygulamalar arasında bağlantı kurabilen, bilimsel çalışmalarında karşılaşılan sorunlarda yorum yapabilme ve çözüm bulabilme yeteneğine sahip , alanındaki yenilikler konusunda araştırma, öğrenme ve öğrendiklerini uygulama yetkinliğine sahiptir.  
Adli Antropoloji ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
Adli Antropoloji araştırma yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgi sahibidir.
Adli Antropoloji biliminin farklı bilim dallarıyla ilişkili olduğunun bilincindedir ve bu bilim dallarıyla nasıl ilişki kuracağını bilir.
Adli Antropologlar kendi başına ve ekiple çalışmaya yatkındır.
Adli Antropoloji çalışmalarında elde edilen bilimsel kazanımları toplumla ve kurumlarla paylaşır.
Adli Antropoloji alanındaki teorik ve pratik bilgiler bağlantı kurar.
Adli Antropolojik araştırmalarda karşılaşılan sorunlarda yorum yapabilme ve çözüm bulabilmede sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
Adli Antropolojik analizleri bağımsız olarak tamamlayabilme konusunda yeterlilik kazanır.
Adli Antropoloji alanında gelişen yenilikler konusunda araştırma ve öğrenme yetkinliği kazanır.
Adli Antropoloji alanındaki gelişmeleri izleyip yeni araştırmalar yapabilme yetkinliği edinir.
Adli Antropoloji alanındaki araştırma ve sonuçlarını, bilimsel yayın ve toplantı etkinlikleri ile meslektaşları ve konuya ilgi duyan araştırmacılarla paylaşır.
Adli Antropoloji biliminin, adli bilimlerin diğer bilim dallarıyla ilişkili uygun bilgi paylaşımı yapar.
Adli Antropoloji konusuna dahil olabilecek adli olgularda yeni gelişmelere uygun yorum ve yaklaşımlar geliştirir.
Adli Antropoloji alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, yeni uygulamaları bilir ve uygular.
Adli Antropoloji alanındaki yeniliklere daima açıktır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar, Adli Tıp Kurumları, Kriminal Polis ve Jandarma Laboratuvarları, Sivil Toplum Örgütleri, Arma Kurtarma Ekipleri ve Müzeler İle Üniversitelerin ilgili alanlarında görev alarak bilime katkı sağlayabileceklerdir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.