Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Adli Bilişim (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (II.Öğretim)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU

Tanıtım

Bilişim teknolojileri ile adli olaylar arasındaki ilişkiler konusunda uzman ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla, elektronik cihazlar üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin geçmişine ait izlerinin toplanması, analizi ve raporlanması ile birlikte elektronik ortamda gerçekleştirilmiş suçların tespiti ve değerlendirilmesi üzerine lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti sürdürür.

Programın Amacı

Bu programın amacı, elektronik cihazlar üzerinde gerçekleştirilmiş işlemlerin izlerinin tespiti ve elde edilen verilerin bilimsel analizinin gerçekleştirilmesidir.   Elektronik cihazlar üzerindeki veri grupları aktif (cpu, bellek) işlemleri ve pasif (sabit disk) kayıtları olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Program kapsamında bu temel ilke çerçevesinde işlemcisi ve/veya sabit diski bulunan elektronik cihazlarla geçmişte gerçekleştirilmiş işlemlerin kayıtları toplanacaktır. Programın ikinci amacı ise elektronik olay geçmişine ait verilerin analizi için kullanılabilecek mühendislik kavramlarından veritabanı,  ses ve görüntü analizi gibi konularının öğretilmesidir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Adli Bilişim konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip, diğer bilim dalları ile olan ilişki ve etkileşimini analiz edebilen, gerek bireysel ve gerekse ekip olarak uyum halinde çalışabilen, araştırmalarında elde edilen bilimsel kazanımları toplumla paylaşan, teorik bilgiler ve pratik uygulamalar arasında bağlantı kurabilen,  bilimsel çalışmalarında karşılaşılan sorunlarda yorum yapabilme ve çözüm bulabilme yeteneğine sahip, alanındaki yenilikler konusunda araştırma, öğrenme ve öğrendiklerini uygulama yetkinliğine sahiptir.  
Adli bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
Adli Bilişim konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahiptir.
Adli Bilişim alanının adli bilimlerin diğer bilimdalları ile olan ilişki ve etkileşimini analiz eder.
Bireysel ve ekip olarak uyum halinde çalışır.
Adli Bilişim araştırmalarında elde edilen bilimsel kazanımları toplumla paylaşır.
Adli Bilişm alanında teorik bilgiler ve pratik uygulamalar arasında bağlantı kurar.
Adli Bilişim çalışmalarında karşılaşılan sorunlarda yorum yapabilme ve çözüm bulabilmede sorumluluk alır.
Adli Bilişim çalışmalarını bağımsız olarak tamamlayabilme konusunda yeterlilik kazanır.
Adli Bilişim alanında ki yenilikler konusunda araştırma ve öğrenme yetkinliği kazanır.
Adli Bilişim alanındaki gelişmeleri izleyip yeni araştırmalar yapabilme kazanımı edinir.
Adli Bilişim alanındaki araştırma ve çalışmalarını bilimsel yayın ve bilimsel toplantı etkinlikleri ile meslektaşları ve konuyla ilgilenenler ile paylaşır.
Adli Bilişim alanının adli bilimlerin diğer bilim dalları ile olan ilişkisine uygun olarak bilgi paylaşımı yapar.
Adli Bilişim alanının çalışma alanı olan adli olgularda yeni durumlara uygun yorum ve yaklaşımlar geliştirir.
Adli Bilişim alanındaki güncel uygulamaları bilir ve gelişmeleri izler ve uygular.
Adli Bilişim alanındaki yeniliklere açıktır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Adli bilirkişilik, adli veri analizi ve veri güvenliği danışmanlığı yapabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.