Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Beslenme ve Diyetetik (DR) Programı

Tanıtım

Bu Program Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, “Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı” olarak tek program halinde verilmektedir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Programın tamamlanabilmesi için öğrencinin zorunlu/ seçmeli dersleri alması, seminer ve tez çalışmalarını yapması gerekmektedir. 

Programın Amacı

Toplum sağlığının korunması,iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik Beslenme veDiyetetik alanında ileri düzeyde bilgi vermek, araştırma-uygulama yaptırarakakademisyen olma yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanı ile ilgili bilgilerini günceller, yeni bilgilere ulaşır. Farklı yaşam dönemlerinde ve hastalık durumlarında bireylerin beslenme durumlarını değerlendirir, gerektiğinde tıbbi beslenme tedavisi bilgilerini kullanır, yorumlar, öneri getirir.Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili ulusal/uluslararası düzeyde ekip çalışması gerçekleştirir, alanı ile ilgili özgün araştırmalar planlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır, alanındaki uzman kişilerle etkileşime geçerek görüşlerini disiplinlerarası ortamlarda paylaşır ve savunur.Yaptığı çalışma sonuçlarını ulusal değerler doğrultusunda birey ve toplum yararına kullanır.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili bilgilerini günceller, yeni bilgilere ulaşma
Farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme, yorumlama, öneri getirme
Hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavisine ilişkin ileri düzey bilgileri kullanma ve yorumlama
Besin ögelerinin birbiriyle ilişkilerini ve hücre içindeki kimyasal tepkimeleri güncel bilgileri kullanarak detaylandırma
Disiplinlerarası etkileşime girme, teknolojik donanımları kullanarak uygun istatistiksel yöntemlerle bilgileri değerlendirme ve raporlama
Beslenme ve Diyetetik alanındaki yeni bilgi, düşünce ve yaklaşımları sistematik bir bakış açısıyla analiz etme ve kullanma
Beslenme ve Diyetetik ile ilgili özgün araştırmalar planlama, araştırmalarında yeni yöntemler kullanma, ileri analiz tekniklerini uygulama
Diğer disiplinlerde kullanılan yöntemleri Beslenme ve Diyetetik alanına uyarlama
Toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak alanı ile ilgili konularda eğitim materyalleri hazırlama ve eğitim verme
Araştırma yöntemlerini ve alanı ile ilgili teknolojik donanımları ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olma, problemlere yönelik yeni ve yaratıcı çözümler geliştirme
Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili özgün çalışmalarıyla yeni bilimsel çalışmalara yön verme, ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak, bilimsel toplantılarda sunarak bilime katkıda bulunma
Kanıta dayalı diğer araştırmaları takip etme, üst düzey bilişsel becerileri kullanarak kanıt oluşturacak araştırmalar yapma
Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili bilgilerini güncelleyerek etik ilkeler doğrultusunda mesleki gelişime ileri düzeyde katkıda bulunma
Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili ulusal/uluslararası düzeyde ekip çalışması gerçekleştirme, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma, alanındaki uzman kişilerle etkileşime geçerek özgün görüşlerini disiplinlerarası ortamlarda paylaşma ve savunma
Birey ve toplumu gözeterek var olan toplumsal, bilimsel ve kültürel sorunların çözümüne etik ilkeler çerçevesinde katkıda bulunma, geliştirme, rol model olma
Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili yaptığı çalışma sonuçlarını ulusal değerler doğrultusunda birey ve toplum yararına kullanma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programını tamamlayan öğrenciler akademik olarak doktoralı öğretim görevlisi veya ilgili kriterleri karşıladığı takdirde öğretim üyesi olarak bir üniversitede çalışabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.>Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.>Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:>a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.>b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.>c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.>d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.>e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.>f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.