Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Klinik Eczacılık (DR) Programı

Tanıtım

Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın gerçekleştirilmesi aşamalarının öğrenilmesi ve bunun klinik eczacılık temelinde yapılmasına yönelik tasarlanmıştır. Genel olarak sağlık bilimleri alanında beş yıllık lisans eğitimi mezunlarına yöneliktir. Dört akademik dönemden oluşan ileri düzeyde teorik ve uygulamalı  klinik eczacılığa yönelik  dersleri ve bunu takiben laboratuvar çalışmalarına dayalı bir tez çalışması yapılmasından oluşur.  

Programın Amacı

Lisans düzeyindeki bilgilerin belirli hasta ya da hastalığa odaklanmış ve ileri düzeyde araştırılması amaçlanmaktadır.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu program klinikte eczacılara hasta bakımı konusunda karar vermede profesyonel deneyimlerini geliştirmek için fırsat sağlamaktadır.  
Lisans ve/ya yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik etki profilleri, etki mekanizmaları ve ilaç etkileşimlerini bilir. PY13.          Hastalık ve ilaç bilgisini hastanın özel koşullarına göre biraraya getirebilir, tedavinin şekillendirilmesinde diğer sağlık personeli ile birlikte akılcı çözüm üretebilir.
PY2       İlaçların etkililik ve güvenliliğinin belirlenmesinde epidemiyolojik yöntemleri nasıl kullanacağını bilir.
PY3.          Hastaya en uygun dozaj formları saptayabilir ve dozaj formu nedeniyle klinikte karşılaşılabilecek problemleri analiz edebilir, bu problemlere çözüm getirebilir.
PY4.          Eczacılık ve sağlık alanlarında bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yapılmış preklinik/klinik araştırmaları analiz edebilir.
PY5.          İlaçların metabolizmasına etki eden genetik farklılıklar ve bu farklılıkların tedaviye yansımaları hakkında bilgi sahibidir. Bu konudaki yeni bilimsel çalışmaları izler.
PY6.          İlaçların etkinlikleri ile toksisitelerinde farklılık yaratabilecek genetik özellikleri bilir. Bu konudaki yeni bilimsel çalışmaları izler.
PY7.          Enfeksiyon hastalıklarının etkenleri ile bu hastalıkların genel belirti ve bulgularını bilir.
PY8.          Mikroorganizma kaynaklı enfeksiyonlardan korunma yolları, bu hastalıkların epidemiyolojisi ve patojenezlerini bilir.
PY9.          Enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanı yöntemlerini, ilaçla tedavisini ve tedavinin nasıl takip edileceğini bilir.
PY10.          Hastalıkların tanısında ve tedavinin izlenmesinde kullanılan biyokimyasal testleri ve test sonuçlarının nasıl yorumlanacağını bilir.
PY11.          Tedavi protokolünün belirlenmesinde biyokimyasal ve mikrobiyolojik test sonuçlarını nasıl kullanacağını bilir.
PY12.          Klinikte kullanılan beslenme çözeltilerinin hastanın özel koşullarına göre nasıl hazırlanacağını bilir.
PY13.          Hastalık ve ilaç bilgisini hastanın özel koşullarına göre biraraya getirebilir, tedavinin şekillendirilmesinde diğer sağlık personeli ile birlikte akılcı çözüm üretebilir.
PY14.          Klinik eczacılık ile ilişkili yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izleyip yorumlayabilir.
PY15.          Klinik eczacılık alanının gerektirdiği teknolojik araçları ve veri bankalarını ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, ortaya çıkabilecek problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
PY16.          Klinik eczacılığın kapsadığı farmakoloji, genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, farmakognozi, toksikoloji gibi farklı disiplinler ile ortak çalışma planlar; hipotezine uygun olarak deney protokollerini oluşturur; elde ettiği sonuçları analiz ederek yorumlar.
PY17.          Kuramsal olarak edindiği bilgiyi gerekli araç ve ekipmanı güvenli bir şekilde kullanarak yöntemsel olarak uygulayabilecek zihinsel ve teknik becerilere sahiptir.
PY18.          Klinik eczacılık alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
PY19.          Hastanın tedaviye yanıtına göre tedavide değişiklik önerebilir, diğer sağlık personelinin önerilerini hastanın durumuna göre analiz edebilir.
PY20.          Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilir ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
PY21.          Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PY22.          Farmakolojik bilimlerde farklı kaynakları kullanarak bilgiye ulaşabilir, karşılaştığı sorunları çözümleyebilir, elde ettiği bulguları değerlendirerek yorumlayabilir.
PY23.          Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
PY24.          Meslek örgütleri ve bilimsel toplulukların yaygın ve kronik hastalıklar için yayınladıkları korunma ve tedavi rehberlerini izler. Bunlar arasındaki farklılıkları analiz eder ve ülke koşullarına adapte eder.
PY25.          Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PY26.          İlaç tedavisi ve ilişkili alanlardaki bilimsel gelişmeleri takip eder.
PY27.          Alanı ile ilgili yeni hipotez, fikir ve yöntemlerin oluşturulması için gereken üst düzey bilgi ve kavrama yeteneğine sahiptir.
PY28.          Klinik eczacılık alanında araştırma amaçlı çalışmaları kazandığı bilimsel bakış açısını kullanarak yönetici ya da araştırıcı olarak yürütebilir.
PY29.          Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
PY30.          Alanı ile ilgili bilimsel etkinlikte görüşlerini ifade edebilir, olası eleştiri ve sorulara gereken açıklamaları yapabilir.
PY31.          İlacın etkisi, olası advers etkileri ve kullanım şeklini hem sağlık personelinin hem de tıbbi bilgisi sınırlı olan hasta ve hasta yakınlarının anlayabileceği açıklıkta aktarabilir.
PY32.          Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
PY33.          Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PY34.          Akademik ve profesyonel bağlamda, alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayın ve proje değerlendirme, bilirkişilik gibi etkinliklerde uzman görüşü bildirip karar verme yetkisini kullanabilir.
PY35.          İleri düzeyde akademik bilgiye sahip bir klinik eczacı olarak hasta-odaklı tedavinin gerekliliğine inanır ve tedavi kararının bu doğrultuda olmasını sağlar.
PY36.          Diğer sağlık disiplinleri ile etkin çalışabilme, hızlı ve doğru terapötik karar verme becerisine sahiptir.
PY37.          Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
PY38.          Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan doktora derecesi ile mezun olanlar,  hastanelerde klinik eczacı olarak çalışabilecekleri gibi bu alanda akademik hayatlarına da devam edebilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.