Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tümör Biyolojisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hakan AKBULUT

Tanıtım

Tümör biyolojisi Programı üniversitemiz sağlık bilimleri Enstitüsü İş Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak Tıp fakültemiz Tıbbi Onkoloji BD, Patoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Farmakoloji, Biyoistatistik, Biyokimya ABD ile  Biyoteknoloji Ensitüsü Temel Biyoteknoloji Ana Bilim Dallarının ortaklaşa yürüttüğü multidisipliner bir programdır.  Tıbbi Onkoloji Bilim Dalının koordinatörlüğünde yürütülen programda karsinogenez mekanizmaları, tümör biyolojisi, kanser biyokimyası, temel immünoloji, tümör immünolojisi, biyoistatistik, klinik kanser araştırma yöntemleri ve temel kanser araştırma teknikleri ve yöntemlerinin ayrıntılı olarak öğretilmesini hedefler. Program ağırlıklı olarak teorik dersleri ve pratik uygulamaları içerir. Tümör Biyolojisi programında bulunan doktora öğrencilerinin, öğretim üyeleri ile güncel konuları tartışabileceği toplantılar düzenlenerek ve ulusal ve uluslararası kongrelere katılımları desteklenerek ve ayrıca bilimsel araştırma projelerinde aktif görev verilerek doktora eğitiminde öğrencinin her yönden gelişmesi sağlanır.

Programın Amacı

Programın amacı, yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve ileride kanser konusunda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerin karsinogenez mekanizmaları, tümör biyolojisi, kanser biyokimyası, temel immünoloji, tümör immünolojisi, biyoistatistik, klinik kanser araştırma yöntemleri ve temel kanser araştırma teknikleri ve yöntemleri konularında yeterli bilgi düzeyine ulaşmalarını ve deneysel beceri kazanmalarını sağlamaktır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kanser konusunda akademik çalışmalarda ve araştırma projelerinde araştırmacı olarak görev alabilecek, bağımsız olarak temel kanser araştırma projeleri planlayabilecek ve proje yürütebilecek düzeyde bilgi ve becerilerle donanması hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Kanser biyolojisi konusunda, karsinogenez, metastaz biyolojisi, tumor immünolojisi, kanser biyokimysı ve farmakolojisi bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmiş, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmış; temel kanser konuları ile klinik kanser bilgsini entegre edebilen ve ilişkilendirebilen,  yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşan, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilen kanser araştırma laboratuarını yönetebilen, bağımsız ya da ekibin bir üyesi olarak çalışmalarını yürütebilen, disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilen, alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelere ulaşabilen ve yorumlayan, alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine aktarabilen, araştırma ve yayın etiği ilkelerine bağlı ve çevreye duyarlı, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilen, alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilen ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilen bilim insanı yetiştirmek.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mevcut programdan mezun olan bilim insanları, eczacılık, fen ve tıp fakültelerindeki bilim programlarının herhangi birinde araştırmacı ya da akademik olarak pozisyon bulabilir. Türkiye Ulusal Kanser Enstitüsü ve NCI ile afiliye laboratuarlarda görev alabilirler. Mezunlarımız istedikleri zaman, özellikle genetik tanı laboratuarlarında özel sektörde iş bulabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                          1,5049 ve aşağısı                          F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.