Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nuray YAZIHAN

Tanıtım

Sağlık ve gıda ilişkisinin doğru kurgulanması insan sağlığı için en temel gereksinimlerden biridir. Açılması planlanan program ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak tasarlanmış olan YÖK ün öncelikli olarak belirlenmiş 100 / 2000 Programı kapsamında yeralmaktadır. Bunun yanı sıra, sağlık endikasyonu olan gıda ve klinik beslenme ürünleri ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu program Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında dispilinlerarasıtezli yüksek lisans programı olarak planlanmıştır. Program kapsamında Tıp Fakültesinin İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı olan Bilim Dalları (Endokrinoloji ve Metabolizma, Gastroenteroloji, Nefroloji, Hematoloji, Onkoloji, Geriatri, Yoğun Bakım, Romatoloji, İmmünoloji ve Allerji), Genel Cerrahi AD, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  (Sosyal Pediatri BD), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Klinik Nutrisyon Komisyonunun desteği ve ayrıca  Eczacılık Fakültesi (Biyokimya, Eczacılık İşletmeciliği, Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji AD)  Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü yer almaktadır. Programa Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin katılımı sağlanmıştır. Bu kapsamda adı geçen bilim/anabilim dallarından teorik ve uygulamalı eğitim desteğinin alınması planlanmıştır.

Programın Amacı

Sağlık endikasyonlu ürün geliştirme ve uygulama sürecinde, gıda-sağlık ilişkileri konusunda doğru yaklaşımların sağlanması, eylem planları ve politikaların kanıta dayalı oluşturulabilmesi için bu alanda yer alan uzmanlıkların multidisipliner çalışması ve yaklaşımı  çok kritiktir. Bu programın amacı; klinik uygulamada yer alacak olan Tıp doktorları, Eczacılar, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları, Hemşirelere ve bu alanda çalışmayı hedefleyen Veteriner hekimlerine, Gıda mühendislerine, Biyokimya ve Biyoloji mezunlarına hedefe yönelik gıda ve klinik ürünlerin geliştirme sürecinden klinik uygulama  ilkelerine kadar farklı basamaklarda kılavuzluk edebilecek bir programın kazandırılmasıdır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sağlık politikası ekonomisi ve yönetimi alanına ilişkin temel yeterliklere dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler. Politika geliştirme sürecini anlayarak sağlık politikası geliştirir ve değerlendirir. Sağlık sektöründe karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Gıda sağlık beslenme ve metabolizma alanında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
Gıda sağlık beslenme ve metabolizma alanlarına ilişkin temel yeterliklere dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
Gıda sağlık beslenme ve metabolizma alanlarının disiplinlerarası etkileşimini kavrar.
Sağlıklı bireylerde ve farklı klinik durumlarda nutrisyonel durum değerlendirmesi ve temel yaklaşımları kavrar
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu program ile  sağlık endikasyonlu gıda-klinik beslenme-sağlık-metabolizma alanında uzman bilim insanı adayları yetiştirilecektir. Mezunların, sağlık endikasyonu olan gıda geliştirilmesi, gıda-sağlık  politikası, ekonomisi ve yönetimi alanlarında sağlık ve gıda sektöründe ulusal ve uluslar arası düzeyde çok geniş bir hizmet alanında araştırma, ürün geliştirme,  idari ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici, araştırmacı olarak istihdam edilmeleri mümkündür. Ayrıca program mezunlarının hastanelerde klinik nutrisyon ekiplerine katılmaları mümkündür. Bu programdan mezunların akademik kariyerlerine 02. SAĞLIK (Üst Alan)  02.05. Klinik Bilimler (Alan), 02.03.07. kodlu Klinik beslenme ve 02.03.10. kodlu Metabolizma lisansüstü programları ve Temel Bilimler ve Mühendislik üst alan (01 kodlu) 01.03. Sağlık ve Moleküler-Hücresel Mühendislik (alan), 01.03.04. Gıda-metabolizma etkileşimi alt alanlarında devamları mümkündür. Ayrıca bu alanda uluslararası pek çok akademik programa katılma ve kariyerlerine devam etme potansiyelleri olacaktır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Biröğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstündenot aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmakzorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı dersalınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.