Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Politikası, Ekonomisi ve Yönetimi (YL) (İngilizce) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Programın üç temel açılma gerekçesi bulunmaktadır. İlki ve en önemlisi İngilizce dilinde bir yüksek lisans programına duyulan ihtiyaçtır. İngilizce programın Üniversitemizi tercih edecek Erasmus öğrenci sayısını artıracağı ve Üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine hizmet edeceği düşünülmektedir.  İkinci gerekçe sağlık yönetimi alanında dünyanın önde gelen üniversitelerine benzer şekilde, alanın çok disiplinli yapısını yansıtan bir programa sahip olarak ilgi duyulan alanda uzmanlaşma olanağı sağlamaktır. Üçüncü gerekçe ise Erasmus+ Programı kapsamında uzun yıllardır ikili işbirliği programları yürüttüğümüz üniversitelerin anabilim dalımız ile ortak yüksek lisans programı açma taleplerine olumlu yanıt verebilmektir. 

Programın Amacı

Program,  sağlık politikası, ekonomisi ve yönetimi alanlarında çağdaş ve evrensel düzeyde yeterliliğe ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sağlık politikası ekonomisi ve yönetimi alanına ilişkin temel yeterliklere dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler. Politika geliştirme sürecini anlayarak sağlık politikası geliştirir ve değerlendirir. Sağlık sektöründe karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PY1. Sağlık yönetimi alanının kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
PY2. Sağlık politikası ekonomisi ve yönetimi alanına ilişkin temel yeterliklere dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PY3. Sağlık yönetimi alanının disiplinler arası etkileşimini kavrar.
PY4. Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur.
PY5. Alana ilişkin bilinen bir yöntemi kullanarak bağımsız bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir.
PY6. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler.
PY7. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta
PY8. Politika geliştirme sürecini anlayarak sağlık politikası geliştirir ve değerlendirir.
PY9. Sağlık sektöründe karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
PY10. Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisi ile alana ilişkin konuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY11. Sağlık alanında ve araştırmalarda kullanmak üzere mesleki ve kişisel becerilerini geliştirir.
PY12. Sağlık politikası ekonomisi ve yönetimi ile ilgili ilerlemeleri çevresine tanıtır.
PY13. Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile iletişim kurar.
PY14. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer.
PY15. Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyindeki yabancı dil bilgisini kullanarak alandaki gelişmeleri izleyebilir, yazılı ve sözlü iletişimde bulunur.
PY16. Alanı ile ilgili strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendir.
PY17. Yönetsel uygulamalarda yönetim fonksiyonlarını kullanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunların, sağlık politikası, ekonomisi ve yönetimi alanlarında sağlık sektöründe ulusal ve uluslar arası düzeyde çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilmeleri mümkündür. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                          3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Biröğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstündenot aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmakzorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı dersalınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.