Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmakognozi ((İngilizce) (YL) Programı

Tanıtım

Farmakognozi alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde ilke, kuram, teknik ve yöntemleri kullanararak geliştirebilir. Farmakognozi alanında kullanılan cihazları kullanabilir. Edindiği bilgileri farklı disiplinlere uygulayabilir. Özgün çalışmalar yapabilir. Araştırmalar doğal kaynaklardan biyoaktif bileşiklerin izolasyonu üzerine yoğunlaşmakla birlikte, doku kültürü miktar tayini ve standardizasyon çalışmaları da mevcuttur. 

Programın Amacı

Edinilen bilgileri değerlendirme ve araştırma becerisine sahip eleman yetiştirmek

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Farmakognozinin ilişkili olduğu farmasötik bilimlerin çeşitli disiplinleri arasında ilişkiler kurarak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak çeşitli sonuçlara ulaşır. Farmakognozi ile ilgili yeni bir ekstraksiyon, distilasyon, kromatografik analiz ve biyolojik etkiyi eczacılığın diğer alanlarına uygulayabilir.
PY1- Lisans düzeyi yeterliklerine bağlı olarak, Farmakognozi alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde derinleştirebilme ve geliştirebilme bilgisine sahiptir.
PY2- Farmakognozi alanında modern ve ileri düzeyde ilke, kuram, teknik ve yöntemleri kullanrak daha kesin ve daha doğru sonuçlara ulaşılması için gerekli bilgiye sahiptir.
PY3- Doğal ilaç hammaddesi ve drog içeren ticari preaparatların, etken maddelerinin duyarlı ve doğru tayinleri için analiz yöntemi geliştirebilir, validasyonu yapabilecek bilgiye sahiptir.
PY4- Farmakognozi alanında kullanılan bazı cihazların çalışma prensipleri bilgisine sahiptir.
PY5- Farmakognozi’nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yetisine sahiptir.
PY6- Farmakognozi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
PY7- Farmakognozi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
PY8- Farmakognozi alanındaki klasik yöntemlerin farklı alanlara özgün uygulamasını yapabilir ve yeni yöntemler geliştirebilir.
PY9- Bir analiz yöntemini oluşturma, geliştirme ve yürütme yetkinliğine sahiptir.
PY10- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları bilimsel temellere dayanarak çözümleyebilir.
PY11- Bazı preparatları hazırlayıp, uygulanabilir hale getirebilir.
PY12- Farmakognozi’nin uygulama alanlarında ileri düzeyde araştırmaları bağımsız ya da bir ekibin üyesi olarak yürütebilir. Elde edilen verileri yorumlayarak çalışma sonuçlarını rapor halinde sunabilir.
PY13- Araştırmalarda gerekli yöntemleri uygulayabilir ve yöntemler geliştirebilir.
PY14- Farmakognozi alanında özgün çalışmalar yapabildiği gibi ve eczacılık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalarda öncülük yapabilir.
PY15- Alanındaki yeni gelişmeleri kendi çalışmalarında kullanarak, alanındaki meslek örgütleri ile çalışıp, mesleği için gerekli düzenlemelerde yer alabilir.
PY16- Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunların çözümü için stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve çözüm üretebilir.
PY17- Farmakognozi ve uygulama alanları ile ilgili mesleki ve teknolojik uygulama ve gelişmeleri izler.
PY18- Farmakognozi ile ilgili uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri ve becerileri değerlendirip yönlendirebilir.
PY19- Mesleki alanıyla ilgili bilgi ve yetkinlik kazanmak için etkin ve aktif eğitim stratejileri programlar, geliştirir ve uygular.
PY20- Alanındaki her türlü gelişmeyi öğrenmeye açıktır. Çalışma alanı ile ilgili yurt dışı eğitimlere de açıktır.
PY21- Farmakognozi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek alanındaki ya da alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü veya görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
PY22- Sosyal İlişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normal eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
PY23- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
PY24- İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
PY25- En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir.
PY26- Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY27- Farmakognozi ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve etik kurallara bağlı olarak yorumlar.
PY28- Teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PY29-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
PY30- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Akademik kurumlar, ilaç sanayii, araştırma kontrol laboratuvarları, eczaneler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.