Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmakoloji (İngilizce) (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın gerçekleştirilmesi aşamalarının öğrenilmesi ve bunun farmakoloji temelinde yapılmasına yönelik tasarlanmıştır. Genel olarak sağlık bilimleri alanında dört ya da beş yıllık lisans eğitimi mezunlarına yöneliktir. İki akademik dönemden oluşan ileri düzeyde teorik farmakoloji dersleri ve bunu takiben laboratuvar çalışmalarına dayalı bir tez çalışması yapılmasından oluşur.  

Programın Amacı

Doktora ve akademik kariyer gibi ileri akademik çalışmalara hazırlık ya da lisans düzeyindeki farmakoloji bilgilerinin belirli bir ilaç grubu, hasta ya da hastalığa odaklanmış ve ileri düzeyde araştırılması amaçlanmaktadır. Bu araştırmaların ortaya çıkaracağı eksikliklerin orjinal tez çalışması ile giderilmesi de amaçlar arasındadır.>

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Lisans yeterliliğine dayalı olarak daha üst düzeyde ve özgün bilgiler edinerek doktora çalışması için farmakolojik altyapısını oluşturur. Farmakolojik araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının sağlanması, bakımı ve belirlenen protokole uygun olarak deney materyalinin hazırlanması gibi süreçleri etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirir.
PY1. Lisans yeterliliğine dayalı olarak daha üst düzeyde ve özgün bilgiler edinerek doktora çalışması için farmakolojik altyapısını oluşturur.
PY2. Farmakolojik araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının sağlanması, bakımı ve belirlenen protokole uygun olarak deney materyalinin hazırlanması gibi süreçleri etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirir.
PY3. Kuramsal olarak edindiği bilgiyi yöntemsel olarak uygulayabilmesi için gereken temel teknik donanımı edinir.
PY4. Farmakolojik bilimlerde farklı kaynakları kullanarak bilgiye ulaşabilir, karşılaştığı sorunlar için çözüm önerileri getirebilir.
PY5. Farmakoloji araştırma laboratuvarında gerçekleştirilen deneyleri sorumlu öğretim üyesi gözetiminde izler ve farklı deney düzeneklerine ilişkin temel düzeyde bilgi edinir.
PY6. Araştırma laboratuvarında kendisine verilen deneysel protokolü etik kurallar çerçevesinde ve güvenli bir şekilde uygulayabilir.
PY7. Araştırma projesinde kullanılması tasarlanan deney hayvanlarının bakımını ve gözlemini üstlenebilir.
PY8. Laboratuvarın genel düzenine ve alet-ekipman kullanımına ilişkin kurallara uygun olarak çalışabilir.
PY9. Farmakoloji alanında kazandığı bilimsel bakış açısını kullanarak ilgili diğer disiplinlerdeki araştırma amaçlı çalışmalarda görev alabilir.
PY10. Alanı ile ilgili veritabanlarını kullanarak farmakolojik bilimlerdeki gelişmeleri izler.
PY11. Araştırma sonuçlarının analizinde kullanılan hesaplama, grafik ve istatistik programlarını etkin olarak kullanır.
PY12. Araştırma sonucunda elde ettiği deneysel bulguları analiz etme, yorumlama ve tartışma yeteneğine sahiptir.
PY13. Planlanan bir projeye ilişkin öneriyi hazırlayabilir ve proje tamamlandıktan sonra çalışmanın tüm aşamalarını bir bütün halinde yazılı olarak tanımlayabilir
PY14. Ulusal ve/veya uluslararası bilimsel etkinliklerde yer alabilir.
PY15. Alanındaki bilimsel gelişmelerle ilgili seminer hazırlayabilir.
PY16. Bir araştırma ile ilgili olarak hipotez, amaç, yöntem ve bulguları bir sunu haline getirebilir ve uzman bir topluluk önünde anlaşılır şekilde sunabilir.
PY17. Araştırma etiğine uygun davranır.
PY18. Deney hayvanları kullanımına ilişkin olarak gerekli yasal izinlere sahiptir.
PY19. Farmakolojik bilimlerde doktora programına devam edebilir.
PY20. Edindiği bilgi birikimi ile üniversiteden farklı sektörlerde de kariyerini geliştirme yetkinliğindedir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar, devamında doktora ile akademik kariyer yapabilirler. Bunun yanısıra, uzman eczacı olarak hastanelerde, ilgili kamu kurumlarında ya da ilaç endüstrisinde çalışabilirler. >

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.