Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Toksikoloji (YL) (İngilizce) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Tülay ÇOBAN

Tanıtım

Toksikolojinin günümüzdeki işlevi, “Kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşmeleri, zararlı sonuçları yönünden inceleyen bilim dalıdır” veya “Kimyasalların zararsızlık limitlerini belirleyen bilim dalıdır” şeklindeki tanımlar ile anlatılabilir. Ancak toksikolojinin tanımlayıcı toksikoloji, klinik toksikoloji, çevre toksikolojisi, endüstri toksikolojisi, adli toksikoloji, analitik toksikoloji ve ekotoksikoloji gibi alt dalları düşünüldüğünde her dalın işlevine göre ayrı ayrı tanımlar getirilmesi gerekir. Her kimyasalın doza bağımlı olarak toksik etki gösterebilmesi gerçeği, toksikolojinin uğraş konusunu ilaç, kozmetik, pestisit, gıda katkısı, ev temizlik malzemesi ve endüstriyel kimyasallar olarak çok geniş bir alana yaymaktadır. 20. yüzyılda kimya endüstrisinde hızlı gelişme ile birlikte büyük bölümü sentetik olmak üzere 70.000’in üzerinde kimyasal madde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bir yandan kimyasalların yarattığı tehlikeler, diğer taraftan modern yaşamın sürdürülmesinde bunların artan miktarlarda kullanılma gerekliliği kimyasalların üretim öncesi ve sonrası zararsızlık limitlerini belirleyen bir bilim dalı olarak toksikolojinin önemini arttırmıştır. Kimyasal maddelerin kaynakları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, canlı organizmada uğradığı değişim ve hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde toksisite mekanizmaları, toksik dozları, zararsızlık limitlerinin belirlenmesi, zehirlenmeler ve tedavileri, çevre ve biyolojik ortamlardan izolasyonu, nitel ve nicel analizleri, kimyasalların güvenceli kullanımı için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılması toksikolojinin uğraş alanı içine girmektedir. Belirtilen bu bilgiler ışığında Anabilim Dalımızda moleküler toksikoloji, immunotoksikoloji, metal toksikolojisi, analitik toksikoloji, genetik toksikoloji, ekotoksikoloji, genetik polimorfizm dallarında çeşitli araştırma projeleri yürütülmekte olup Anabilim Dalımız gerekli laboratuar şartlarına ve ekipmanına sahiptir.

Programın Amacı

Yabancı dilde açılması önerilen Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ile öğrencilerimizin forensik toksikoloji, advers ilaç etkileşmeleri, akut zehirlenme ve antidot tedavileri, toksikolojide kullanlan ileri analitik yöntemler, araştırma metodları, gıda toksikolojisi, genetik polimorfizm, genotoksisite, epidemiyolojik yöntemler, ilaç ve madde bağımlılığı, çevre toksikolojisi, ilaç toksikolojisi, kozmetik toksikolojisi, metal toksikolojisi, nanotoksikoloji, pestisitler, ilaç metabolizması gibi konularda donanımlı olması amaçlanmıştır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Toksikoloji temelleri, mekanizmaları ve uygulamaları çerçevesinde bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, Toksikoloji alanında yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir. Toksikolojinin ilişkili olduğu analitik, adli, genetik, biyofizik, biyokimya ve farmakoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişki kurar
Toksikoloji temelleri, mekanizmaları ve uygulamaları çerçevesinde bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
Toksikolojinin ilişkili olduğu analitik, adli, genetik, biyofizik, biyokimya ve farmakoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişki kurar.
Toksikoloji alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
Laboratuar güvenliği bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
Toksikoloji alanında yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
In vivo ve in vitro olarak çeşitli etkenlerin organizma üzerindeki zararlı etkilerine yönelik toksikolojik deneyleri yapabilir.
Toksikolojik uygulamalarla ve araştırmalarda yer alabilir.
Bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir.
Araştırma ve tanı laboratuarında çalışabilir.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
Toksikoloji alanında araştırmalarında ekibin bir üyesi olarak yer alabilir.
Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
Toksikoloji ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Araştırma etiğine uygun davranır.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1- İlaç ve Kimya Sanayii 2- İlaç ve Zehir Danışma Merkezleri 3- Analiz Kontrol Laboratuarları 4 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Tedavi Kurumları 5- Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü 6- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü 7- Meslek Hastalıkları Hastaneleri 8- Adli Tıp Kurumları 9- Çevre Bakanlığı 10-Üniversiteler 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Biröğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstündenot aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmakzorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı dersalınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.