Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nuray YAZIHAN

Tanıtım

Programın dört temel açılma gerekçesi bulunmaktadır. 1. Gıda, sağlık ve metabolizma ilişkisinin doğru ortaya konulması kanıta dayalı bilimsel verilerle ortaya çıkarılabilir. Bu alanda araştırma yapabilecek bilim insanlarının yetiştirilmesi önemlidir. 2. Klinik beslenme, özel beslenme solusyonları hastaların büyük bir çoğunluğuna uygulanmaktadır. Özel beslenme solusyonlarının ayaktan hasta takibi sürecinde ve hospitalize hastalarda farklı klinik durumlarda beslenme ihtiyaçlarının belirlenmesi, endikasyonların belirlenmesi, karar verme ve  uygulanma sürecinde görev alacak kişilerin özel bir eğitime ihtiyacı vardır.  Bu eğitimin multidisipliner olması gereklidir. Bu alanda çalışacak kişilerin özel, interdisipliner yaklaşımla  ve kapsamlı eğitim almaları ve bu alanda bilim insanı yetiştirilmesi önemlidir 3. Sağlık endikasyonu bulunan gıdaların  geliştirilmesi, değerlendirilmesi sürecinde ar-ge ve ür-ge aşamalarında ulusal ve uluslararası standartlara hakim bilim insanlarının yetiştirilmesi planlanmıştır. 4- Bu alanlar uluslararası platformlarda öncelikli alanlarda yer almaktadır. Ayrıca YÖK tarafından öncelikli alan olarak belirlenmiş olan alanlar arasında, 02. SAĞLIK (Üst Alan)  02.02. Tıp - Klinik Bilimler (Alan) 02.02.07. kodlu Klinik beslenme ve   02.02.09. Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz)  lisansüstü programları ve Temel Bilimler ve Mühendislik üst alan (01 kodlu)  01.03. Sağlık ve Moleküler – Hücresel Mühendislik (Alan) 01.03.05. Gıda-Metabolizma Etkileşim ialt alanı ile de uyumlu bir programdır

Programın Amacı

Bu program ile klinik uygulamada yer alacak olan Tıp doktorları, Eczacılar, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları, Hemşirelere ve bu alanda çalışmayı hedefleyen Veteriner hekimlerine, Gıda mühendislerine, Biyokimya ve Biyoloji mezunlarına hedefe yönelik gıda ve klinik ürünlerin geliştirme sürecinden klinik uygulama  ilkelerine kadar farklı basamaklarda çalışmalarını sağlayacak bir eğitimin verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca  sağlık ve gıda ilişkisine kılavuzluk edebilecek bir program  ülkemize kazandırılacaktır.  Program,  sağlık-gıda politikası, ekonomisi  alanlarında çağdaş ve evrensel düzeyde yeterliliğe ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program kapsamında gıda sağlık beslenme ve metabolizma alanında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olarak disiplinler arası çalışma prensiplerine sahip olur. Alanında veri analizleri yaparak klinik nutrisyon alanında sağlıklı bireylerde ve farklı klinik durumlarda nutrisyonel durum değerlendirmesi, nutrisyonel destek endikasyonunu ve uygun formulasyonların oluşturulması, klinik takibi konusunda yetkinlik kazanır. Sağlık endikasyonu olan gıdaların değerlendirme yöntemlerini ve etki mekanizmalarını kavrayarak, bu alanda ürün geliştirme, besin analizi, etki mekanizması, sağlık etkisini ve ürün kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, bu alanda araştırma, ürün geliştirme ve buna yönelik projelendirme konusunda yetkinlik kazanır. Bu süreçte belirleyici olan ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeleri ve politikaları ile ilgili ilerlemeleri uygular ve tanıtır. 
Gıda sağlık beslenme ve metabolizma alanında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu program ile  sağlık endikasyonlu gıda-klinik beslenme-sağlık-metabolizma alanında uzman bilim insanı adayları yetiştirilecektir. Mezunların, sağlık endikasyonu olan gıda geliştirilmesi, gıda-sağlık  politikası, ekonomisi ve yönetimi alanlarında sağlık ve gıda sektöründe ulusal ve uluslar arası düzeyde çok geniş bir hizmet alanında araştırma, ürün geliştirme,  idari ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici, araştırmacı olarak istihdam edilmeleri mümkündür. Ayrıca program mezunlarının hastanelerde klinik nutrisyon ekiplerine katılmaları mümkündür. Bu programdan mezunların akademik kariyerlerine  Sağlık, Tıp - Klinik Bilimler/Klinik Beslenme ve   Metabolizma ve Kronik Hastalıklar  ve Temel Bilimler ve Mühendislik,Sağlık ve Moleküler – Hücresel Mühendislik,Gıda-Metabolizma Etkileşimi  alanlarında devamları mümkündür. Ayrıca bu alanda uluslararası pek çok akademik programa katılma ve kariyerlerine devam etme potansiyelleri olacaktır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yükseklisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTSkredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğeröğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çokisimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan birmakale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yükseklisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTSkredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğeröğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çokisimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan birmakale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.