Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu (DR) Programı

Tanıtım

Program, göz hekimlerine; görme, yapay görme ve az görenlerin rehabilitasyonu konusunda araştırma yapabilme, bilgi, beceri, davranış kazandırabilme, yenilikleri izleyebilme ve pratiğe aktarabilme, bu alanda eğitim yapabilme, ekiplerini yönetebilme özelliklerini kazandıran teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Programın Amacı

Görsel rehabilitasyon  ve yapay görme alanında çalışan göz hekimleri için, görme fizyolojisi, yapay görme yöntemleri, retinal implant uygulanan bireylerin  rehabilite edilmesi ve az gören kişilerin rehabilitasyonunda tanı muayene, gerekli az görme yardım cihazlarının kişinin mevcut durum ve ihtiyaçlarına göre seçilmesi, uygulanması, eğitimi ve kullanımının sosyal olarak etkin hale getirilmesini amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir doktora programıdır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Rehabilitasyon  ve yapay görme alanında çalışan göz hekimleri için , yapay görme yöntemleri , retinal implant uygulanan bireylerin  rehabilite edilmesi ve az gören kişilerin rehabilitasyonunda gerekli az görme yardım cihazlarının kişinin mevcut durum ve ihtiyaçlarına göre seçilmesi, uygulanması, eğitimi ve kullanımının sosyal olarak etkin hale getirilmesini amaçlayan 41 program yeterliğini gerçekleştirmeye dayalı bir programdır.
PY 1 Görme, az görme ve körlükle ilgili tanım ve sınıflandırmaları sıralar,açıklar,görme fizyolojisi, yapay görme ve rehabilitasyon ile ilgili tanımları açıklar
PY 2. Dünyada ve Türkiyede görsel yeti yitiminin boyutlarını bilir, nedenlerini kavrar, yapay görme prensiplerini kavrar, yöntemlerini sıralar, risk yaklaşımında bulunur,alınacak önlemleri sıralar toplumlararası epidemiyolojik kavramları ve araştırma yöntemlerini kavrar,
PY 3. Görsel yeti yitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası programları açıklar, böyle bir programı değerlendirir, bu alandaki epidemiyolojik kavramları ve araştırma yöntemlerini sıralar, kavrar,
PY 4. Bireysel ve toplumsal iletişimin kural ve yöntemlerini bilir, tekniklerini sıralar, özel eğitim alanındaki temel kavramları bilir, özel eğitim gereksinimi durumlarını ve bu durumlarda planlanacak eğitim programlarını açıklar, hasta ve yakınlarına yaklaşım ve sunulacak eğitim programlarını bilir
PY 5. Görsel yeti yitiminde primer, sekonder, tersiyer korunma yöntemlerini açıklar Rehabilitasyonun temel ilkelerini bilir, yaşam kalitesi ile ilişkilendirir, Görsel yeti yitimine sebep olan retina ve göz hastalıklarını açıklar, korunma ve rehabilitasyon yöntemlerini bilir.
PY 6.Yapay görme ve görsel rehabilitasyonun, bebeklerde görsel habilitasyonun amaç ve hedeflerini açıklar, bir görsel rehabilitasyon programının aşamalarını sıralar,bireysel programları hazırlar ve uygular
PY 7. Bir görme rehabilitasyon merkezinin ve yapay görme yöntemlerini uygulayan bir kliniğin yönetim ve finasman ilkelerini açıklar, etik ilkeleri sıralar,hizmet içi eğitim aşama ve programlarını bilir.
PY 8. Göz, yardımcı organlar, görme yolları ve görme ile ilgili kortikal merkezlerin anatomi ve fizyolojilerini açıklar, lezyon klinik bulgu ilişkisini açıklar.
PY 9. Optik ve az görme optiğinin temel kurallarını bilir, bu alanda kullanılan optik sistemleri açıklar, görme keskinliği ve görme alanı hakkında optik prensipleri bilir. Yapay görme ile ilgili temel yöntem ve cihazları kavrar
PY 10. Bir toplumun sosyo-demografik, coğrafik ve ekonomik özelliklerinden yola çıkarak görsel yeti yitimi durumunu, göz hastalıkları modellerinin olasılıklarını hesaplayabilir ve çözüm yolları üretir, Toplumlar için risk tanımlaması yapar. Primer sekonder ve tersiyer korunma yolları ile ilgili programlar hazırlar, bunları uygular ve değerlendirir.
PY 11. Görme, az görme ve yapay görme ile ilgili araştırma planlar, yürütür ve verileri değerlendirir, çok merkezli çalışmalara katılabilir.
PY 12.Görsel yeti yitim ve yapay görme ile ilgili ulusal veya uluslararası araştırma veya proje hazırlayabilir ve yürütebilir,
PY 13. Bir bireysel görsel rehabilitasyon programınn ev ve klinik uygulamalarını planlar, değerlendirir ve uygular,
PY 14. Az görenlerde ve yapay görme yöntemleri uygulanacak bireylerde yaşam kalitesi ölçeği doldurur, kişinin amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde, yönlendirme yapar,
PY 15. Bir az görme muayenesinin tüm aşamalarını yapabilir, yönetir, etik ilkeleri uygular,
PY 16. Görsel işlevlerin ve işlevsel görmenin değerlendirmesi ile ilgili yöntem ve tekniklerini uygular ve değerlendirir. Primer korunma yollarını bilir ve uygular
PY 17. Az görme ile ilgili optik hesaplama ve değerlendirmeleri yapar. Yeni tasarımlar geliştirmek üzere çalışır, ekip çalışması yapar.
PY 18. Az görme yardım cihazlarını, hastanın gereksinimine göre seçer ve uygular, Yapay görme ile ilgili yöntemler hakkında hasta ve yakınlarına yönelik bilgilendirme yapabilir. Ülke düzeyinde gereksinim hesapları yapar ve çözüm yolları üretir
PY 19. Az görme yardım cihazlarını monte edip uygulayabilir. Yeni tasarımlar planlar.
PY 20. Az görenlerin ve yapay görme yöntemleri uygulanan kişilerin rehabilitasyonunda bireysel, toplumsal ve profesyonellere yönelik eğitim programlarını hazırlar, uygular ve değerlendirir, Bebeklerin görsel habilitasyon programlarını hazırlar, uygular, uygulatır ve değerlendirir
PY 21. Bir az görme ve yapay görme rehabilitasyon ve araştırma merkezini ve bu alanda çalışan ekipleri yönetebilir, konu ile ilgili yasal düzenlemeleri ve etik ilkeleri uygular.
PY. 22Görsel habilitasyon ve rehabilitasyon uygulamalarında sorumluluk alır, meslekdaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar, rehabilitasyon ekibini yönetir, ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır,ulusal programların hazırlanması ve uygulanmasında görev alır
PY. 23Konu ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar yapıp yürütebilir. Bu tür çalışmaları değerlendirir ve uygulanmasında rol alır.
PY. 24 Alana ilişkin konularda danışmanlık yapabilir, konu ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir, izler ve yorumlar
PY 25. Bilimsel ve teknolojik gelişimlere, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak kendini geliştirir, farklı kaynaklardan ve veri tabanlarından bilgiye ulaşır, yorumlar, paylaşır ve kullanır,
PY 26.Bu alanda yeni yöntem ve uygulamalar geliştirebilir. Ekip elemanlarının eğitimi için programlar hazırlar, uygular, değerlendirir.
PY 27. Birey ve toplum düzeyinde görsel yeti yitimini önlemek, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için diğer sağlık personeli ve sağlık kurumları ile işbirliği yapar,sorunun çözümünde ekip anlayışı ve medikososyal model yaklaşımını benimser. Ulusal ve uluslar arası toplantı kongre ve sempozyumlara katılır. Özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık yapar.
PY 28. Eğitim ve iletişim becerilerini kullanarak, görsel yeti yitimliler, yakınları, toplum ve hekim dışı sağlık personeli ve medya ile etkili sözlü ve yazılı iletişim kurar, eğitim ve danışmanlık verir. İlgili proje kaynaklarını bulur, izler ve katılır.
PY 29. Multidisipliner bir yaklaşımla az görmenin önlenmesi, erken tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu için gerekli girişimleri planlama, yürütme ve değerlendirme yetisine ulaşır Tüm tedavilere rağmen görme yetisini kaybedenlerde yapay görme seçeneklerine karar verir, uygular veya onaylanmış merkezlere yönlendirir.
PY. 30.Rehabilitasyon uygulamalarında, etik ilkeler doğrultusunda hareket eder, mevcut yasal düzenlemelere uygun, hekim sorumluluğunu bilerek, hasta ve hekim haklarını gözeterek mesleğini uygular,
PY 31. Özelde göz sağlığını, genelde sağlığı koruma ve geliştirmede liderlik üstlenir, mesleki değerleri ve uygulamaları geliştirmeye yönelik çalışmalara ulusal ve uluslaraası programlara aktif aktif olarak katılır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1.Üniversiteler, tıp fakülteleri, eğitim fakülteleri,2.Görme engelliler ile ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları,3. Rehabilitasyon merkezleri ve kuruluşları4. Az görenler merkezi ve klinikleri5. Okullar, görme engelliler okulları6. Özel eğitim kuruluşları

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.