Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ürojinekoloji (DR) (İngilizce) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ruhşen AYTAÇ

Tanıtım

Pelvik organ prolapsusu ve alt üriner sistem, anorektal ve cinsel işlev bozukluklarını içeren pelvik taban işlev bozuklukları dünyada ve ülkemizde kadınların neredeyse yarıya yakınını etkilemekte, yaşam kalitesini önemli derecede bozmakta ve ciddi sağlık harcamalarına neden olmaktadır. Bu alanda sağlık çalışanlarının eğitimi, doğru tanı ve tedavi yaklaşımlarının yanı sıra, büyük önem taşıyan koruyucu sağlık hizmetlerinin de doğru bir şekilde verilebilmesine olanak tanıyacaktır. Dolayısı ile  bu alanda özelleşmiş, yeterli bilgi, beceriye sahip, araştırmacı sağlık çalışanlarının sayısının artması  toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu program kadınlarda pelvik taban işlev bozuklukları ile ilgili hem koruyucu uygulamaları hem de tedavi yaklaşımları konusunda derinlemesine eğitim vermeyi ve bağımsız araştırma yapabilen ve bu alandaki uluslarası verileri eleştirel bakış açısıyla irdeleyip, yorumlayan, analiz eden ve yeni sentezlere ulaşan araştırmacılar yetiştirmeyi  hedeflemektedir. 

Programın Amacı

Kadınlarda ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı üzerine yoğunlaşmış ve multi-disipliner çalışma yeterliği sağlamış sağlık çalışanlarının konu özelinde araştırma yapabilecek düzeyde ileri bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarının sağlanması ve bu şekilde ulusal / uluslararası bilimsel alana katkı sağlayan çalışmaların yapılması ve topluma yarar sağlayan uygulamaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Klinik uygulamada yer alacak olan ilgili ihtisas alanlarında uzmanlaşmış tıp doktorlarının, Fizyoterapistlerin, Hemşirelerin ve bu alanda çalışmayı hedefleyen tüm akademik personelin ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanında  tanı, tedavi, rehabilitasyon ve klinik uygulama ilkelerine kadar farklı basamaklarda kılavuzluk edebilecek ve bu alanda yenilikçi ve özgün bilimsel çalışmaların ortaya çıkabilmesine olanak sağlayacak bir programın kazandırılması amaçlanmaktadır

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu program mezunları kadınlarda pelvik taban sağlığı ve pelvik taban işlev bozuklukları alanında koruyucu uygulamalar geliştirmek, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilgili araştırma yapabilecek düzeyde derinlemesine bilgi ve donanıma sahip olmak, bu alanda akademik çalışmalar yapmak, özgün projeler üretmek ve bu çalışmaları bilimsel çerçevede sunabilme yeterliliklerine sahip olurlar.
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir.
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı ile ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanına özgü olan cihaz, alet ve bilgisayar dahil teknolojik araçlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
Katıldığı araştırmanın bilimsel kazanımlarının raporunu yazabilir, kabul görmüş hakemli bir dergide yayımlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilme becerilerine sahip olur
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanına özgü olan cihaz, alet ve bilgisayar dahil teknolojik araçları ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
Bilimsel araştırma yöntemleri arasındaki farkları tanıyarak çalışmanın amacına en uygun bilimsel araştırma yöntemini seçer
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
Uzman veya konu ile ilgilenen kişilerle alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı konusunda danışmanlık yapar.
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
Ürojinekoloji ve pelvik taban sağlığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri toplum yararına kullanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programı bitirenlerin, "Aile - Kadın sağlığı merkezleri, araştırma ve uygulama hastaneleri/merkezleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri" gibi sağlık alanındaki çeşitli kuruluşlarda kalifiye uzman olarak görev alabilme, konu ile ilgili çeşitli endüstri alanlarında koordinatör, danışman, uzman olarak iş alabilme, akademik kariyer hedefi olan mezunların araştırma merkezleri ve üniversitelerde bilimsel araştırmalar yürütebilme ve akademik eğitim süreçlerinde çalışma olanağı bulunmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.