Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Adli Antropoloji (DR) Programı

Tanıtım

Kolluk kuvvetleri, adli tabip ve savcılara yardımcı olabilecek, felaket kurbanlarını kimliklendirme timlerinde yer alabilecek, herhangi bir nedenle öldürülmüş ve üzerinden iskeletleşebilecek kadar uzun bir süre geçmiş insan buluntularını inceleyerek kayıp şahısların kimliklendirilmesine yardımcı olabilecek uzmanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Avrupa ve Amerika'da kolluk güçlerinin bir parçası olan Adli Antropolog ünvanlı araştırmacılar insan buluntularının var olduğu her türlü olayın   çözüm sürecinde stratejik bir önem taşımaktadır. Adli antropologların görev yaptıkları birçok olay (farklı milletlerden insanların öldüğü büyük ulaşım kazaları vb) farklı ülkelerden araştırmacıların katıldığı süreçler olarak yürütülür. Bu nedenle bu alanda çalışacak uluslararası standartlarda bilgi ve tecrübeye sahip adli antropologların yetiştirilmesi önemlidir. 

Programın Amacı

Adli Antropoloji Doktora programı;  Toplu gömülerden çıkarılacak iskelet kalıntılarının tanımlanması (insan hayvan ayırımı), insan iskeletlerinden biyolojik profil belirleme,  kimliği belirsiz iskeletlerde ölüm nedeni, ölüm zamanı, hastalıların ve varyasyonların belirlenmesinde, doğal felaket ve terör olayları sonrasında geriye kalan insan iskeletlerinin kimliklendirilmesinde bilimsel ve teknik desteğin sağlanmasını üstlenecek eğitimli kadroların oluşturulmasını amaçlamaktadır.  Programın eğitim kadrosu, profesyonel olarak halen akademik kariyerlerini sürdüren, farklı disiplinlerden seçilmiş, adli bilimler alanında görev almış ve deneyimli bilim insanlarından oluşmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Adli Antropoloji konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip, diğer bilim dalları ile olan ilişki ve etkileşimini analiz edebilen, gerek bireysel ve gerekse ekip olarak uyum halinde çalışabilen, araştırmalarında elde edilen bilimsel kazanımları toplumla paylaşan, teorik bilgiler ve pratik uygulamalar arasında bağlantı kurabilen, bilimsel çalışmalarında karşılaşılan sorunlarda yorum yapabilme ve çözüm bulabilme yeteneğine sahip , alanındaki yenilikler konusunda araştırma, öğrenme ve öğrendiklerini uygulama yetkinliğine sahiptir. 
Antropometrik analizlerin kullanım alanlarına hakimdir ve diğer toplumların antropometrik verileri ile ülkemiz verilerini kıyaslayabilir.
Alanı ile ilgili diğer disiplinler ile birlikte çalışma ve ortak analiz yapma yeteneği kazanır
Adli Antropolojik analizleri bağımsız olarak tamamlayabilme konusunda yeterlilik kazanır
İskelet materyalinden toksikolojik analiz vasıtası ile hangi bilgilerin elde edilebileceğini bilir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar
İskelette meydana gelen anormal durumları tespit edebilir ve bunların ölüm nedeni ile ilişkisini yorumlayabilir.
Kemiğe etki eden farklı patolojileri birbirinden ayırt edebilir ve bunları kimliklendirme süreci ile ilişkilendirir.
Muhtemel ölüm nedeni hakkında yorum yapabilir
Farklı kültürlerin suç algısını anlayabilir ve suç ile kültür-toplum arasında ilişki kurabilir
Tafonomik süreçleri ve etmenleri bilir ve bunları ölüm sonrası süreci yorumlamakta kullanabilir
Baş ve boyun anatomisini bilir ve bu bilgiyi yeniden yüzlendirme uygulamalarında kullanabilir.
İskeletten bireyin biyolojik özelliklerini çıkartabilir
Bilimsel çalışmalarda doğru görüntüleme tekniklerinin önemini bilir
Farklı amaçlar için örnek fotoğraflarken farklı ışıklandırma teknikleri kullanması gerektiğini kavramıştır.
Fotoğraflama - görüntü elde etme aracılığı ile ölçüme dayalı araştırma gerçekleştirebilir.
Kemik isimleri, anatomik terminoloji hakkında detaylı bilgiye sahip olur
Radyolojik görüntüleri nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilir
İleri görüntüleme sistemleri kullanarak kemik yapılarını nasıl değerlendireceğini öğrenir.
DVI ekiplerinde yer alması gerektiğinde bir antropolog olarak üzerine düşen görevleri bilir.
Kimliklendirmede kullanılan yöntemlere hakimdir, hangi durumda hangisinin uygulanması gerektiğini bilir.
DVI sürecinde görev alması gerektiği takdirde karşılaşma ihtimali olan zorluklara ve bu zorluklarla başa çıkma stratejilerine hakimdir.
Cranium kemiklerini tanır ve ayırt eder ve aynı tür kemikleri farklı türler arasında karşılaştırabilir.
Çeşitli hayvan türlerini baş iskeletlerine bakarak ayırt ederler
Farklı suçların içerdiği farklı davranış kalıplarını irdeleyebilir
Alanı ile ilgili diğer disiplinler ile birlikte çalışma ve ortak analiz yapma yeteneği kazanır
Buluntuların elde edildiği alandan toprak analizi gerçekleştirildiğinde elde edilen sonuçları yorumlayabilir
Hangi durumlarda toprak analizi istemesi gerektiğini bilir.
Adli antropoloji alanında literatüre hakimdir, bulguları anlar, yorumlar ve tartışır
Alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini bilir ve bu yöntemleri makale, tez ve proje yazımlarında kullanabilir.
Alanındaki araştırmaları bağımsız bir araştırmacı yetkinliğinde yürütebilir
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Kimliği belirsiz şahısların kimliklendirilmesi yöntemlerini öğrenir
Hangi durumlarda toksikolojik analiz istenmesi gerektiğine karar verebilir.
İskelet materyalinin çıkarılış ve laboratuvara getiriliş süreçlerini yönetebilirler
Antropoloji analnındaki bilgi birikimini farklı bilim dallarıyla ilişkilendirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrenciler Adli Tıp Kurumunda, Polis ve Jandarma Kriminal laboratuvarlarında istihdam edilebilmektedir. Ayrıca İnterpol üyesi olan tüm ülkelerde kurulması zorunlu olan Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme ekiplerinde de "Adli Antropolog" ünvanlı araştırmacıların bulunması gerekmektedir. Bu alanın olay yeri ekiplerinde de temsilcilerinin olması gerektiği bilinmekte, buna yönelik çalışmalar da programlarla eş zamanlı olarak yürütülmektedir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.