Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Analitik Kimya (İngilizce) (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN

Tanıtım

Kazanılan Ünvan:Analitik Kimya UzmanıÖnşartlar:1.Eczacı olmak 2. Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak 3. Renk körü olmamakHedefler:1.Bilgi: Analiz yöntemleri hakkında teorik ve pratik bilgileri sağlamak, bunların günlük hayatımızda kullanılışları ve yenilikleri takip etme konusunda bilgilendirmek. 2.Beceri : Analiz yöntemlerinin farmasötik ve veteriner preparatlarına uygulanabilmesini sağlamaktır. 

Programın Amacı

İlaç analizlerinde tek başına analiz yapabilecek teorik ve pratik bilgiyi öğrenciye vermektir. Ayrıca bilimsel çalışmalarda da bu konuda yapılmış olan araştırmaları takip edebilecek ve onlardan yararlanabilecek temel bilgileri vermektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yaş analiz yöntemleri, aletli analiz yöntemleri, metod geliştirme, analitik validasyon, iyi laboratuar uygulamaları, yeşil analitik teknikleri, istatistiksel hesaplamalar, biyolojik numune analizleri konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur. Alanıyla ilgili bilimsel araştırma, planlama, sonuçları yorumlama ve sunma becerisine sahip olur. 
PY 1- Lisans eğitimi yetkinliklerine dayanarak modern ve ileri düzeyde analitik kimyanın ilke, kuram, teknik ve yöntemlerinin kompleks kalitatif ve kantitatif analiz işlemlerinde etkin kullanımıyla daha kesin ve daha doğru sonuçlara ulaşılması için gerekli bilgiyi sağlar.
PY 2- Farmasötik ticari preparatlar ve biyolojik sıvılardan ilaç etken maddelerinin duyarlı ve doğru tayinleri için analitik yöntem geliştirir, yöntem optimizasyonu ve yöntem validasyonu yapabilecek bilgiye sahiptir.
PY 3- Analiz işlemlerinde kulanılan analitik cihaz ve parçaları ile çalışma prensipleri konusunda bilgiye sahiptir.
PY 4- Analitik cihaz ve yöntemle-rini uygulama bilgisine sahiptir.
PY 5- İlaç etken maddesine ve ihtiyaca göre gerekli analiz yöntemini seçerek ve bu yöntem için gereken uygulamaları yapacak deneyime sahiptir.
PY 6- Elde edilen analiz verilerini hesaplayacak programları kullanma bilgisine sahiptir.
PY 7- Analiz sonucunda elde edilen bilgileri rapor halinde sunar, bu raporu yorumlar ve gereken bilgileri kullanır.
PY 8- Analitik Kimyanın uygulama alanları olan, Ecza-cılık ve endüstriyel alanlardaki analiz işlemlerinde analitik yöntemleri uygulayabilme, yeni yöntemler geliştirebilme ve sonuçları yorumlayabilme beceri ve yetkinliği kazanır.
PY 9- Modern analitik cihaz-lardan elde edilen analitik veri-lerin analiz işlemlerinde yo-rumlanmasını ve çok yönlü kullanımını sağlar.
PY 10-Analitik kimyanın uygulama alanlarında araştır-maların planlaması ve yürü-tebilme becerisi sağlar.
PY 11- Analitik kimya açısından klasik yöntemlerin farklı alanlara uygulamasını yapar.
PY 12-Analiz işlemlerinden elde edilen verileri yorumlar ve bu verileri rapor haline getirir.
PY 13- Geliştirilecek bir analiz işlemi için gerekli olan madde ve çözücüleri uygun bir biçim-de seçerek, analizi maliyeti düşük şekilde geliştirebilme becerisine sahiptir.
PY14-Analitik Kimya alanında özgün çalışmaları kendi başına geliştirebildiği gibi eczacılık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalar gerçekleştirir.
PY 15- Araştırmalarda bağımsız olarak çalışır, araştırmalarda gerekli yöntemleri uygular ve yöntemler geliştirir.
PY 16- Kendisine verilecek olan bir çalışmayı tek başı-na sonuçlandırıp, rapor ha-linde sunar.
PY 17- Çalışma alanı ve mesleki yasal düzenleme-leri ve düzenlemelerdeki değişimleri izler ve yorumlar.
PY 18- Analitik Kimya ve uygulama alanları ile ilgili mesleki ve teknolojik uygulama ve gelişmeleri izler.
PY 19- Alanındaki her türlü gelişmeyi öğrenmeye açıktır.
PY 20- Çalışma alanıyla ilgili literatürlere ulaşır.
PY 21- Alanı ile ilgili uzman bir topluluk içinde görüşlerini savunma yetkinliğini sergiler.
PY 22- Ulusal, uluslara-rası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
PY 23- Alanındaki meslek örgütleri ile çalışıp, mesleği için gerekli düzenlemelerde yer alır.
PY 24-Alanı ile ilgili karşıla-şılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar. Araştırma etiğine uygun davranır.
PY 25- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde destekler.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1.Akademik çalışma 2.İlaç firmalarının kontrol laboratuvarları 3. Hıfsızsıhha ilaç analizleri laboratuvarları 4.Hastahanelerin merkez laboratuvarları 5. Su, gıda ve çevre analiz laboratuvarları 6. Her türlü diğer analiz laboratuvarları 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarınabaşvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezunolanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                          3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.